Eksperter i teams

Projekttitel Eksperter i teams
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation | Undervisning
Teaser Eksperter i teams er innovation i samspil mellem studerende, virksomheder og undervisere.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson


Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2017 - 31. december 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører årligt det ekstra-curriculære innovationsforløb ’Eksperter i teams’. Forløbet giver de studerende kompetencer til at arbejde med idégenerering og innovationsprocesser i tværfaglige teams – en nøglekompetence, som er efterspurgt af en lang række af Erhvervsakademi Aarhus’ aftager- og samarbejdsvirksomheder.

Innovative kompetencer

De studerende gennemgår en innovationsproces, som udspringer af en real-life virksomhedsudfordring. I løbet af innovationsprocessen bliver de studerende faciliteret af en eller flere undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus. Underviseren sørger for, at teamets arbejdsproces er konstruktiv ved løbende at stille åbne spørgsmål til teamet af studerende.

Fremtidens kompetence

Erhvervsakademi Aarhus har valgt at satse på Eksperter i teams, fordi forløbet er med til at sikre, at studerende får nye tværfaglige kompetencer, som ikke kan opbygges internt på uddannelserne.

Metoden træner de studerende i at arbejde i tværfaglige teams med studerende fra andre uddannelser end deres egen. De studerende lærer at sætte deres egen faglighed i spil i teamet, og de bliver en slags eksperter i teamwork og gruppeprocesser.

Tværfaglige kompetencer er i høj kurs

”The value of putting together a diverse team – and then using this diversity – is insanely important.”
– Flemming Horn Nielsen, Director, Dong Energy.

I uddannelsesverdenen er det stadig forholdsvist unikt, at studerende samarbejder på tværs af områder og uddannelser. Erfaringer fra NTNU viser, at de studerende opnår en bedre selvforståelse og en større evne til at arbejde sammen med personer, der ikke har samme uddannelsesmæssige baggrund, som de selv har.

Innovationsforløb

Efter projektet er der blevet udviklet et ”Erhvervsakademi Aarhus faciliteringskoncept”, som kan bruges af undervisere i mange forskellige sammenhænge. Facilitering er et kerneområde, når studerende arbejder i mono- eller tværfaglige teams.

Founding father

Metoden ’Eksperter i teams’ er udviklet og afprøvet af Erhvervsakademi Aarhus’ samarbejdspartner Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) gennem mange år. Erhvervsakademi Aarhus har smeltet metoden sammen med innovationsprocesser for at sikre samspillet mellem studerende og virksomheder samt for at sikre en realistisk, virkelighedsnær ramme.

Nordisk netværk skal fremme anvendelsen af metoden

Erhvervsakademi Aarhus har været med til at etablere et nordisk netværk, som skal fremme anvendelsen af metoden bag ’Eksperter i teams’ til virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Erfaringer fra 2013-2016

Erhvervsakademi Aarhus har gennemført flere innovationsforløb, hvor Eksperter i teams-forløbet har dannet en del af rammen for forløbet. I 2017 er der udviklet et længerevarende, valgfagslignende forløb, som skal styrke samspil og udbytte for virksomheder og studerende.

- Baggrund og formål

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører et innovationsforløb for talentfulde studerende med det formål at skabe innovation i mikrovirksomheder. De studerende får dermed kompetencer til at arbejde med idégenerering og innovationsprocesser. Samtidig skal de studerende være en del af tværfaglige teams – og dermed får de trænet en nøglekompetence, som er efterspurgt af en lang række af Erhvervsakademi Aarhus’ aftager- og samarbejdsvirksomheder.

Forløbets redskaber og metoder er udviklet af NTNU – det norske svar på DTU, som ligger i Trondheim i Norge. Denne samarbejdspartner har kørt Eksperter i teams-forløbet i mere end 10 år og for mere end 1.000 studerende. Derfor har Erhvervsakademi Aarhus nu et velafprøvet forløb, som kommer de studerende og erhvervslivet til gode.

For Erhvervsakademi Aarhus er det særdeles vigtigt, at der er et match mellem erhvervslivets behov og de kompetencer, som de studerende får tilført.

I de seneste år er der kommet et stærkt fokus på at løfte innovative og tværfaglige kompetencer fra Regeringen. Det skal blandt andet hjælpe små og mellemstore virksomheder til at vækste og bidrage til, at der kommer flere vækstiværksættere. Derfor har Erhvervsakademi Aarhus valgt at lade disse områder indgå i Strategi 2018, og området er også allerede en del af mange studieordninger på Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser.

- Aktiviteter og handling

I løbet af projektet vil følgende aktiviteter gennemføres:

  • En facilitatoruddannelse for undervisere på Erhvervsakademi Aarhus
  • Undervisningsforløb for de studerende
  • Interviews med deltagerne
  • Observationer undervejs i undervisningsforløbet
  • Udvikling af Erhvervsakademi Aarhus’ facilitatormodel
  • Udvikling af materiale til facilitatoruddannelse
- Projektets Metode

Den forventede metode omfatter interviews, observationer og opsamling i practitioner papers. Disse papers vil indeholde forskellige narrativer for både at fokusere på indhold, evalueringer og erfaringer, som kan være værdifulde for fremtidige forløb og for interne samt eksterne interessenter.

Facilitatoruddannelse
Der er stor forskel på at facilitere og undervise, og derfor har Erhvervsakademi Aarhus valgt at tilbyde kompetenceudvikling inden for dette felt til interesserede undervisere. Facilitering er ikke kun relevant for Eksperter i teams-forløbet – denne kompetence kan anvendes i en lang række undervisningssammenhænge. Facilitator-uddannelsen gennemføres med hjælp fra NTNU og undervisere fra Erhvervsakademi Aarhus.

Undervejs i undervisningsforløbet indgår facilitatorerne i læringsloops for løbende at udvikle faciliteringskompetencen.

Undervisningsforløb
I 2017 er der cirka 100 studerende fra Erhvervsakademi Aarhus, 20 studerende fra eksterne udenlandske partnere og 20 studerende fra partnere i Danmark og Sverige, som eksempelvis Aarhus Maskinmesterskole og Campus Varberg.

Under forløbet får de studerende udviklet kompetencer, som for de fleste studerendes vedkommende ikke kan opnås på deres almindelige studie.

Undervisningsforløbet ligner et valgfagsforløb. Der er fire undervisningsgange og en 2-dages workshop. De enkelte undervisningsgange har et særligt fokus på casevirksomheden, gruppedynamikker og produktudvikling. På 2-dages workshoppen går de studerede i dybden med deres teamarbejde, og den bedste idé får en præmie.

Forløbet er extra-curriculært. Det betyder, at forløbet er et, som de studerende skal vælge til, og et forløb, som ligger uden for de studerende normale studietid. De studerende skal derfor være yderst motiverede for at deltage.

Interviews
Der bliver løbende lavet interviews med deltagerne for at forbedre forløbet undervejs. Resultater fra interviews indgår i en erfaringsopsamling, som senere præsenteres for interne og eksterne partnere.

Observationer
Der er undervejs i undervisningsforløbet en observationsdel, som varetages af to forskere fra Erhvervsakademi Aarhus. Formålet med dette er blandt andet at få input til en innovations- og faciliteringsmodel for Erhvervsakademi Aarhus.

Udvikling af innovations- og faciliteringsmodel
Erhvervsakademi Aarhus har et mål om at udvikle en innovations- og faciliteringsmodel. Der er løbende behov for at udvikle underviseres kompetencer inden for dette felt, og der er derfor et behov for at få skabt en fælles forståelse gennem en sådan model.

 

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at de studerende bidrager til innovation i mikrovirksomheder. Virksomhederne indgår i tæt samarbejde med studerende, og de får input til aktuelle virksomhedsudfordringer. Dernæst forventes det, at underviserne får en stærkere kompetence i facilitering.

 

- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at de studerende får øget deres innovationskompetence og evne til at arbejde med innovation i mikrovirksomheder. Deltagerne bliver i højere grad i stand til at arbejde i tværfaglige teams.

Tags EIT17 | Eksperter | facilitering | innovation | teams | tværfaglighed | virksomhedsudfordring
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Eksperter i teams

- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) | Innomatch-partnere
Finansiering  
- Intern 40%
- Ekstern 60% | EU kilder | EU's Regionalfond/Region Midt
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektet bliver blandt andet formidlet via en hjemmeside.

Derudover har der været en del presseomtale, udarbejdelse af videoer og formidling via sociale medier i de foregående år.

I 2016 afholdte Erhvervsakademi Aarhus desuden et seminar vedrørende Eksperter i teams, og i den forbindelse blev der udarbejdet en Chronicle.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen Målgruppen i projektet er primært studerende og undervisere ved Erhvervsakademi Aarhus samt virksomheder.
- Vidensprodukter Website/blog
Rapport
Video, streaming
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Video, streaming
Video, streaming
Video, streaming
Video, streaming
Website/blog