E-eksport for BtC og BtB virksomheder

Projekttitel E-eksport for BtC og BtB virksomheder
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Projektet skal skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde med E-eksport på BtB og BtC markeder
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Just Kjærgård Pedersen
Adjunkt
jukp@cphbusiness.dk
36154531
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 05. januar 2021 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Formålet med FoU aktiviteten er, at Cphbusiness kan bidrage til at skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde med E-eksport både på BtB og BtC markederne. 

Mål: 

 • Deltagelse af 5-10 virksomheder 
 • Der er mulighed for at inddrage flere samarbejdspartnere  

I forbindelse med pandemien Covid19 har mange danske virksomheder oplevet udfordringer med at kunne sælge deres varer, uden at være fysisk tilstede. Udfordringerne er særlig karakteristisk for virksomheder, der endnu ikke erhvervet kompetencerne til at eksportere via online-aktiviteter. Undersøgelser fra DI viser, at digital eksport kun udgør 2% af den samlede eksport. Derfor er der ligeledes et potentiale for SMV’ere, hvis SMV’ere i begrænset omfang har eksporteret og i særlig grad, hvis man ikke har erfaringer og kompetencer til at arbejde med eksportmarkedsføring. 

Potentielle samarbejdspartnere ud over deltagende virksomheder kunne være: FDIH, Business Danmark, Trade Council (UM), Erhvervshus København 

Findings fra projektet kan have form af forskellige formidlinger:

 • Konference: Projektet findings præsenteres for institutioner og deltagende virksomheder.
 • Projektets casevirksomheder kan danne grundlag for projektarbejde i undervisningen på de forskellige uddannelser på området. 

Faglige områder der kan nyde godt af projektet på både FTU og EVU:  Alle obligatoriske fag men i særlig grad videnområdet International Markedsføring. Afhængig af identifikationen af potentielle udfordringer kunne følgende videnområder ligeledes blive inkluderet i projektet: 

 • Salg & Markedskommunikation, idet der kan være kulturelle og sproglige barrierer, der har en markant betydning, når eksporten foregår via online-platforme.  
 • Jura, idet virksomheder kan være udfordret med forskellige handelsbetingelser.
 • Logistik og indkøb:  den eksporterende virksomhed skal foretage en række valg mht. placering af produktion og salg, i særlig grad, hvis hastighed (fremfor stabilitet) er en væsentlig konkurrenceparameter.

Projektet bygger videre på tidligere projekter om digitalisering af salget og digital købsadfærd, hvor der hidtidigt har være fokus på afdække potentialet for danske virksomheder på hjemmemarkedet.

Formålet med projektet er således: 

 1. Samle op på den eksisterende viden fra tidligere FoU projekter 
 2. I lyset af Corona situationen at indsamle yderligere viden, der bidrager til, at SMV’ere kan anvende e-handel til at sikre fremtidig indtjening på eksportmarkederne 
 3. At formidle viden og angive muligheder til deltagende aftagere og interesseorganisationer 
 4. At indarbejde den erhvervede viden i læringsforløb på Cphbusiness  

Det overordnede formål med FoU aktiviteten er, at Cphbusiness kan bidrage til at skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde med E-eksport både på BtB og BtC markederne.

- Baggrund og formål

I forbindelse med pandemien Covid19 har mange danske virksomheder oplevet udfordringer med at kunne sælge deres varer, uden at være fysisk tilstede. Udfordringerne er særlig karakteristisk for virksomheder, der endnu ikke erhvervet kompetencerne til at eksportere via online-aktiviteter. Undersøgelser fra DI viser, at digital eksport kun udgør 2% af den samlede eksport. Derfor er der ligeledes et potentiale for SMV’ere, hvis SMV’ere i begrænset omfang har eksporteret og i særlig grad, hvis man ikke har erfaringer og kompetencer til at arbejde med eksportmarkedsføring.

Med afsæt i en række projekter omkring digitalisering og data forankret i området Salg og Markedsføring samt lanceringen af en ny uddannelse i e-handel vil Cphbusiness fokusere på at hjælpe danske virksomheder med E-eksport. 

Formålet med projektet er, at Cphbusiness kan bidrage til at skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde med E-eksport både på BtB og BtC markederne. 

- Aktiviteter og handling

Projektet inddeles i følgende 5 faser med angivelse af milepæl/output under den enkelte fase. Faserne 1-2 foregår i foråret 2021, mens faserne 3-5 foregår i efteråret 2021: 

 1. Litteraturstudie på basis af bl.a. desk-research af eksisterende litteratur og findings inden for området.   
 2. Udvælgelse af samt dataindsamling (jf. ”Metodisk tilgang” i projektbeskrivelsen) fra relevante respondenter.
 3. Fortsat indsamling af data, bearbejdning og analyse 
 4. Færdiggørelse af rapport 
 5. Præsentation af findings ift. interessenter, herunder evaluering og afrapportering af endelige resultater.    
- Projektets Metode

Kvalitativ eksplorativ forskningstilgang vha. aktionsforskning, eksperteller fokusgruppeinterviews med udvalgte virksomheder, brancheorganisationer eller rådgivere 
 
Der sigtes på en deltagelse af 5-10 virksomheder, der inddrages i undervisningen som case-eksempler eller i case-competitions. 

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt

Det overordnede formålet for projektet er at skabe værdi for danske SMV´er ved at samle overordnede erfaringer og refleksioner omkring e-eksport. 

Projektets værdi kan måles på hvorvidt aftagerne kan anvende den indsamlede viden til at forbedre deres e-eksport. Ligeledes hvorvidt denne viden indarbejdes i læringsforløb på relevante uddannelser. 

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport