Den blågrønne bølge; et paradigmeskrift – Ledelse og innovation i fremtidens organisationer

Projekttitel Den blågrønne bølge; et paradigmeskrift – Ledelse og innovation i fremtidens organisationer
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Innovation
Teaser Projektet søger at udvikle principielle modeller/værktøjer til anvendelse ift. ledelse og udvikling af innovationskompetencer i sjællandske virksomheder.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Solveig Jensen
Projektleder
soje@easj.dk
50762769
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juni 2020 - 01. juni 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet vil beskrive, hvad det nye ledelses- og organisationsparadigme består af, samt hvilken betydning paradigmet har samfundsmæssigt og for erhvervslivet i forhold til at tilpasse sig hastige forandringer og finde innovative løsninger til gavn for kunder, ansatte og virksomheden som helhed. I forlængelse af dette ser vi på, hvilke krav dette stiller til udvikling af ledelse og innovationskompetencer i virksomhederne. Projektet vil i første omgang gøre et forsøg på at definere og beskrive det nye paradigme igennem litteraturstudier og evt. eksisterende cases, hvis de kan lokaliseres. Projektet vil særskilt undersøge, hvordan samfundsmæssige forandringer kan påvirke fokus på og krav til innovative tiltag i en virksomhed; herunder hvilke ledelsesmæssige og innovative kompetencer, der er forudsætningen for at virksomhederne kan igangsætte og realisere tiltag, der er innovative og bidrager til nyudvikling og vækst af virksomheden.

- Baggrund og formål

Baggrund

Ideen til projektet er opstået efter, at begge forskere (Solveig og Svetlana) i forbindelse med deres daglig virke som henholdsvis projektleder og lektor, har oplevet en stigende interesse og et behov for at finde nye og alternative veje til at løse nye typer problemer blandt virksomheder og studerende.

Ifølge Otto Scharmer (2008) har verden siden 1980’erne og med murfaldet i 1989 oplevet en række drastiske forandringer i form af innovationer og kriser, der påvirker alle sfærer og sektorer i samfundet; fx globalisering, digitalisering, finanskrisen, flygtningekrisen, klimakrisen og senest i forbindelse med coronakrisen. Disse innovationer og kriser er med til at forandre vores samfund, interaktion mellem samfund, finansielle markeder og handelsmarkeder samt erhvervsliv og privatsfære på en måde, som både forskyder og strukturer relationer, og samtidig gør dem uforudsigelige og ustabile.

Det er svært at spå om fremtiden, men ikke desto mindre forsøger vi som samfund, virksomhed og individ hele tiden at forudse, hvad der sker fremadrettet, og det udtrykkes også i institutioner som fx Center for Fremtidsforskning. Det betyder også, at samfund, organisationer og individer – herunder virksomheder, ledelse og medarbejdere – ofte reagerer forsinket i forhold til forandringer (John P. Kotter, 2015). Et hastigt tempo i forandringer i klima, forurening, ressourceknaphed, miljøknaphed, ny teknologi, digitalisering, forbundenhed og gensidig afhængighed globalt, nationalt og lokalt mv. nødvendiggør imidlertid, at vi på alle arenaer i samfundet er nødt til at omstille os og finde nye og anderledes løsninger hurtigere og mere radikalt på kort tid; at vi så at sige er nødt til at gå vejen, mens vi lægger den.

Konstante forandringer er blevet et permanent vilkår, og det nye ledelses- og organisationsparadigme, som vi vil søge at beskrive i dette projekt, beskæftiger sig med dette vilkår; at det er vores nye livsvilkår og hverdag, at alting forandres kontinuerligt og ofte med hast. Dermed mærker virksomheder også behov for at ændre måder at drifte, udvikle, innovere og skabe vækst og udvikling på – måske endog at definere vækst på en ny måde (F. Laloux, 2018). Dette må nødvendigvis føre med sig, at vi som samfund – og dermed erhvervslivet – og som individer må finde nye måder, metoder og værktøjer til at forblive fleksible og innovative på vedvarende usikker grund. Dette skaber også behov for nye ledelsesstrategier og metoder, samt nye tilgange til arbejdet med innovation og strategi i organisationer og virksomheder.

 

Formål

Projektet har en ambition om at bidrage til skabelse af en praktisk definition og en beskrivelse af det nye ledelses- og organisationsparadigme. På den baggrund søger vi at skitsere mulige veje til udvikling af nye ledelses- og innovationsmekanismer i organisationer og virksomheder. Projektet vil ligeledes skabe videngrundlag for efterfølgende udvikling af undervisning i innovation på Zealands uddannelser, herunder et valgfag I&E på PBA BIE og supplering af lederuddannelsen (eller en ny lederuddannelse) på AU/diplomniveau.

- Aktiviteter og handling

Projektplanlægning (01/08-2020 – 01/10-2020)

 • Detaljeret plan/tidsplan for hele projektet i perioden 1/6 2020 – 1/6-2022 (Se Bilag 1)
 • Plan for indledende litteraturstudier
 • Plan for indsamling af empiri – hvad, hvem, hvor mange, hvordan?
 • Plan for analyseforløb
 • Plan for formidling af analyseresultater
 • Afsøgning af samarbejdspartnere

Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle (01/10/2020 – 01/01-2022)

 • Litteraturstudier
 • Rapport på litteraturstudier
 • Tilrettelæggelse af empiriindsamling
 • Indsamling af empiri/etablering af virksomhedsnetværket
 • Analyse
 • Samlet rapport eller andet
 • Formidling og anvendelse af projektets resultater og produkter

Afslutning (01/01-01/06/2022)

 • Se sidste 2 punkter under ”gennemførsel”

Output (01/11/2020 – 01/06/2022)

 • 10 siders evalueringsrapport med de mest centrale fund i projektet
 • Netværksmøder i virksomhedsnetværket, evt. med en afsluttende konference for alle mulige interessenter i vores region
 • Valgfag
- Projektets Metode

Som nævnt tidligere er vores centrale forskningsspørgsmål todelte:

 • Hvori består det nye paradigme, og hvilke er de centrale omdrejningspunkter?
 • Hvad betyder paradigmet i praksis for den moderne virksomhed/organisation, herunder særligt ift. innovationsledelse?

Vi vil benytte os af følgende metode for at holde den svære balance, det er at skabe en forståelsesramme for det nye paradigme, der både er holistisk og konkret operationaliserbart:

 • Gennem litteraturstudier og eksisterende virksomhedscases indkredses og beskrives det nye paradigme ift. til virksomheder, ledelse og innovation
 • På baggrund af beskrivelser og casestudier udleder vi en teoretisk rammeforståelse af og praktiske eksempler på paradigmeskifts betydning for og indflydelse på ledelse og innovationsledelse i virksomheder og organisationer.
 • De praktiske eksempler bringes i spil og videreudvikles i forbindelse med netværksmøder (fokusgruppemøde), som vi vil etablere i projektperioden. Dette sker primært gennem dialog med deltagende ledere og videnspersoner (øvrige aktører, der beskæftiger sig med forskningsfeltet, men ikke er virksomhedsledere) med det formål at afdække deres holdninger, erfaringer, udfordringer og motivation til at agere anderledes i forhold til ledelse og innovation, end de tidligere har gjort. Derigennem kan casestudierne kvalificeres.
 • I den afsluttende projektrapport bliver der konkluderet og besvaret på forskningsspørgsmålene.
 • I perspektiveringen vil vi komme med forslag til, hvordan projektets konklusioner kan anvendes i praksis i forbindelse med virksomheds- og organisationsledelse, ledelsesudvikling, (leder)uddannelser samt innovationsundervisning.

Efter projektets afslutning vil vi arbejde videre med at bringe den teoretiske rammeforståelse, og evt. modeller/værktøjer samt casestudier, i spil i forbindelse med udvikling af og undervisning i innovation på Zealands uddannelser, herunder et valgfag I&E på PBA BIE og supplering af lederuddannelsen (eller en ny lederuddannelse) på AU/Diplomniveau.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at projektet vil

 • Lokalisere forudsætninger for, at virksomheder kan arbejde med innovation i kontekst af det nye ledelses- og organisationsparadigme. Dette vil ske i forbindelse med udvikling af Sjællandsnetværket (VIRK VÆRK).
 • Indkredse nogle grundlæggende principper, modeller/værktøjer, der kan understøtte virksomhederne i at navigere i kontinuerlig forandring og uforudsigelighed.
 • Bidrage til nye perspektiver på kompetenceudvikling i forhold til ledelse og innovation på Zealands uddannelser, når projektet er afsluttet, herunder et valgfag på PBA niveau på uddannelsen innovation og entreprenørskab.
 • Skabe forudsætninger for udvikling af en ny type lederuddannelse for virksomhedsledere, som ZELAND kan udbyde i AU-regi, således at ledere og medarbejdere får tilført en ny rammeforståelse samt nye metoder og værktøjer ift. udvikling og innovation i deres virksomheder.
- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at projektet vil påvirke måden at forstå og undervise i ledelse og innovation, samt måden at udøve ledelse/innovationsledelse i virksomheder i praksis med henblik på konsolidering og vækst i en verden af kontinuerlige forandringer.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Svetlana Drevskich
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter