Hop til indhold

Datakompetente studerende

Projekttitel Datakompetente studerende
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | IT | Undervisning
Teaser Med det mål at skabe datakompetente studerende udvikler projektet undervisningen i grundlæggende datahåndtering og -forståelse på Erhvervsakademi Aarhus.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Christina Søgaard Jensen
Lektor og projektleder
chsj@eaaa.dk
7228 6347
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2017 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Evnen til at forstå og kunne arbejde med data er på vej til at blive en vigtig kompetence inden for de fleste brancher – også de brancher, som Erhvervsakademi Aarhus uddanner til.

Projektet tager afsæt i dokumenterede behov for at indbygge datahåndtering og -forståelse i en bredere vifte af uddannelser, end det hidtil har været tilfældet.

Konsistent linje for undervisning i data
Projektets formål er at skabe en konsistent linje for undervisning i grundlæggende dataforståelse og –håndtering på tværs af Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser. Konkret udvikles undervisningsmaterialer, som kan bruges af de forskellige uddannelser. Det sker på baggrund af en intern udviklingsproces med deltagelse af flere kompetencecentre og inddragelse af eksterne interessenter.

Fremtidens medarbejdere skal være datakompetente
Digitalisering af samfundet tager fart, og virksomhederne har allerede nu et stigende behov for tilførsel af digitale kompetencer, der sætter dem i stand til at udnytte de digitale muligheder.

Undersøgelser fra ind- og udland dokumenterer, at uddannelsessektoren har en presserende opgave i at indbygge dataforståelse og -håndtering i uddannelserne, så fremtidens nyuddannede matcher arbejdsmarkedets behov.

Tværgående samarbejde
Forskningsprojektet realiseres i et tværgående samarbejde mellem følgende kompetencecentre på Erhvervsakademi Aarhus:
– Digital kommunikation og multimedie
– Finans og økonomi
– Jordbrug og byggeri
– Ledelse og HR
– Service, markedsføring og entreprenørskab

- Baggrund og formål

Erhvervslivets arbejdsgange og processer bliver stadig mere datadrevne. Den teknologiske udvikling har muliggjort digitale dataformater, hvor kvantiteten i princippet er uendelig. Antallet af nye datatyper og datakilder eksploderer, og små som store beslutninger i erhvervslivet baseres på dataanalyse. Denne transformation af forretningsprocesser hen mod datadrevet analyse, udvikling og drift finder sted inden for alle erhverv.

Dataforståelse og -håndtering er således på vej til at blive et nødvendigt kompetenceområde inden for en bred vifte af brancher og tilhørende uddannelser, som ikke tidligere har haft dette fokus.

Samtidig peger undersøgelser på, at der mangler konkrete og bredt anerkendte definitioner af, hvad datarelevante kompetencer er. Det gør det vanskeligt for uddannelserne at prioritere og inkorporere de dataaspekter, der vil være mest værdiskabende, når de studerende kommer i arbejde.

Projektets formål er at udvikle og formulere en fælles forståelse af grundlæggende datakompetencer på tværs af Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser. Denne forståelse vil herefter danne grobund for udvikling af materiale til brug for undervisningen i data.

- Aktiviteter og handling

Følgende aktiviteter og handlinger indgår i projektet:

  • Afklarings- og udviklingsproces blandt de medvirkende kompetencecentre
    på Erhvervsakademi Aarhus (hvad gør de i dag, hvad er fællesnævnerne, og hvordan defineres grundlæggende datakompetence?)
  • Kvalificering gennem inddragelse af eksterne interessenter
  • Produktion af materialer til brug for datarelateret undervisning på de medvirkende kompetencecentre på Erhvervsakademi Aarhus
  • Materialet bruges på kompetencecentrene og evalueres efterfølgende
- Projektets Metode

Projektet tager sit udspring i det dokumenterede behov for en bevidst og strategisk satsning i uddannelsesverdenen i forhold til at indbygge dataforståelse og datahåndtering i uddannelser, der ikke traditionelt har haft dette fokus.

På tværs af kompetencecentre på Erhvervsakademi Aarhus igangsættes en afklarings- og udviklingsproces, hvor uddannelserne i fælleskab definerer, hvad der udgør grundlæggende kompetencer inden for dataområdet.

På baggrund af denne proces udvikles materialer, som kan bruges på de enkelte uddannelser, som supplement til og grundlag for den mere avancerede og branchespecifikke dataundervisning, som uddannelserne også tilbyder.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at der skabes en konsistent linje for undervisning i grundlæggende dataforståelse og datahåndtering på Erhvervsakademi Aarhus, med det resultat, at data inddrages mere bredt i undervisning og casearbejde. Yderligere forventes det, at materialet vil blive viderebearbejdet til brug på Erhvervsakademi Aarhus’ akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyede virksomhedsrettede forløb.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet bidrager til, at Erhvervsakademi Aarhus uddanner studerende med relevante, efterspurgte og fremtidssikrede kompetencer. Det forventes derfor, at de nyuddannede har god dataforståelse og kan varetage datadrevne eller datarelaterede opgaver hos virksomhederne.

Ved at indbygge dataaspektet på Erhvervsakademi Aarhus’ efter- og videreuddannelsesområde, gives den nuværende østjyske arbejdsstyrke også mulighed for at styrke datakompetencer på akademi- og diplomniveau.

Tags data | dataforståelse | datahåndtering | datakompetent | digital
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
Christina Søgaard Jensen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen De endelige målgrupper for projektet er de studerende på Erhvervsakademi Aarhus og aftagerne, der med tiden vil blive matchet bedre i forhold til virksomhedernes behov for datakompetente medarbejdere. De målgrupper, som projektet inddrager direkte i udviklingsprocessen, er de medvirkende undervisere.
- Publikationer E-bog