Datadrevet forretningsudvikling i startups

Projekttitel Datadrevet forretningsudvikling i startups
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab
Teaser Startups kan gå fra proof-of-concept til proof-ofbusiness ved optimal udnyttelse af data og dermed sikre højere overlevelsesrate.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Maria Zoey Sommer
Adjunkt
mzsa@cphbusiness.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2017 - 31. december 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

”Datadrevet forretningsudvikling i Startups” adresserer det forhold, at rigtig mange startups har store udfordringer ved at gå fra proof-of-concept fase til proof-of-business, hvilket i praksis betyder, at mange stopper deres aktiviteter, inden der er gået 18 måneder fra lancering.

Projektet arbejder ud fra en antagelse om at systematisk anvendelse af data som redskab for forretningsudvikling har et stort potentiale hos startup virksomheder. Forudsat at anvendelsen af data kan sættes i de operative rammer, der modsvarer virksomhedernes ressourcer.

Igennem en eksplorativ undersøgelse blandt nuværende og tidligere startups, afdækkes de mest generelle og fremtrædende barrierer og udfordringer som startups oplever i forhold til at kunne vækste virksomheden. Dette vil være med særligt fokus på deres anvendelse af data som et værktøj til forretningsudvikling.

Undersøgelsens anden del er rettet imod at finde måder hvorpå startups kan identificere, hvilke Key Performance Indicators i deres data, der er essentielle for at lige præcis deres forretning kan udvikles.  Slutproduktet for projektet er således en række praksisnære anbefalinger til, hvordan mindre startups med fordel kan implementere data i den videre forretningsudvikling.

Succeskriterier

 • 10% af startups i Region hovedstaden får kendskab til anbefalinger inden udgangen af 2019
 • Inkubatorer på Cphbusiness får et redskab til øget overlevelsesrate med 20% inden for 2 første år
 • En stigning på 20 % af dimittender fra Cphbusiness der fortsætter i startups
 • Præsentere anbefalinger i vækst/iværksætter miljøer min. 10 gange i 2018/2019
 • Cphbusiness opretter EVU hold til startup i “Disciplined Entrepreneurship – 24 steps to a successful startup” og “fra startup til scaleup”
- Baggrund og formål

Cphbusiness har med en professionsbachelor i Innovation & entrepreneurship stærke kompetencer inden for startup-feltet, hvor undervisere har både egne praktiske erfaringer, men også deltager i netværk på både lokalt, nationalt og på internationalt plan. Cphbusiness har derfor fingeren på pulsen, både i forhold til hvad der sker praktisk og akademisk på innovation og entreprenørskabsområdet. Denne viden sættes i spil på alle uddannelser i organisationen, hvor der er et fælles mål om at fostre flere entreprenører.

Projektgruppen har igennem interviews af startups erfaret, at udnyttelsen af mulighederne i data som grundlag for udvikling af forretningsmodel og videre udvikling af forretningen er meget lille. Oplevelsen er, at startups står i skismaet, at de ved data ville kunne hjælpe dem, men mangler anbefalinger til, hvordan de anvende deres data korrekt.

I forhold til at projektet skal kunne skabe relevante og konkrete anbefalinger, og ikke kun meget generelle og overordnede betragtninger, er målgruppen skærpet til at være startups i overgangen fra ”proof-of-concept” til ”proof-of-business fasen.

Der er politisk, uddannelses- og erhvervsmæssigt et øget fokus på startups som værdiskabende for hele samfundet i de kommende år.

- Aktiviteter og handling

Efter evaluering af første dataindsamling måtte det konstateres, at for mange af respondenterne ikke er bevidste om deres forretningsmodel, hvilket gjorde det umuligt, at teste om ”systematisk anvendelse af data som redskab for forretningsudvikling har et stort potentiale hos startup virksomheder” med validt resultat. Efter en studietur til startup nation #1 Israel måtte det konstateres, at selv højtech startups fra dette land ikke er bevidste om brug af data til forretningsudvikling. Den nye antagelse blev derfor, at der er et hul i markedet, der skal undersøges. Dette medførte nødvendigheden af en yderligere dataindsamling, hvor respondenterne er defineret til tech startups i bred forstand. Dvs. både software, hardware, gaming, marketplace, adtech, e-commerce, consumer mobile, fintech, biotech, defence-tech. Denne respondentgruppe er valgt, da det antages, at tech virksomheder i brugen af data til produktudvikling må have en større sandsynlighed for forholder sig til deres transaktionsdata end den tidligere respondenttype (One Name Design Brands). Da vi ikke ved tilstrækkeligt om, hvilken type tech virksomhed, der er størst sandsynlighed for anvender det, er der valgt en kvantitativ tilgang, hvor vi forsøger, at få så høj svarprocent som muligt indenfor de givne rammer for at kunne vurdere med en tilfredstillende validitet, hvilken tech branche der haft mest fokus på det.

Til gengæld gav viden fra første dataindsamling grobund for at fokusere på ”Disciplined Enterpreneurship – 24 steps to a successful startup” tankegangen, hvori mange af de relevante Key Performance Indicators bliver defineret.  Dermed taler projektet ikke længere kun ind til startup erhvervene, men også inkubatorer, acceleratorer, I&E vækst, valgfag på tværs og EVU.

Pivoteringen har været essentiel for projektet, da det ellers bevægede sig væk fra fokus på ”data til forretningsudvikling” til at omhandle forretningsmodeller, eller manglen på samme, og projektet ville slet ikke give samme værdi til samfundet, som ved at fastholde problemstillingen.

Det særligt interessante, der forventes at komme frem er, at dem vi har talt med indtil nu, finder emnet særdeles interessant, fordi de ikke har fokuseret på det. Vi forventer, at vi får en valid dataindsamling færdiggjort.

Afvigelsen er primært i, at de best cases ikke længere forventes at svare på ” hvordan de identificerede barrierer og udfordringer er imødegået”, men i stedet er dem, der rent faktisk anvender data til forretningsudvikling. Det overvejes, om der vil være mulige best cases til senere anvendelse.

- Projektets Metode

Projektet vil forløbe i tre tempi:

 1. del var en pilotundersøgelse, der skulle afdække de mest generelle og fremtrædende barrierer og udfordringer som startups oplever i forhold til deres forretningsmodel.
 2. del skulle afdække de mest generelle og fremtrædende barrierer og udfordringer som startups oplever i forhold til anvendelse af data som værktøj til forretningsudvikling
 3. del af undersøgelsen afdækker identificering af Key Performance Indicators for startups via en række best cases med anvendelsen af data med særligt fokus på, hvordan de identificerede barrierer og udfordringer er imødegået.

Slutproduktet for projektet er således en række praksisnære anbefalinger til, hvordan startups med fordel kan implementere data i den videre forretningsudvikling.

Projektet tænkes at afdække følgende delspørgsmål:

 • I hvilke faser af startups livscyklus har anvendelse af data størst relevans?
 • Identifikation af de relevante data for startups, -interne og eksterne
 • Identifikation af omkringliggende processer ift. implementering af data i forbindelse med forretningsudvikling.

Yderligere har projektet til formål at knytte tættere brobygning mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner, hvor øget videndeling og samskabelse er i fokus. Med baggrund i Cphbusiness erhvervsrettede opdrag er målet at udnytte og videndele erfaringer systematisk mellem erhverv og Cphbusiness gennem:

 • Brug af studerende til dele af dataindsamling og databehandling af projektet
 • Afprøve hypoteser og evt. prototyper på studerende som dele af undervisningscases
 • Bruge anbefalinger ind i projektsammenhæng med studerende
 • Styrke kompetenceniveau i brug af data ind i forretningsmodeller for dimittender
 • Deling af videnopsamling fra samarbejder med erhvervet om cases og praktik
 • Danne netværk på tværs af studerende og erhverv

Til del 1 blev 14 virksomheder interviewet vha. en semistruktureret spørgeguide. Til del 2 blev 35 virksomheder interviewet vha. en struktureret spørgeguide.

Findings fra den eksplorative undersøgelse bruges som fundament til udvælgelse af samarbejdspartner til hjælp for identificering af Key Performance Indicators med udgangspunkt i 3-5 best case virksomheder.

- Projektets Forventede Resultater

Slutproduktet er en opsamling af forskellige anbefalinger rettet imod målgruppen, startups.

Projektets findings tænkes således formidlet i forskellige former:

 • En rapport om det samlede projekt, herunder redegørelse for proces og metodik
 • Artiklel med fokus på de generelle resultater
 • Let tilgængelig flyer/ pdf eller lignende
 • Video til brug i undervisningssammenhænge samt vækst- og innovationsmiljøer
 • Oplæg i relation til entrepreneurskabskonferencer, messer, vækst- og innovationsmiljøer mv.
 • Redskab i rådgivnings- og vejledningssammenhænge
- Projektets Forventede Effekt

Output – forandring der opnås for involverede:

Slutproduktet for projektet er således en række praksisnære anbefalinger til, hvordan mindre startups med fordel kan implementere data i den videre forretningsudvikling.

Projektet tænkes at afdække følgende delspørgsmål:

 • I hvilke faser af startups livscyklus har anvendelse af data størst relevans?
 • Identifikation af de relevante data for startups, -interne og eksterne
 • Identifikation af omkringliggende processer ift. implementering af data i forbindelse med forretningsudvikling.
 • Erfaringer og anbefalinger til brug i undervisningssammenhæng

Outcome – hvad er effekten på længere sigt:

Startup virksomheder forventes at komme bedre fra start ved at have en startup, hvor brugen af data og Key Performance Indicators har været implementeret fra starten, da det medvirker til at give konkurrencefordele i markedet.

Startups der har en forståelse af datadrevne forretningsmodeller fra start, forventes at være mere opmærksomme på den digitale/teknologiske udvikling fremadrettet, og implementere digitale/teknologiske opdateringer.

Cphbusiness får gennem opsamlet viden mulighed for at sikre dimittender et højere kompetenceniveau på digitale forretningsmodeller ved endt uddannelse, og kan derfor forventes at anvende deres kompetencer på højere niveau direkte i første job/startup.

Redskaber og viden kan udnyttes på tværs af de 9 erhvervsakademier i Danmark, bl.a. vha. eaviden.dk og sikre en betydelig vidensomsætning både på EA-uddannelserne og på professions-bachelorniveau.

Impact – indflydelse på samfundsniveau:

Bedre funderede forretningsmodeller for startups, må alt andet lige forventes at betyde højere overlevelsesrate blandt startups og dermed gavne samfundsudviklingen i forhold til jobskabelse og økonomisk cirkulation.

Højere kompetenceniveau hos dimittender må forventes at øge professionalismen til gavn for de ansættende virksomheders kreative og finansielle situation.

Tags
Deltagere
Partnere Københavns Erhvervshus | IT-Universitetet | Væksthus Hovedstadsregionen
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport