Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer

Projekttitel Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Miljø
Teaser Vi ønsker med dette projekt at se nærmere på, om det at arbejde bevidst med udvikling af forståelse for dannelse i organisationer og blandt ledere
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Karen Hoby Skanning
Lektor
kska@cphbusiness.dk
3615 4915
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2020 - 31. august 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

’Dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden’ skriver pædagogisk filosof, Thomas Aastrup Rømer, i sin nye bog FAQ om dannelse (maj 2019)

I arbejdet med litteraturstudiet Morgendagens Leder og projektleder for projektet “Dannelse i fremtidens organisationer” Karen Hoby Skannings’ deltagelse i advisory board om Fremtidens Leder hos Rigét Netværk A/S i efteråret 2018-foråret 2019, er det blevet tydeligt, at solide mellemmenneskelige og kommunikative kompetencer bliver opfattet som afgørende for den dygtige leder i fremtiden. Dette kommer meget tydeligt til udtryk i den spørgeskemaundersøgelse projektgruppen har gennemført ultimo maj 2019 blandt egne studerende på ledelse og kommunikation på Cphbusiness. Og det samme gør sig gældende i en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse som Rigét Netværk har gennemført blandt deres medlemmer i vinteren 2019

I en del af den litteratur vi har studereret, bl.a. afsnittet om 21st century leadership i Deloitte’s rapport om Global Human Capital Trends 2019, nævnes bl.a. følgende kompetencekrav til fremtidens leder: Evne til at skabe og kommunikere purpose til forskellige interessentgrupper, tro på egen evne til at lede i komplekse og flertydige situationer og evne til at motivere en divers medarbejdergruppe.

Med afsæt i ovenstående, ønsker vi med dette projekt at se nærmere på, om det at arbejde bevidst med udvikling af forståelse for dannelse i organisationer og blandt ledere vil handle om en form for paradigmeskifte snarere end blot være et spørgsmål om bestemte typer kompetenceudvikling.

Vi ønsker at udfordre virksomhedernes forståelse af forbindelsen mellem mennesket, den mangfoldige (diverse) organisation og samfundet.

- Baggrund og formål

Projektet refererer desuden til konklusionen på videngrundlaget for ledelse 2018: Vi vil i det kommende år arbejde med et mere internationalt sigte og med fokus på emner, som denne analyse har belyst: Herunder…. mening, eksistentiel ledelse, forandringsledelse og ledelse af fremtidens medarbejdere

Ledere og studerende identificerer i væsentlig grad fremtidens behov for lederkompetencer som værende inden for traditionelt ’bløde’ områder. (Eksempler fra spørgeskemaundersøgelse og ledelsesrapporter, se referencer ovenfor). Disse kompetencer er i høj grad omfattet af en forståelse for dannelsesbegrebet. Vi ønsker med projektet at tydeliggøre, at dannelse er en slags overbegreb i forhold til en række af de emner, der opridses i undersøgelsen.

 

I 2017 udviklede og gennemførte Rikke Dinnetz og Karen Hoby Skanning lederudviklingsforløbet Leading the future i samarbejde med Rockwool International. Rockwool havde et ønske om at styrke en række ledende medarbejderes kommunikative, tværkulturelle og forandringsskabende kompetencer. Programmet gav lederne indsigt og træning i dannende discipliner som blandt andre interkulturel kommunikation, retorik og gennemslagskraft, forandringskommunikation og distanceledelse. Dette projekt førte til samarbejdet med Rigét Netværk A/S (se indledende afsnit), som igen har givet inspiration til dette projekt.

Svarene fra en gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt vores studerende på Ledelse og Kommunikation giver os desuden anledning til at mene, at projektet er relevant for de erhverv vores studerende på Ledelse og Kommunikation repræsenterer. Vi har ydermere besluttet at gennemføre en tilsvarende undersøgelse med studerende på Innovation, produkt og produktion (september 2019) for at afklare om de samme tendenser gør sig gældende her.

 

Fokus på dannelse og viden om dannelse har fyldt i undervisningsverdenen i en del år og begynder så småt at indfinde sig i erhvervslivet også.

»Dannelse betyder, at du som individ kan navigere i det samfund, du er en del af. Med dannelse kan du træffe de rigtige valg for dig som individ – ikke ud fra en eller anden snæver fagsynsvinkel, men ud fra en bred forståelse af den verden, du lever i. Hvis dannelsen kommer under pres, er det også et problem for vores demokrati. Hvis du skal forholde dig til de komplekse, globale udfordringer, du bliver præsenteret for i medierne, er du nødt til at have en bred grundviden. Og jo mere komplekse de problemstillinger bliver, jo vigtigere bliver det, at man har en bred indsigt,«

I indkredsningen af dannelsesbegrebet vil vi tage afsæt i forskning af blandt andre Thyge Winther-Jensen, Ove Korsgaard og Thomas Aastrup Rømer samt international forskning.

Øvrige interessante kilder er bl.a:

Ove Kaj Pedersen: Konkurrencestaten (Hans Reitzels Forlag 2011)

Zygmunt Baumann: Flydende modernitet (Hans Reitzels Forlag 2006)

Svend Brinkmann: Dannelse som kulturens hjerte i Politiken 12.5 2019

Svend Brinkmann: Ståsteder (Gyldendal 2016).

Peter Northouse: Leadership: Theory and practice 8. Ed.(Sage 2018) https://www.bookdepository.com/Leadership-Peter-G.-Northouse/9781544331942?redirected=true&utm_medium=Google&utm_campaign=Base1&utm_source=DK&utm_content=Leadership&selectCurrency=DKK&w=AF4ZAU96PTH9JMA80T7N&pdg=kwd-293946777986:cmp-1597361031:adg-58873824845:crv-303010908953:pid-9781544331942:dev-c&gclid=Cj0KCQjwpPHoBRC3ARIsALfx-_LRPjoqd1jpzaqFvyPhKiv7wk0vGZstWbNRrUWyV4uGYxhzhf-kmQkaAueQEALw_wcB

- Aktiviteter og handling

Projekter har som minimum fire faser

  1. Opstart: Januar 2020
  2. Gennemførelse, inkl. vigtigste milepæle: Advisory board møder januar og april, konference september (se bilag)
  3. Afslutning: december 2020
  4. Evaluering: Forår 2021
- Projektets Metode
  • Supplering af dataindsamling vha. spørgeskemaer til studerende på innovationsuddannelsen.
  • Kvalitative interviews med mellemledere i vores studerendes virksomheder
  • Kvalitative interviews med andre mellem- og topledere i andre relevante virksomheder

Vi ønsker desuden at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, der arbejder inden for feltet. I første opgang afsøges muligheden for samarbejde med Aarhus Universitet og evt. Thomas Aastrup Rømer (se indledning)

Vi ønsker desuden at give projektet en international dimension gennem muligt samarbejde med en af Cphbusiness’ internationale samarbejdspartnere, evt. Anglia Ruskin University.

- Projektets Forventede Resultater

Artikler og foredrag

Vi planlægger, at projektet munder ud i 2-3 kortere artikler (få sider) og et 45-60 minutters foredrag. Det er vores mål at få mulighed for i første omgang at holde indlæg i de virksomheder, der er tilknyttet projektet og senere at brede os ud til flere virksomheder.

Workshop/konference:

Vi planlægger desuden at afholde en åben konference/workshop i efteråret 2020 om dannelsens nødvendighed for fremtidens ledere og i fremtidens organisationer. Her er målgruppen både studerende på Ledelse og Kommunikation og studerende på Innovation, produkt og produktion samt andre interessenter fra de større virksomheder, hvor Cphbusiness udvikler særlige kursusforløb og hvem emnet i øvrigt måtte interessere.

Oplæg på videndag:

Findings fra projektet deles med området på videndag

Undervisningsmateriale:

Vi planlægger at artikler og evt. slides fra workshops tilpasses undervisningsbrug og indgår i pensum. Materialet inkorporeres i flowplaner i fagene: AU Ledelse i praksis, Diplom: Det personlige lederskab samt de kurser vi udvikler i samarbejde med andre virksomheder.

Vi ønsker med kombinationen af artikler og konference at Cphbusiness bliver en stemme i debatten om dannelse i en ledelsessammenhæng – og at vi derved styrker vores brandposition som en uddannelsesinstitution med tyngde.

- Projektets Forventede Effekt

Vi ønsker som nævnt at bidrage til udbredelsen af det paradigmeskifte dannelsesforståelse kan være i forhold til, hvad der skaber værdi i et samfund.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport