Hop til indhold

Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse

Projekttitel Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business
Teaser Projektet ønsker at afdække en fælles ledelsesmæssig forståelse af etisk ansvarlighed i forhold til bæredygtighed
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Karen Hoby Skanning
Lektor
kska@cphbusiness.dk
3615 4915
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2022 - 31. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet ønsker at afdække en fælles ledelsesmæssig forståelse af etisk ansvarlighed i forhold til bæredygtighed. Samtidig ønsker projektet at yderligere udbygge erfaringerne med udvikling af de studerendes karakterdannelse og personlige lederskab fra det foregående dannelsesprojekt ved navn; Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer.

Med projektets dobbelte formål og problemformulering, taler det lige ind i Cphbusiness’ strategis udsagn om det personlige lederskab som ’forudsætningen for at lykkes som samfund, som organisation og som individ, som organisation og som samfund. For værdiskabelse fordrer indsigt, udsyn og karakter’.

Problemformulering

Hvordan kan Cphbusiness som uddannelsesinstitution bedst ruste de studerende til at varetage det bæredygtige lederskab på en dannet, etisk ansvarlig og solidarisk måde, der anerkender menneskers, virksomheders og samfunds forbundenhed i en foranderlig verden?

- Baggrund og formål

Projektet har to formål:

  1. At yderligere udvikle undervisnings-og læringsaktiviteter, der tilgodeser de studerendes karakterdannelse og personlige lederskab.
  2. At definere en fælles forståelse af dannelse i bæredygtig ledelse, der skal manifestere sig i vores undervisning og aktiviteter på hele Cphbusiness -og dermed styrke vores studerende og deres virksomheder i forhold til varetagelse af fremtidens bæredygtige ledelsesopgaver.

 

Projektet skaber værdi i forhold til især to af Cphbusiness’ strategiske nøgleindsatser: Langtidsholdbar karakterdannelse gennem Young Potential Leadership og udvikling af ledere gennem Leadership on Demand.

Vi inspireres af forskere inden for de organisationsteoretiske og ledelsesmæssige fagområder, når de skriver følgende om bæredygtig ledelse:
  • ’Vi ændrer udviklingen ved at gøre folk bevidste om, at de skal behandle deres medarbejdere som medmennesker, og man er menneske, før man er leder. Det gælder om at udvikle fornemmelsen for medmennesket, det er dannelsen. Dannelse er en blanding af et klassisk græsk/romersk koncept og kristne værdier, som vi desværre har glemt. Mange har en form for værdi-analfabetisme i dag, hvor vi er usikre på, hvilke værdier vi skal forpligte os på og hvor meget. I fremtiden vil dannelse være et vigtigt parameter for ledere’ (Kurt Klaudi Klausen, Professor i off. Organisationsteori og ledelse SDU, 2021).
  • ’Vi vil som samfundskritikere og tilhængere af et dialogbaseret, relationelt og demokratisk samfund anbefale, at der inddrages etiske og humanistiske værdier i den måde, vi designer vores samfundsudvikling på. Den økonomiske markedslogik, den bureaukratiske systemtænkning og det evidensbaserede teknokrati kan ikke alene skabe et bæredygtigt og væredygtigt relationelt menneskesamfund. Der ligger her et stort ansvar for de forsknings- og undervisningsinstitutioner, der uddanner fagfolk…’ (Preben Melander, Professor emeritus CBS, 2018).
- Aktiviteter og handling

Den første aktivitet vi vil igangsætte med projektet, er en afdækning af begrebet Væredygtighed, gennem læsning af antologien Væredygtighed: indersiden af bæredygtighed (Dafolo, juli 2021), og gennem deltagelse i Væredygtighedskonferencen på SDU d. 21. januar 2022.

Om væredygtighed: ’…Med begrebet Væredygtighed peges der på en mere eksistentiel side af bæredygtighed, som har med menneskets oplevelse af meningsfuldhed, etik og syn på livskvalitet at gøre….’’…Væredygtighed er et begreb, der giver plads til ord som visdom, åndsliv og dannelse som nøglebegreber for det, man måske kunne kalde for 2. bølge-tænkning i bæredygtighed og ”Environmental Humanities”…’ (uddrag af invitation til Forsknings-og dialogseminar på Aalborg Universitet, 25. november 2021).

Efterfølgende vil vi undersøge, hvilke dele af væredygtighedstanken, der er relevante at inddrage og implementere i konkrete uddannelsestilbud i ledelse og personlig udvikling på Cphbusiness.

Vi vil desuden inddrage et globalt perspektiv på bæredygtig ledelse, bl.a. med studier af Global Leadership for Sustainability, og hvordan disse tanker muligvis kan integreres i ledelsesuddannelser på Cphbusiness.

- Projektets Metode
Der anvendes en praktisk-teoretisk tilgang med interventioner, initiativer og miniforløb med studerende i hele projektperioden. Disse følges efterfølgende op med kvalitativ evaluering. Desuden anvender vi et eksplorativt undersøgelsesdesign, bestående af forskellige former for spørgeskemaer og semistrukturerede kvalitative interviews med både studerende, virksomheder og mulige samarbejdspartnere. Interventioner, miniforløb og evaluering vil være tilpasset relevante hold og fag på både deltids- og fuldtidsområdet.
Projektet tager afsæt i indsamlet viden fra det første projekt Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer, bl.a. det udarbejdede dannelsesgrundlag. Desuden har projektleder, Karen Hoby, gennemført og evalueret initiativer på forskellige hold i efteråret 2021, der indgår som en del af udgangspunktet for øvrig empiriindsamling.
I forhold til det første projekt, er projektdeltagerne opmærksomme på at styrke det kommende projektets reliabilitet i forbindelse med f.eks. spørgeskemaundersøgelser gennem sikring af en højere andel respondenter. Endelig er den teoretiske tilgang knyttet til ledelses- og bære-/væredygtighedsarbejde og forskning på danske og evt. udenlandske universiteter og organisationer (SDU, AAU, CBS, Center for væredygtighed, Global leadership for sustainability).
Med projektets afsæt i Leadership on demand strategien er det hensigten på længere sigt at udvikle undervisningsmoduler i samarbejde med interesserede og relevante virksomheder og organisationer. I forbindelse med arbejde med væredygtighed påtænker vi en dialog med Rambøll Management Consulting, der arbejder med emnet i deres rådgivningsvirksomhed.
- Projektets Forventede Resultater

Undervisningsmateriale:

I samarbejde med studerende, deres virksomheder og evt. andre uddannelsesinstitutioner vil vi definere dannelse i relation til bæredygtig ledelse og udvikle seminaroplæg, integrerede korte læringsforløb i nye sammenhænge, cases mv. til gavn for studerende på både fuldtidsuddannelserne og deltidsuddannelserne –og på længere sigt også på særlige virksomhedshold.

Forskning og udvikling til morgenmad:

I forbindelse med det første dannelsesprojekt var vores ønske at holde en minikonference/åben workshop for studerende og interessenter blandt de virksomheder, der er Cphbusiness’ kunder og samarbejdspartnere. Det blev imidlertid aflyst pga. Corona. I denne omgang ønsker vi i stedet at gennemføre 2 arrangementer i efteråret fra 8.30-10, hvor vi præsenterer undervisningselementer udviklet til arbejdet med dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse og inviterer til sparring og dialog med deltagerne.

Artikler og videoer:

Vi planlægger løbende at publicere en række kortere artikler på LinkedIn. Og muligvis en længere artikel eller to i relevante medier efter afslutning af projektet. Desuden ønsker vi i samarbejde med medie at udvikle videotestimonials fra studerende på både deltids-og fuldtidsuddannelserne, der kan tydeliggøre værdien af at arbejde med dannelse i bæredygtig ledelse.

Gennem vores aktiviteter, ønsker vi at give Cphbusiness en tydelig stemme i debatten om dannelse i bæredygtig ledelse, og derved styrke vores brandposition som uddannelsesinstitution.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport