Hop til indhold

Cphbusiness TrackingActivity

Projekttitel Cphbusiness TrackingActivity
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Sundhed
Teaser Quantified Self bølgen tager i disse år for alvor fart og den enkeltes mulighed for at optimere sin adfærd på baggrund af data fra sensorer vokser.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Cecilie Stougaard
Fuldmægtig
cest@cphbusiness.dk
3615 4598
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 02. november 2015 - 01. marts 2016
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Pilotprojektet vil undersøge sammenhængen mellem studieaktivitet og fysisk adfærd (bevægelse og søvn) samt undersøge, om de studerende via indsigt i egne data kan motiveres til en mere optimal studieadfærd. Pilotprojektet er et lille, innovativt og hurtigt gennemført pilotprojekt.

Pilotprojektet måler på en enkelt 1. semester klasse og kun på sammenhængen mellem fysisk adfærd og studieaktivitet (fremmøde og karaktere). Pilotprojektet sammenligner de studerendes adfærd før og efter de får indsigt i sammenhængen mellem deres fysiske adfærd og studieaktivitet. Yderligere benchmarkes klassen op mod de øvrige 1. semester klasser på samme uddannelse.

Pilotprojektet er afgrænset til 1. semester studerende på Finansbachelorer. Såfremt pilotprojektet viser en positiv effekt for studieaktiviteten, kan det skaleres ud til de øvrige uddannelser på Cphbusiness.

 

- Baggrund og formål

Formålet med pilotprojektet er at undersøge, om der for det første er en sammenhæng mellem puls, aktivitets- og søvnniveau og de studerendes studieperformance? Og for det andet, om Cphbusiness kan øge studieperformance hos den enkelte ved at skabe synlighed om konsekvenserne ved uhensigtsmæssig adfærd for fx søvn og bevægelse?

Quantified Self bølgen tager i disse år for alvor fart og den enkeltes mulighed for at optimere sin adfærd på baggrund af data fra sensorer vokser. Dette gælder også inden for uddannelse og læring. Det er allerede påvist, at der er en positiv sammenhæng mellem puls, søvn- og aktivitetsniveau og individers performance (dette dog ikke i erhvervsakademi konteksten). Pilotprojektets hovedfokus er således ikke at påvise denne sammenhæng, men at undersøge hypotesen om, at Cphbusiness kan påvirke de studerendes studieadfærd, ved at give dem indsigt og feedback i egen (og testholdenes akkumulerede) data i forhold til puls, søvn- og aktivitetsniveau. Dette holdt oppe mod deres studieperformance.

Det er med andre ord et holistisk pilotprojekt, hvor ønsket er at hjælpe de studerende til at optimere deres vaner/livsstil (på de tre parametre puls, søvn- og aktivitetsniveau), som skal bidrage til en optimal studieadfærd- og performance.

Med afsæt i ovenstående er pilotprojektets mål at arbejde aktivt med ny data i forhold til to af Cphbusiness’ store udfordringer: Frafald og lav studieintensitet. Pilotprojektet vil undersøge, hvordan Cphbusiness som erhvervsakademi ved brug af mere teknologidrevne løsninger kan komme med nye løsningsforslag til, hvordan man kan minimere frafaldet og øge de studerendes studieintensitet. Dette ved at inddrage de studerende direkte i videnproduktionen og udviklingen af læringsmiljøet.

Målet med pilotprojektet er således, at af- eller bekræfte de to hypoteser:

  1. Er der en sammenhæng mellem fysisk adfærd (antal skridt, puls og søvn) og studieaktivitet (karaktere og fremmøde) for førsteårs finansbachelorer på Cphbusiness City (Landemærket 11)?
  2. Kan den fysiske adfærd påvirkes ved at vise denne sammenhæng for den enkelte studerende?
- Aktiviteter og handling
Milepæl Beskrivelse / metode Deadline
Planlægning, klargøring og involvering af interessenter Udvikling af projektbeskrivelse, valg af teknik og underleverandører, information og dialog med interessenter 16. september 2015
Indsamling af data – første fase Indsamling af data fra den enkelte studerende uden, at de kan se andres data eller aggregerede data 1. november 2015
Indsamling af data – anden fase Visning af sammenhængen mellem de studerendes egen adfærd og deres studieperformance.

Indsamling af data fra den enkelte studerende, hvor de har adgang til den aggregerede data.

31. januar 2016
Pilotprojektet afsluttet Afsluttende rapport om resultater og læringspunkter.

Evalueringsrapport.

1. marts 2016
- Projektets Metode

Pilotprojektet bygger på en kvantitativ metode, hvor de studerendes data indsamles gennem en tracker (Jawbone UP3), der automatisk opsamler oplysninger om antal skridt, hvilepuls og søvn (tid og kvalitet). Yderligere indhentes data fra Cphbusiness’ egne systemer om de studerendes karaktere ved afgående prøver fra den adgangsgivende uddannelse. Endelig gennemføres der i projektforløbet flere test og prøver ligesom fremmøde registreres. Data opsamles af Leapcraft, som opsamler og behandler al data, samt udvikler dashboards, der skal give de studerende indblik og overblik over egne og aggregerede data.

I pilotprojektet bruges de studerende fra naboklasserne, finansbachelor B1 og C1, som kontrolklasser. Dvs. at de studerende i disse klasser ikke bærer et Jawbone armbånd, men at alle deres øvrige data indsamles på lige fod med klasse A1. Klasserne B1 og C1 vil således også modtage samme test og prøver. Kontrolklasserne inddrages i projektet for at understøtte/validere hypotese 2.

Pilotprojektets metode er eksplorativ, da der er stor usikkerhed omkring delresultaterne.

- Projektets Forventede Resultater

Pilotprojektets output vil være dokumenteret viden om:

  • Ny viden om årsagssammenhænge i de studerendes gennemførelse af (eller frafald på) uddannelsen
  • De studerendes fysiske adfærd og dennes sammenhæng med deres studieadfærd og performance
  • Cphbusiness’ mulighed for at indgå i en relation med de studerende i forhold til at påvirke denne adfærd
  • Konkret erfaring om udførsel af mindre og mere innovative pilotprojekter
- Projektets Forventede Effekt
Succes-kriterie ID

 

Succeskriterie

(beskrivelse af succeskriterie)

Hvordan måles det?

(Beskriv hvordan succeskriteriet måles og om der findes en baseline/o-punktsmåling)

1 Udvikling af projektplan/forløb indenfor de begrænsede økonomiske rammer. Pilotprojektet skal meningsfyldt kunne gennemføres for det budgetteret
2 Pilotprojektet skal aktivt støttes af ledelse- og undervisergruppe. Adgang til en klasse studerende, som ønsker at deltage i pilotprojektet.
3 De studerende skal indvilge i at deltage som projektdeltagere ved at aflevere data og gennemføre faglige tests. 90 pct af de adspurgte studerende skal bære armbåndet

90 pct af de studerende skal gennemfører de tre test

4 Det indsamlede data skal kunne be- eller afkræfte de to primære hypoteser (se beskrivelse af projektmål). Simpelt ja eller nej
5 Dokumenteret viden om gennemførsel af små, innovative og løst formulerede pilotprojekter. Afsluttende rapport med læringspunkter.
Tags Præstationsoptimering | sundhedsteknologi
Deltagere  
- Studerende Cphbusiness (28)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter Dare DisruptAnders Hvid

GameTools
Povl Heiberg Gad

P. J. Kuczynski

IBM
Henrik Hammer Eliassen

Urs Schuppli

Institute of Innovative Thinking
Susanne Odsgaard

Leapcraft
August Ussing

Christopher Lüscher
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport