Bio Value Spir

Projekttitel Bio Value Spir
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Nej
Tema Bæredygtighed | Innovation | Miljø
Teaser Ressourceeffektiv produktion af sukkerrør og sorghum
Status Afsluttet
Ejer  
- Anden Ellegaard A/S
- Kontaktperson Flemming Pors Knudsen
Global forretningsudvikling & Relationsinnovation
fpk@easv.dk
41775778
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. januar 2014 - 30. juni 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Formålet med projektet er at opnå en mere ressourceeffektiv produktion af sukkerrør og sorghum, således at biomasseudbyttet per hektar øges samtidig med at jordens dyrknings egenskaber opretholdes og indtjening fra dyrkning af biomasse forbedres.

Projektet gennemfører aktiviteter, der skal udvikle og modne forskningsbaseret viden og evidens i forhold til nye dyrkningsprocesser og teknologier med relevans for de deltagende virksomheders globale forretningsudvikling.

Succes i projektet opfattes ved en spirringsprocent på 85 % ved de testede afgrøder i de gennemførte forsøg.

- Baggrund og formål

Jorden og dens produktionspotentiale er og bliver en knap ressource i det fremtidige biobaserede samfund. Der er derfor behov for, at den eksisterende dyrkningsjord optimeres til produktion af biomasse, uden uønskede påvirkninger af det omgivende miljø. Dette kan opnås gennem udvikling og modning af intensive metoder og redskaber der understøtter de fremtidige krav til øget produktivitet af en bæredygtig biomasse.

Sukkerrør er globalt set en af de største råvarer til biobrændstof. Hidtil har der primært været tale om 1. generations biobrændstof, men anlæg til produktion af anden generations biobrændstof baseret på restfraktioner fra sukkerproduktion er under udvikling.

Alene i Brasilien dyrkes ca. 10 mio. hektar sukkerrør. Sukkerrør plantes i marken ca. hver 5. år. Der høstes en gang om året i de fem år. Herefter plantes hele marken om. Omplantningen foregår ved at plantestængler høstes i hel tilstand og nedlægges i en plovfure. Der anvendes mellem 15-18 ton materiale per ha i forbindelse med denne proces.

Denne metode giver en uens distribution af planter på marken og deraf følgende differentieret udbytte. Processen er manuel og derfor omkostningstung og under pres på grund af stigende lønninger.

Formålet med projektet er at opnå en mere ressourceeffektiv produktion af sukkerrør og sorghum, således at biomasseudbyttet per hektar øges samtidig med at jordens dyrkningsegenskaber opretholdes og indtjening fra dyrkning af biomasse forbedres. Det vil ske ved at udvikle og teste en nyt metode for etablering af sukkerrør- og sorghumkulturer baseret på såning i bionedbrydelige potter og efterfølgende maskinel udplantning i marken.

Fordelene ved at skifte til dette system er flere:

 • Der skal kun anvendes ca. 2 ton materiale per ha mod 15-18 ton med den i dag anvendte metode. De 13-16 ton kan så anvendes til sukker/biomasse.
 • Ensartet distribution af planter i marken giver bedre udnyttelse af arealet
 • Højere høst udbytte/biomasse per ha
 • Lavere omkostninger i forbindelse med omplantning

 

- Aktiviteter og handling
 • Forberedelse og opsætning til forsøg
 • Hjemtagning af stiklinger (knæ) fra Brasilien og Canada
 • Gennemførelse af test i simulerede klimaforhold
 • Gennemførelse af feltstudium i Brasilien for opbygning af viden i forhold til såvel reale klimatiske som jordbundsmæssige hensyn
 • Opsamling på aktiviteter, test og udfærdigelse af dokumentation
- Projektets Metode

Københavns Universitet (KU) forbereder, gennemfører og evaluerer sammen med virksomheden Ellegaard A/S (EG) forsøg med dyrkning af stiklinger fra sukkerrør og sorghum i biologisk nedbrydelige papirpotter.

Relevant plantemateriale til brug for forsøget identificeres, pakkes og hjemsendes til KU i Danmark. Forsøget gennemføres herefter i væksthus i Danmark under kontrollerede betingelser.

Dyrkningsforsøgene i papirpotter gennemføres for at teste:

 • Hvordan forskellige klimatiske forhold påvirker udviklingen i potten?
 • Hvilken størrelse stiklingen (knæet) skal have?
 • Hvordan placeringen af stiklingen (knæet) i potten påvirker udviklingen?

Det Nationale Innovationscenter bidrager bl.a. med markedsanalyser, som skal sikre at udviklingsaktiviteterne på bedst mulig vis matcher de konkrete behov hos de potentielle kunder i Brasilien. Desuden skal NIC stå for formidling af resultaterne fra de faglige aktiviteter i projektet.

- Projektets Forventede Resultater

Succes i projektet opfattes ved en spirringsprocent på 85 % ved de testede afgrøder i de gennemførte forsøg.

 

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Flemming Pors Knudsen

Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Bente Thomsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Københavns Universitet | Erhvervsakademi Sydvest | TI Agrotech | Danish Consulate General, Sao Paulo | Ellegaard A/S
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 50% | Danske private kilder | Ellegaard A/S
50% | Eksterne statslige kilder | Rådet for Teknologi og Innovation
Resultat

Sukkerrør: Målet på 85% spirreprocent blev opnået efter 31 dage.

Sorghum: Målet på 85 % spirreprocent blev ikke opnået for sorghum.

Elefantgræs: Der blev opnået en acceptabel spirreprocent på mellem 38 – 97 %.

Se vedhæftede evaluering for udførlig beskrivelse af projektets resultater.

Evaluering

SME-Ellegaard-Final_Project_Report

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Video, streaming
Website/blog