Bæredygtig Bundlinje 2.0

Projekttitel Bæredygtig Bundlinje 2.0
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Nej
Tema Bæredygtighed | Business
Teaser Projektet handler om at støtte virksomheder i at arbejde med grønne forretningsplaner og i sidste ende belaste miljøet mindst muligt.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Charlotte Hald Pratt
Adjunkt
chpr@cphbusiness.dk
+45 36154562
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2019 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Formålet med ”Cirkulære Værdikæder – Bæredygtig Bundlinje” er at intensivere og udvikle implementeringen af den grønne omstilling hos de små og mellemstore virksomheder (herefter SMV’er) i hovedstadsregionen. Projektet fokuserer på grøn og cirkulær forretningsudvikling, der resulterer i energi- og ressourceeffektiviseringer og bidrager positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale blandt andet gennem adgang til nye markedssegmenter på hjemmemarkedet og internationale markeder.

Flere små og mellemstore virksomheder skal inspireres til grøn omstilling og cirkulær økonomi. Hvis dette skal lykkes, skal der samarbejdes med aktører rundt om virksomheden med fokus på varige og bæredygtige tiltag. Indsatsen vil således også styrke kommunerne og brancheforeningernes dialog med erhvervslivet, hvilket vil understøtte forankringen ogspredningen af projektet.

Projektet har en stærk og bred partnerkreds repræsenteret via kommuner, vidensorganisationer og brancheforeninger og andre relevante brancheaktører. Projektet sætter fokus på oplevelsesbranchen og bygge-/håndværkerbranchen, men er også åben for interesserede SMV’er fra andre brancher. Dette branchefokus vil styrke arbejdet i virksomhedernes leverandørkæder, som er nødvendigt for at udvikle cirkulære forretningsmodeller. Samtidig vil et branchefokus styrke projektets mulighederne for at udvikle relevante tilbud målrettet til virksomhederne. De to udvalgte brancher har begge både miljømæssige potentialer og er motiveret til grøn og cirkulær forretningsudvikling.

Projektet vil sprede den cirkulære dagsorden til de små og mellemstore virksomheder og også have fokus på at understøtte implementeringsprocessen via investeringsstøtte. Projektets målgruppe er små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden, der har potentiale for og motivation til energi- og ressourceeffektivisering samt grøn og cirkulær forretningsudvikling. I forløbene vil virksomhederne blive tilbudt screening og potentialevurdering, processtøtte, netværksaktiviteter, hjælp til udvikling af grøn forretningsmodel, rådgivning fra konsulenter og mulighed for investeringsstøtte

- Baggrund og formål

Cphbusiness har som målsætning i strategien at videreudvikle erhvervsnetværk, herunder via medlemskab af Cphbusiness Club og Miljønetværk Nordsjælland, hvor virksomheder inviteres til videnssaloner og gåhjem-møder og andre netværksaktiviteter samt deltagelse i projekter, som kan fremme deres udvikling.

Projekt ”Cirkulære Værdikæder” har oplagte synergier til Cphbusiness’ aktiviteter. I 2018 nedsatte Cphbusiness en arbejdsgruppe, som arbejder for at integrere FN’s verdensmål i undervisningsmoduler på både uddannelses- og efteruddannelsesområdet samt sikre samarbejde mellem studerende på tværs af uddannelserne om virkelighedsnære opgaver relateret til verdensmålene. Styrken for Cphbusiness i den sammenhæng er det tætte samarbejde med erhvervslivet, den praksisnære og operationelle tilgang til læring, og derfor har Cphbusiness også en forudsætning for at kunne omsætte viden om FN s’ 17 bæredygtighedsmål til brugbare værktøjer til virksomheder. Cphbusiness vil aktivere denne viden ind i relevante aktiviteter i ”Cirkulære Værdikæder” til gavn for virksomheder i Region Hovedstaden.

Formålet med ”Cirkulære Værdikæder – Bæredygtig Bundlinje” er at intensivere og udvikle implementeringen af den grønne omstilling hos  SMV’er i hovedstadsregionen. Projektet fokuserer på grøn og cirkulær forretningsudvikling, der resulterer i energi- og ressourceeffektiviseringer og bidrager positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale blandt andet gennem adgang til nye markedssegmenter på hjemmemarkedet og internationale markeder. MNNs rolle i projektet bliver blandt andet at klæde virksomhederne på til certificeringer og miljømærkning  samt indgå i netværkssamarbejde med affaldshåndteringsvirksomheder.

 

- Aktiviteter og handling
Projektets 1. aktivitet

Udvælgelse, screening og rekruttering af virksomheder. Aktiviteten indeholder en del leverancer, men vi har valgt at måle på antallet af rekrutterede virksomheder. Der vil nødvendigvis være en løbende rekruttering til projektet i samarbejde med branchepartnere og kommuner.

Projektets 2. aktivitet

Antal virksomheder, der har gennemført en potentialevurdering, der resulterer i en “grøn forretningsprofil”. Herunder vil virksomhederne ligeledes blive tilbudt et energitjek. Den grønne forretningsprofil kondenserer potentialer og motivation for at arbejde med cirkulær forretningsudvikling og energi- og ressourceeffektiviseringer og fungerer derfor som udgangspunkt for den videre udvikling af den grønne forretningsmodel.

Projektets 3. aktivitet

Antal gennemførte temaspecifikke workshops (2 forløb med 6 i hver) og udviklingsworkshops (2 forløb med 2 i hver), hackatons (2 i alt) og afslutningskonference (1 stk).

Projektets 4. aktivitet

Udvikling af grønne forretningsmodeller. Der gennemføres rådgivningsforløb og udarbejdes grønne forretningsmodeller for 80-120 virksomheder. Der sikres afrapportering fra 80-120 virksomheder på deres konkrete ressource- og energieffektiviseringer.

Projektets 5. aktivitet

Antal virksomheder, der gør brug af muligheden for at søge støtte til investeringer på baggrund af den grønne forretningsmodel. Det vurderes, at 40 virksomheder i alt ansøger om investeringsstøtte.

Projektets 6. aktivitet

Projektledelse og administration af projektet har indirekte indflydelse på alle de forudgående aktiviteter og har derfor ingen særskilte output og effekter. Aktiviteten indeholder mange forskellige leverancer, men vi har valgt at måle på antal gange, projektet bliver omtalt i medierne (lokalaviser, TV, nyhedsbreve, brancheblade etc.) – 100 gange i alt

Cphbusiness Laboratorie og Miljø samt Miljønetværk Nordsjællands aktiviteter:

Miljøledelse og miljømærkning: Afdelingen er ansvarlig for indsatser om miljøledelse og miljøcertificering i virksomheder. Cphbusiness Laboratorie og Miljø har stor viden og erfaring om emnet via eksisterende kurser og via Key2Green værktøjer. Aktiviteten vil bl.a. rumme:

  • 2*2 workshop forløb om miljøledelse og miljømærkning målrettet virksomheder
  • processtøtPe til virksomheder, herunder gap-analyse/indledende screening af hvad der skal til for at virksomheden kan indføre systematik i miljøarbejdet og på sigt opnå en form for miljøcertificering med særligt fokus på miljøeffekter, business casen og handlingsplan. HORESTA vil assistere Cphbusiness med henblik på mærkningsordninger i servicebranchen og med særligt fokus på Green Key. Her vil også være fokus på at operationalisere FN’s bæredygtighedsmål.

Affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse: Affaldsforebyggelse er endnu en indsats, som virksomhederne i det temaspecifikke forløb kan få med sig i projektet. Cphbusiness har stor praksisnær viden på området, bl.a. forankret via faget: ressourcer, affald og genanvendelse. Det kan gennemføres som et samspil mellem kommuner, virksomheder. Her kunne der både være fokus på, hvordan erhvervsaffaldet kommer højere op i affaldshierarkiet, industriel symbiose, netværkssamarbejde med affaldshåndteringsvirksomheder, SMV virksomheder og kommuner fx i forhold til særlige reststrømme som organisk affald, byggeaffald. Her vil også være fokus på at operationalisere FN’s bæredygtighedsmål. Ligeledes vil mulighederne for at etablere et mere operationelt forum, hvor affald kan handles/byttes vil også blive undersøgt nærmere, bl.a. med erfaringer fra Kalundborg Symbiosen og Dansk SymbioseCenter. Københavns Kommune, som har erfaring med sende affaldskonsulenter ud på virksomheder, vil samarbejde med Cphbusiness omkring udvikling og iværksættelse af denne indsats.

Forankring af tiltag og kompetencer via Miljønetværk Nordsjælland: Cphbusiness/Miljønetværk Nordsjællands deltagelse i ”Cirkulære Værdikæder – Bæredygtig Bundlinje 2” vil også bidrage til den videre forankring af grøn omstilling i små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne i projektet tilbydes partnerskab i Miljønetværk Nordsjælland, så virksomhederne også efter projektet slutter har mulighed for at forankre og fortsætte den videre indsats med strategisk miljøarbejde. I projektperioden vil Cphbusiness have fokus på følgende udviklingsopgaver aktiviteter i relation til BB2. Cphbusiness vil have fokus på rekruttering af og processtøtte til nuværende som kommende medlemmer af Miljønetværk Nordsjælland til projekt BB2. Målet er 5 virksomheder.

Endelig vil Cphbusiness give virksomheder der deltager i projektet mulighed for at koble miljøteknolog- , serviceøkonom- og laborantstuderende til deres grønne forretningsudvikling. Dette kan gøres gennem de studerendes projekter eller praktikperioder. Miljøteknologstuderende kan bidrage med opgaver inden for emnerne: affald, energi, kemikalier, ressourcer, naturbeskyttelse, spildevand, klima, støj, vand, varme, transport, CSR og bæredygtighed. Laborantstuderende kan støtte virksomheder med identifikation af særlig problematiske stoffer i byggeaffald og andre genbrugsmaterialer. Serviceøkonomstuderende er tilknyttet oplevelsesbranchen og har praksisnær viden omkring bæredygtige oplevelser. De studerende kan fx bidrage med overblik over relevante bæredygtighedsparametre og teknisk viden inden for det enkelte felt. Kvalificering af de studerende sker i samarbejde med Cphbusiness undervisere. Cphbusiness vil skabe sammenhæng mellem de studerendes opgaver i virksomheden i form af en ”port folio”, som giver virksomheden et struktureret overblik over hvad der er gennemgået og hvordan den løste opgave har rustet virksomheden ift. til den cirkulære dagsorden og rekruttere studerende til hackathon events.

- Projektets Metode

Der er i projektet planlagt en proces for de deltagende virksomheder som illustreret i procesflow i bilag. Alle deltagende virksomheder tilbydes et struktureret forløb med kortlægning af potentialer for energi- og ressourceeffektiviseringer og cirkulære forretningsmuligheder, der kan
gavne virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale.

Der vil være en indledende screening og kortlægning af alle virksomheder for potentialer og motivation. Virksomhederne modtager en potentialevurdering i forhold til en cirkulær forretningsmodel samt et energitjek for at finde her-og-nu besparelser. Virksomhederne får her hjælp til at identificere deres fremtidige mål i projektet og starter med at høste de nemme gevinster ved energi- og ressourceeffektiviserende tiltag. Selve udviklingen af den cirkulære forretningsmodel foregår med assistance fra rådgivere og understøttes af projektets udviklingsworkshops og temaspecifikke workshops og indsatser.

I løbet af projektet gennemføres to virksomhedsforløb for sammenlagt 80-120 virksomheder. Der er planlagt et forløb, der tilgodeser virksomheder, der ønsker og evner at udvikle en grøn forretningsmodel baseret på cirkulære principper (cirkulær forretningsmodel), og et andet forløb til virksomheder, der baserer den grønne forretningsmodel på optimering af energi- og ressourceforbruget (den temaspecifikke grønne forretningsmodel).

- Projektets Forventede Resultater

Projektet har følgende output:

  • 5-7 temaspecifikke indsatser målrettet 50-70 SMV’er, som virksomhederne kan vælge imellem. Brancheforeninger, kommuner, virksomhedsnetværk og større virksomheder og kunder skal kunne sprede indsatserne til flere virksomheder. Det er for eksempel indsatser med fokus på at mindske madspild, optimere logistik og transport samt grønne drivmidler, certificeringer og mærkningsordninger, affaldsforebyggelse- og genanvendelse, miljøoptimeret emballage, materialehåndteringer i byggebranchen og grønne krav i kommunale udbud.
  • Grønne forretningsmodeller hos 80-120 virksomheder, heraf vil cirka 60% være temaspecifikke forretningsmodeller med fokus på optimering af eksisterende forretningsmodel via temaspecifikke indsatser. 40% vil være nye grønne forretningsmodeller med fokus på cirkulær økonomi og værdikædesamarbejde, heraf forventes der at blive udviklet enkelte netværksbaserede forretningsmodeller med deltagelse af flere virksomheder og evt. også med deltagelse af større virksomheder sammen med de små og mellemstore virksomheder.
  • Implementering og investeringsstøtte hos cirka 40 virksomheder.
  • Involvering og/eller kompetenceopbygning af 500-1000 virksomheder via workshops, værdikædesamarbejder med mere. Dette vil bl.a .opnås gennem åbne temaspecifikke workshops, brancheworkshops samt involvering i nyt værdikædesamarbejde i forbindelse med udvikling af cirkulære forretningsmodeller. Herudover vil der være bredt outreach og spredning af erfaringer og best practice cases til virksomheder og andre aktører via brancheforeningernes og kommunernes egne kommunikationskanaler til erhverv og medlemmer.
  • Minimum 100 presseklip om projektet – løbende i projektperioden i relevante lokale og nationale medier, nyhedsbreve samt fagpresse
  • Cirka 19 events, herunder 4 udviklingsworkshops og cirka 12 temaspecifikke workshops med fokus på udvikling og understøttelse af de grønne forretningsmodeller, 1 afslutningskonference og 2 hackathons. Det forventes, at hver virksomhed deltager i irka 2-4 events.
- Projektets Forventede Effekt

Målet er, at 80-120 virksomheder i hovedstadsregionen får udviklet grønne og cirkulære forretningsmodeller, som kan lede til energi- og ressourceeffektiviseringer, forbedret konkurrenceevne og vækstpotentiale. Små og mellemstore virksomheder med potentiale og motivation for energi- og ressourceeffektiviseringer og cirkulær økonomi kan deltage, men der er udviklet særlige spor for virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen med deltagelse af stærke brancheaktører.

Projektet tilbyder to mulige virksomhedsforløb, som afhænger af potentialer og motivation for forretningsudvikling. 40% af virksomhederne vil via intensivt rådgivningsforløb udvikle en ny forretningsmodel baseret på cirkulære principper med fokus på værdikædesamarbejde (cirkulær forretningsmodel). 60% af virksomhederne vil via netværksbaserede forløb optimere deres forretningsmodel (temaspecifik forretningsmodel) indenfor særlige temaer som eksempelvis madspild, grøn logistik, miljøoptimeret emballage. Alle virksomhederne vil blive tilbudt energitjek og en potentialevurdering. Udviklingen af forretningsmodellerne foregår med assistance fra rådgiver og understøttes af projektets partnere blandt andet via udviklingsworkshops og temaspecifikke workshops og indsatser. Virksomhederne har mulighed for at søge investeringsstøtte til implementering af den grønne forretningsmodel.

Tags
Deltagere
Partnere DTU | AAU Food Studies (AAU) | Horesta | Wonderful Copenhagen | Hotel- og Restaurantskolen
Finansiering  
- Intern 33%
- Ekstern 33% | EU kilder | Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EU)
33% | Øvrige eksterne kilder | Region Hovedstaden (Vækstforum)
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Website/blog