Analyse af internationale aktiviteter for virksomheder i Viborg kommune

Projekttitel Analyse af internationale aktiviteter for virksomheder i Viborg kommune
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Økonomi
Teaser Afdækning af små og mellemstore virksomheders internationale aktiviteter
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Claus Grand Bang
lektor
clol@eadania.dk
61953512
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. maj 2016 - 30. juni 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Viden om lokale virksomheders (SMV) internationale aktiviteter bygger på nuværende tidspunkt på dels anekdoter og dels på officielle statistikker, som virksomhederne i forundersøgelsen selv betegner som ”meget mangelfulde”. Der eksisterer således en diskrepans mellem den registrerede officielle information og virksomhedernes egen opfattelse.
Nærværende projekt går bag om de officielle statistikker, og belyser de internationale aktiviteter nærmere for derigennem at skabe et bedre datagrundlag og samtidig skabe grobund for målrettede aktiviteter.
Som afledt effekt vil der kunne identificeres potentielle lokale brancheklynger og potentielt opstilles hypoteser om virksomhedernes præferencer for internationaliseringsmetodik.
Ovenstående betyder, at den internationale erhvervsfremmeservice, som Viborg Kommune og Viborg Erhvervsråd yder, kan målrettes yderligere.

- Baggrund og formål

Formål med projektet er at skabe viden om virksomhedernes internationale aktiviteter og intentioner for at underbygge den lokale forankring og relevans i undervisningen internationaliserings emnerne på primært markedsføringsøkonom uddannelsen.

 

 

 

- Aktiviteter og handling

Projektet gennemføres i følgende faser:

  1. Forundersøgelse herunder afdækning af problemfelt, herunder indledende interview med aktører
  2. Litteraturstudie
  3. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af virksomheder i Viborg, herunder databehandling
  4. Analyse
  5. Præsentation af resultater samt udarbejdelse af rapport

 

- Projektets Metode

Videnskabsteoretisk anlægger studiet en pragmatisk synsvinkel, hvor de indledende analyser i form af interview og litteraturstudie danner udgangspuinkt for et efterfølgende kvantitativt studie. Projektet placerer sig således metodisk som et mixed methods studie.

Den kvantitative del af studiet, vil være i fokus, og der tages udgangspunkt i standardiserede skalaer for at give den størst mulige validitet og realibilitet. Spørgeskemaet pilottestes gennem partnerne i projektet.

Spørgeskemaet udsendes til alle selskaber (CVR) i Viborg kommune som er registreret med 2, eller flere medarbejdere. Der udsendes digitalt gennem nyhedsbreve der laves informationer gennem lokale medier vha nyhedshistorier om der ”unikke” samarbejde. Det forventes en 6 måneders indsamlingsmetode med løbende evaluering af behov for ekstra promovering for hæve svarprocenten.

Der præsenteres løbende delresultater ifm møder med partnere, samt i forbindelse med de interne møder på uddannelserne på Erhvervsakademi Dania.

Afslutningsvist er det aftalt at præsentere resultaterne i forbindelse med et kommunalt erhvervsarrangement

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
  • - Markedsføringsøkonom, Viborg (10)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Viborg Kommune | Viborg Erhvervsråd | Dansk Industri Viborg / Skive | Maire Louise Brixtofte
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter