Vurdering af peroxidtest

Projekttitel Vurdering af peroxidtest
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Miljø | Sundhed
Teaser Mange organiske opløsningsmidler skal overvåges for dannelse af ustabile, eksplosive organiske peroxider. Det ser ud til, at testmetoden er upræcis.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Claus Hansen
Lektor
clha@zealand.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2019 - 31. december 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Laborantafdelingens peroxiddannende kemikalier testes løbende af de studerende. Dataene opsamles systematisk for at belyse præcisionen af testmetoden.
Konklusionerne formidles til Beredskabsstyrelsen.

- Baggrund og formål

Baggrund:
En række kemiske stoffer, herunder en række almindelige, organiske opløsningsmidler er peroxiddannere, dvs. de kan over tid reagere med luftens ilt og derved danne organiske peroxider. Organiske peroxider er eksplosive, og så ustabile, at de kan eksplodere ved berøring. Derfor foretager alle laboratorier regelmæssig kontrol af de peroxiddannende stoffer, de har stående – for at forhindre, at der opbygges farlige niveauer af peroxider. Beredskabsstyrelsen vejleder om kontrollen – de driver siden www.peroxider.dk, og de anbefaler, at man måler peroxidniveauerne med teststrips.

På laborantuddannelsen har vi ladet de studerende måle peroxidniveauerne i vores kemikalier halvårligt – som led i deres undervisning og i vores sikkerhedshåndtering. Resultaterne var højst variable for visse kemikalier; dette tyder på et problem med målemetoden.

 

Formål:
Formålet med projektet er for det første at opsamle systematiseret viden om problemet, og derudfra undersøge, om vi kan finde noget mønster og evt. gennemskue problemets årsag, og ideelt selvfølgelig anvise en løsning.
(Man kunne fx forestille sig, at problemet lå i, at teststripene er udviklet til flygtige kemikalier (ether) og at de giver fejlmålinger for ikke-flygtige kemikalier).

 

- Aktiviteter og handling
  • Opstart (efteråret 2017)

Korrespondance med Beredskabsstyrelsen for at kvalificere design af projektet.
Udarbejdning af testskemaer og indarbejdning i Kemi 2-kompediet.

  • Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle (2017-2019)

De studerende genererer data, hvor det er relevant. Det kan være fordi en studerende skylder en ekstraopgave for at kunne få temaet godkendt, og der kan desuden laves supplerende målinger for at belyse årsagen til måleusikkerheden nærmere.

Vi forsøger af samme årsag at få 3. semesterstudereende til at bestemme peroxidindholdet i visse af kemikalierne ved andre målemetoder, fx titrering. Dette skal ske efteråret 2018 og foråret 2019.

Evt. kan projektet forlænges med et semester, hvis vi tror, vi har en forbedret fremgangsmåde, der skal afprøves i praksis.

Afslutning (efteråret 2019)

De opnåede konklusioner diskuteres med Beredskabsstyrelsen og reviewes kritisk af en uafhængig person.
Der publiceres et working paper på EA viden og hvis resultaterne er gode kan det evt. også publiceres som artikel i Laboranten og/eller Dansk Kemi. Hvis Beredskabsstyrelsen ønsker det, kan de anvende resultaterne på www.peroxider.dk.
Evt. præsenteres resultaterne på et symposium såsom Torkil Holm Symposiet, hvor mange deltagere kommer fra laboratorier, hvor man har problemstillingen inde på livet pga. destillation af / inddampning fra peroxiddannende organiske solventer.

  • Evaluering (ultimo 2019)

Projektet evalueres ift. de forventede mål, og projektlederen skriver en refleksion, som sendes til styregruppen og Cfeu.

- Projektets Metode

Under Kemi 2-temaet på 2. semester lader vi de studerende teste peroxiddannende kemikalier efter en udleveret plan, så hver beholder testes af 2-3 grupper. Ved at lave flere målinger på hver beholder kort efter hinanden får vi bedre mulighed for at vurdere, om en høj måling skyldes måleusikkerhed eller reel stigning i peroxidindholdet i beholderen.
Målingerne foretages med MQuant™ Peroxidstrips fra Merck (0,5-25 mg peroxid pr. L). Stoffer, der har indhold over 25 mg/L, fortyndes med et passende, peroxidfrit opløsningsmiddel til de er inden for skalaen.
De studerende udfylder blanketter med resultatet af målingerne; blankeetterne afleveres til Claus, der samler og analyserer dataene.

Det er en vigtig pointe, at det er de studerende, der måler, derved inkluderer resultaterne en evt. operatør-afhængighed ved målemetoden og afspejler, hvilke resultater instruerede men urutinerede operatører opnår.

I moderat omfang laves der supplerende studier for at belyse særlige aspekter vedr. målemetoden, fx om der er interferens fra aldehyder og om man kan se noget mønster ud fra fortyndingsmediet flygtighed og vandopløselighed.

(NB Hvis det observeres, at noget kemikalium opbygger så meget peroxid, at det har kurs mod at blive en sikkerhedsrisiko eller at kræve specielle foranstaltninger at bortskaffe, kasseres pågældende naturligvis i tide!):

- Projektets Forventede Resultater

Forskningsmæssigt / erkendelsesmæssigt:
Projektet ventes med ret stor sikkerhed at belyse, at der er væsentlig usikkerhed på peroxidtestningen af nogle kemikalier. Det er ny erkendelse og et reelt forskningsmæssigt bidrag, og i hvert fald nok til at bære en interessant artikel på EA viden.

Forhåbentlig vil projektet desuden anvise næste trin, som er hvilken viden, der burde tilvejebringes herefter.

Vi skal være lidt heldige for ligefrem at kunne foreslå en løsning på problemet, men det er ikke helt umuligt, at vi kan komme med en konkret anbefaling til praksis i Danmarks laboratorier.

Undervisningsmæssigt:
Undervisningsmæssigt virker det motiverende på vores studerende at være del af et forskningsprojekt. De opnår øget forståelse af, hvordan ny viden genereres og skærpet opmærksomhed om peroxiddannende kemikalier. Dertil afledte gevinster som praktisk demonstration af, hvor vigtigt det er at dokumentere ens laboratoriearbejde detaljeret.

- Projektets Forventede Effekt

Den forventede effekt er en ændring i anbefalingerne for test af peroxider, som tager højde for, at nogle stoffer er svære at måle ordentligt.
Hvis der opnås en metodik, der sikrer bedre resultater, vil den indgå i de officielle anbefalinger, som offentliggøres af Beredskabsstyrelsen. Dette er evalueringen: At Beredskabsstyrelsen inddrager resultaterne i deres officielle anbefaling.

Tags Kemi | kemikalier | Laborant | Peroxid
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
  • - Laborant, Slagelse (80)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter BeredskabsstyrelsenAnders Søndergaard

Jesper Mogensen
- Andre
Partnere Beredskabsstyrelsen
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Der publiceres et working paper på EA viden, og hvis resultaterne er gode evt. også en artikel i Laboranten og/eller Dansk Kemi.
Hvis Beredskabsstyrelsen ønsker det, kan de anvende resultaterne på www.peroxider.dk.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Anden artikel
Anden artikel