Vækst i nordjyske produktionsvirksomheder

Projekttitel Vækst i nordjyske produktionsvirksomheder
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab | Innovation
Teaser Hvilke udfordringer er der for at nordjyske produktionsvirksomheder vækster?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Marian Buus Philipsen
Adjunkt
maph@eadania.dk
72291444
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juni 2018 - 31. december 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Formålet med projektet er at afklare, om der kan identificeres fællesnævnere for mindre produktionsvirksomheders vækstudfordringer.

 

På baggrund af en kvalitativ analyse i 20 udvalgte nordjyske produktionsvirksomheder vil det blive analyseret og vurderet, hvorvidt der er fællesnævnere, der forhindrer vækst.

 

Produktionsvirksomhederne vil være kapitalselskaber, der er udvalgt ud fra flere parametre. Der vil blive foretaget interview med ledelsen i virksomhederne og de indsamlede interviewdata vil blive sammenholdt med kvantitative data, herunder årsrapporten.

 

Bliver der identificeret fællesnævnere, vil et nyt projekt kunne bidrage til at støtte SMV’er i at håndtere vækstudfordringerne

- Baggrund og formål

Baggrund

Mange af vores aftagervirksomheder er SMV’er i det nordjyske.

 

Vi har nogle formodninger om, at der er udfordringer med at vækste fra lille håndværk- og industrivirksomheder til mellemstor virksomhed, men har ikke konkret viden om, hvorvidt vores formodninger er korrekte.

 

Med en øget viden kan vi dels støtte virksomhederne i målgruppen i at opnå en kontrolleret vækst, så de kan komme godt ind i næste fase, samt skabe øget viden til at understøtte virksomheden med relevante værktøjer

 

Problemfelt/problemformulering/hypotese

Det er en udfordring for en håndværksvirksomhed at vækste ud over en vis størrelse, da det giver udfordringer med, at få elementer eller hele værdikæden til at fungere.

 

Formål

På baggrund af en analyse at identificere særlig udfordrende områder i værdikæden med henblik på at komme med bud på værktøjer der kan støtte virksomhederne i deres vækst

- Aktiviteter og handling

Projektet gennemgår nedenstående faser:

  1. Kontakt til AU – Celog og Smartlog (EFLE)
  2. Literature review: relevant igangværende forskning og gennemført forskning identificeres og kortlægges
  3. Begrebsdefinering
  4. Samarbejde med projektets partnere indledes
  5. Spørgeramme udarbejdes
  6. Besøg hos virksomheder – dataindsamling
  7. Databehandling
  8. Identificere KPI’er der påvirkes negativt
  9. Næste projekt – finde løsningsforslag til KPI’er / samarbejde med virksomhed om at komme godt igennem vækst
- Projektets Metode

Først foretages et literature review af afsluttet og igangværende relevant forskning på området for at afdække udfordringer til vækst i SMVer.

Den primære metode i projektet er et kvalitativt studie, hvor der anvendes interview. Den kvalitative tilgang er valgt for at studiet bliver eksplorativt – altså giver plads til, at der kan findes udfordringer hos de nordjyske mikrovirksomheder, som ikke er identificeret i foregående undersøgelser.

Der udarbejdes en spørgeramme på baggrund af literature review, som er så fleksibel, at det er muligt, at høre virksomhedens reelle udfordringer og så fast, at der kan konkluderes på den.

Spørgerammen vil blive testet på 3 SMV’er, herefter vil den blive redigeret og efterfølgende vil 20 SMV’er blive interviewet på baggrund af den nye spørgeramme.

Kvaliteten af projektet afhænger af projektdeltagernes evne til at udarbejde en spørgeramme, der giver et sandt billede af udfordringen for SMV’ers vækst.

De kvalitative data vil blive analyseret og sammenholdt med de allerede kendte kvantitative data. De udfordringer, som SMV’er har som fællesnævner vil forhåbentligt blive klarlagt. Ved anvendelse af flere kilder opnås dermed en metodetriangulering.

- Projektets Forventede Resultater

Rapport, der formidler forskningsresultater, samt mundtlig formidling af resultater til lokale SMVer (Nordjylland) + formidling af forskningsprojekt og delresultater via linked-in, samt artikler.

- Projektets Forventede Effekt

At der kan opstartes et projekt, som på baggrund af dette projekts resultater kan skabe løsninger for fremtidens vækstende, lokale SMVer (Nordjylland).

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Erhvervsakademi Dania
Kasper Lykkegaard Andersen
Marian Buus Philipsen
Jørn Byrialsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter