Hop til indhold

Undersøgelse af hvordan optometrister kan aflaste øjenlæger

Projekttitel Undersøgelse af hvordan optometrister kan aflaste øjenlæger
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Sundhed
Teaser Kan optometrister være med til at nedbringe ventelisterne hos praktiserende øjenlæger, ved at øjenlægerne uddelegerer flere arbejdsopgaver til optometristerne?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Anne Herborg
Lektor
anhe@eadania.dk
72291000
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2023 - 30. juni 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der er mangel på øjenlæger og lange ventelister til konsultation hos øjenlægerne. Det fører til, at patienter med øjensygdomme kan få varige synsskader, mens de står i kø til udredning og behandling hos øjenlægen. Øjenforeningen er opmærksomme på problematikken og afholdt i januar 2021 en synskonference, hvor de havde inviteret embedsfolk, ledende folk i det danske sundhedsvæsen med ansvar for synsområdet, øjenlæger, øjenpatienter og pårørende til en åben dialog om de udfordringer, der er på området. Under konferencen blev der spurgt til, om nogle af øjenlægernes opgaver kan udliciteres til optikerne. Svaret var ikke klart, men der blev nævnt, at der er stor kompetenceforskel på optikere og øjenlæger, og derfor et behov for efteruddannelse af optometristerne før dette kan ske.

 

  • Forskningsspørgsmål
    • Hvilke kompetencer mangler optometristerne for at kunne varetage flere opgaver hos de praktiserende øjenlæger og hvordan kan efteruddannelse afhjælpe dette, således øjenlægerne i større grad vil uddelegere arbejdsopgaver til optometristerne?
- Baggrund og formål

Baggrund:

Vi har en aldrende befolkning og mangel på øjenlæger. Øjensygdomme ses hyppigere hos ældre mennesker og antallet af øjenpatienter er steget markant de seneste år. I perioden 2007-2019 så man en stigning i antal øjenpatienter på 30 %, hvilket svarer til mere end 160.000 patienter. (Kilde: Hvidbogen). Der er kommet flere -og bedre behandlingsmuligheder, hvilket også har øjet antallet af øjenpatienter, men antallet af praktiserende øjenlæger er ikke fulgt med det voksende antal patienter og det betyder at der er lange ventelister hos de praktiserende øjenlæger.

De lange ventelister gør at patienter kan få varige synskader eller i værste tilfælde miste synet, mens de venter på at få behandling.

Derfor ønsker jeg at undersøge om optometrister kan aflaste øjenlægerne og være med til at nedbringe ventelisterne.

 

Formål:

Formålet med projektet er at undersøge om optometrister kan aflaste øjenlægerne, ved at øjenlægerne uddelegerer nogle af deres arbejdsopgaver til optometristerne og dermed være med til at nedbringe ventelisterne til de praktiserende øjenlæger. Derudover at afdække hvilket behov der er for efter/-videreuddannelse inden for området.

- Aktiviteter og handling

Projektet er inddelt i fire arbejdspakker (WP), som er underinddelt i arbejdsopgaver (T) og leverancer (D)

 

WP1: Deltagelse i forskernetværk og statusmøder (10 timer)

 

WP2: Dataindsamling

                 T2.1: Udarbejdelse af interviewguide

                 T2.2: Observation i private øjenlægeklinikker og semistrukturerede interviews med øjenlæger og optometrister ansat i øjenlæge praksis (jan 23 – marts 2023)

                 T2.3: Spørgeskemaundersøgelse (2024)

 

WP3: Databehandling

                T3.1: Analyse af kvalitative data (juni 2023)

                T3.2: Semistruktureret interview med øjenlæge, hvor resultat af undersøgelse forelægges og diskuteres (Juni/august 2023)

                T3.3: Behandling af kvantitative data (2024)

 

WP4.1: Formidling

                T4.1: Udarbejdelse af artikel med resultater til fagbladet ”Optikeren” (jan 2024 – juni 2024) 

                T4.2: Udarbejdelse af artikel til ”Videncenter for optometris” nyhedsbrev. (jan 2024 – juni 2024)

 

D4.1: Artikel med resultater til fagbladet ”Optikeren”

D4.2: Artikel til ”Videncenter for optometris” nyhedsbrev

- Projektets Metode

Jeg har en pragmatisk tilgang og er interesseret i at undersøge, hvordan virkeligheden udspiller sig i praksis. Jeg vil besøge forskellige øjenlægepraksisser for at få et detaljeret overblik og forståelse af, hvordan arbejdsopgaverne fordeles mellem personalet i de forskellige praksisser. Jeg vil skiftevis følge øjenlægerne og det yderligere sundhedspersonale gennem en hel dag og lave feltnotater af mine observationer løbende.

Jeg har lavet en interviewguide og benytter mig af det semistrukturerede interview til at stille spørgsmål til både øjenlægerne og optometristerne ansat hos øjenlægerne. Da der forventes at være meget travlt i de praksisser, jeg besøger, vil jeg stille spørgsmålene løbende gennem dagen, og kombinere det semistrukturerede interview med det ustrukturerede interview, således jeg også kan spørge ind til de observationer, jeg løbende gør mig under besøgene.

Den kvalitative undersøgelse vil blive suppleret med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse

- Projektets Forventede Resultater

Jeg forventer gennem observation og interview samt spørgeskemaundersøgelse at få indblik i, hvilke kompetencer optometrister mangler for, at øjenlægerne i højere grad vil uddelegere arbejdsopgaver til dem. 

Når dette er klarlagt, er målet, at Optikerhøjskolen i Randers skal udbyde et efteruddannelseskursus, der skal opkvalificere optometristerne i de kompetencemangler, som undersøgelsen viser, der er.

Konkrete videnprodukter, der produceres i projektet:

  1. Artikel med resultater til fagbladet ”Optikeren”
  2. Artikel til ”Videncenter for optometris” nyhedsbrev
- Projektets Forventede Effekt

Projektet giver viden om optometristers nuværende kompetencer og arbejdsopgaver hos øjenlægerne, og viden om hvilke kompetencer de mangler for at kunne varetage flere opgaver hos øjenlægerne i fremtiden.

Gennem projektet afdækkes hvilken efteruddannelse, der er behov for på området, så Optikerhøjskolerne kan tilrettelægge og udbyde efteruddannelse inden for de relevante emner og dermed være med til at opkvalificere optometristernes kompetencer.

På længere sigt forventes projektet at være med til at reducere ventetiden på konsultation og behandling hos øjenlægen og dermed skabe værdi for patienter.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer