SMV3

Projekttitel SMV3
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation
Teaser Vækst, innovation og forretningsudvikling hos SMV'er igennem effektivt brug af projektarbejdsformen i ind- og udland.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Jens Vestgaard
Projektleder
jens@cphbusiness.dk
3615 4765
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2020 - 01. november 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet er et samarbejde mellem IBA og Cphbusiness.

 

Projektet er en videreudvikling og en kvalificering af de effektive forbedrings- og indlejringsmetodikker byggende på de konkrete, praktiske initiativer og erfaringer fra SMV2. Desuden er det en spredning og formidling af metodikkerne til SMV’er i Danmark som et FoUproblem i teori og praksis, og en integration af de nye metodikker i den faglige, pædagogiske og didaktiske tilgang til undervisningen og vejledning i projektledelse – herunder også undervisning i projektledelse specifikt for SMV’er. 

- Baggrund og formål

Formål 

Det overordnede, langsigtede formål for SMV-studierne er som følger:  

 • Vækst, innovation og forretningsudvikling hos SMV’er igennem effektivt brug af projektarbejdsformen i ind- og udland. 

Det er hele projektarbejdsformen som ledelsessystem, der er i fokus som additionel og komplementær til SMV’ernes driftsledelse og basisorganisation. 

 

Mål 

Målet med projektet har flere delkomponenter: 

 • En videreudvikling og en kvalificering af SMV PM Modellen (SMV2), 
 • Formidling og spredning af SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv,  
 • Uddannelse og kurser i SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv 
 • Praksis – relevant og anvendelig viden til SMV’erne, og 
 • Forskning og udvikling – herunder tilbageløb til institutionen selv. 
- Aktiviteter og handling

Projektets aktiviteter 

Projektet er, med henblik på planlægning af aktiviteterne, bygget op omkring ikke mindre end 6 faser, der på visse områder og tider er lidt overlappende: 

 • En opstartsfase, 
 • En designfase, 
 • En implementeringsfase, 
 • En analysefase, 
 • En rapporteringsfase, og 
 • En afslutningsfase. 

Opstartsfasen 

 • Projektet er på mange måder blot en fortsættelse af SMV2. 

Designfasen 

 • Start-up workshop med alle projektdeltagere, og 
 • Workshoppen skal detailplanlægge aktiviteterne og lægge en plan for deres gennemførelse. Som der er tradition for i SMV-projekterne, er implementeringsplanen en emergent og agil plan, idet der altid opstår ny læring eller andet i planperioden.  

Implementeringsfasen 

 • Aktiviteterne gennemføres, 
 • Projektledelsen er aktivt opsøgende på emergente tiltag, og 
 • Planerne justeres efter behov. 

Analysefasen 

 • Data samles og analyserne gennemføres og dokumenteres. 

Rapporteringsfasen 

 • Skriv rapporten. 

Afslutningsfasen 

 • Aktiviteterne lukkes ned.  
 • De strategiske samarbejder afsluttes – men relationerne og samarbejdsmodellen skulle gerne fortsætte til glæde for alle parter, 
 • Næste fase i samarbejdet imellem IBA og Cphbusiness kunne være  et ProjectLab – en handlingsplan opstilles. 
- Projektets Metode

SMV3 projektet følger samme metode som de øvrige SMV-projekter (Darmer, 2010: 50-55; Hatch, 2006). 

 

Forståelsen, analysen og fortolkningen af teori og data vil foregå efter følgende principper – kort fortalt:

Ontologi:

Virkeligheden eksisterer, men kan aldrig blive opfattet fuldt ud. Den er drevet af naturlove, som kun delvis kan blive forstået:

 • Helheden er ikke lig med summen af enkeltdelene
 • Viden er afhængig af systemer
 • Dele forklares ud fra en karakteristik af helheden
 • Forudsætter at virkeligheden er tilnærmelsesvis objektiv

Epistemologi:

Modificeret objektivist: Objektivitet forbliver ideal, men det kan kun ske tilnærmelsesvis med speciel vægt lagt på eksterne forhold som en kritisk tradition og det kritiske samfund.

Metodologi:

Modificeret eksperimenterende/manipulerende: Lægger vægt på kritisk multiplisme. Anerkender ubalance ved bl.a. at gennemføre undersøgelser i mere naturlige sammenhænge og gør brug af kvalitativ metode og grounded theory. Tilgangen tilskynder til opdagelser (omkring underliggende strukturer) i undersøgelsesprocessen.

 

- Projektets Forventede Resultater

Leverancerne (outputs) 

Projektet har 3 outputs, der står i relation til målformuleringen således: 

 • En forskningsrapport. Denne rapport har en del underpunkter, som er beskrevet nedenfor, 
 • Videnomsætning eksternt – Omsætningsprodukterne og -aktiviteterne er omtalt nedenfor, og  
 • Videnomsætning internt – Omsætningsprodukterne og aktiviteterne er omtalt nedenfor.   

 

Output 1 – Forskningsrapport 

Rapporten indeholder følgende delelementer: 

 

En videreudvikling og kvalificering af SMV PM Modellen 

Der arbejdes på flere planer med denne del-opgave:  

 • En teoretisk tilgang til hvordan modellen (en innovation) bedst afprøves og testes hos målgruppen. Der laves et litterature review på området og hypoteser for en effektiv afprøvning uddrages, 
 • En konkret afprøvning af modellen hos forskellige typer af SMV’er (jfr. opdeling fra SMV1), og  
 • Modellen konsolideres på baggrund af testresultaterne. 

 

Formidling og spredning af SMV PM Modellen i et FoU-perspektiv 

 

 • Effektiv formidling og spredning til SMV’er er en vanskelig og delikat sag, hvorfor litteraturen om sådanne aktiviteter vil blive konsulteret. Et literature review vil blive udarbejdet, og 
 • På baggrund af litteraturgennemgangen vil en strategi blive udviklet, adopteret og indgå i resten af arbejdet med SMV3.   

 

Uddannelse og kurser i Projektledelse i et FoU-perspektiv 

 

 • SMV PM Modellen vil blive brugt som teknisk grundlag for udarbejdelsen af nye tilgang til undervisningen i Projektledelse på flere niveauer, og 
 • På samme vis vil en ny pædagogisk tilgang blive udviklet. 

 

Praksis – relevant og anvendelig viden til SMV’erne 

 

 • En teoretisk funderet netværksstrategi vil blive udviklet på baggrund af et review af litteraturen. 

 

Forskning og udvikling – herunder tilbageløb  

 

 • Et “applied science” perspektiv vil blive udviklet og diskuteret for arbejdet med FoU-projekter i almindelighed.  

 

 

Output 2 – Videnomsætning eksternt 

I den eksterne videnomsætningskomponent indgår flere elementer: 

 

Modelafprøvning 

 • SMV PM Modellen afprøvet hos et udvalgt antal SMV’er. 

Uddannelsespartner 

 • Aftaler indgået med Implement så IBA og Cphbusiness kan fungere som undervisningspartnere, 
 • Undervisere fra IBA / Cphbusiness (vi har talt om 6 stk fra IBA og 6 stk. fra Cphbusiness) undervist på “train-the-trainer” kursus hos Implement, og 
 • HDM kurser udbudt og afviklet hos IBA og Cphbusiness. 

Kurser 

 • Nye kurser på flere niveauer vil blive udviklet i relation til resultaterne for SMV2 som supplement til dem, der allerede er designet (se bilag 2). 

Input i aktive netværk 

 • Budskaberne omkring SMV PM Modellen vil blive formidlet igennem et antal allerede aktive netværk af forskellig storrelse og karakter.  

 

Output 3 – Videnomsætning internt 

I den interne videnomsætningskomponent indgår der tre elementer: 

 

FoU-projekter i et “applied science” perspektiv 

 • En tilgang til FoU-projekter i et “applied science” perspektiv vil blive udviklet og diskuteret. 

Kompetenceudvikling 

 • Kompetenceudvikling inden for FoU i et “applied science” perspektiv vil blive udbudt lokalt, og  
 • Projektledelsesområdet må siges at være et strategisk fag- og videnområde for Cphbusiness og IBA. Der må arbejdes med en kompetenceudviklingsplan for hele Cphbusiness samt for de enkelte Områder. De interne kompetenceudviklingsaktiviteter må stå i relation til planen – eller gabet i kompetence – herunder oprettelse af lokale netværk til videndeling, workshops, arbejdsgrupper mv. 
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Rapport
Website/blog
Rapport