Retoriske designstudier: Kunsten at eksplicitere designvalg

Projekttitel Retoriske designstudier: Kunsten at eksplicitere designvalg
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Design | Innovation | Kommunikation
Teaser Hvordan kan retorisk bevidsthed om designvalg understøtte en designproces?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Per Halstrøm
Phd
plha@kea.dk
60715527
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. september 2012 - 30. juni 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Design kan potentielt påvirke de situationer vi befinder os i, vores valg og vores overbevisninger. Eftersom design kan påvirke os i en sådan grad kunne man forvente at modeller af designtænkningens processer og designmetoder ville beskæftige sig indgående med hvordan man som designer kan søge efter argumenter for sine valg, men de fokuserer primært på hvilke faser og skridt man skal igennem i en designproces fremfor hvordan designere kan undersøge argumenter for hvorfor.

Begreber og teorier fra retorikken introduceres og anvendes i min ph.d.-afhandling og forskningsartikler til at beskrive hvordan designere kan designe en proces, hvor spørgsmålet om ikke blot hvornår, hvordan eller hvad men også hvorfor bliver undersøgt grundigt.

Det konkluderes i afhandlingen, at en deliberativ designproces med fordel kan inddeles i tre områder, som trækker på følgende:

  1. Retorisk teori om epideiktisk topik
  2. Amplificatio i argumentation
  3. Konstitutiv retorik.

Tilsammen danner de tre områder en topos-drevet model til deliberation om designvalg, når design ikke blot handler om at skabe ting men også situationer, handlinger og systemer. I det første område ”framer” designerne på en ny måde ved hjælp af epideiktiske topoi – dvs. at de søger efter værdier at hylde. Dette fører til deliberation om hvilke værdier, de vil hylde, i de situationer de adresserer, fremfor at de først og fremmest fokuserer på et problem. I det andet område søger designerne efter ideer til at forstærke deres designargument, så deres endelige løsning bliver så overbevisende som muligt. I det tredje område analyserer designerne deres designs iboende ideologi.

Bevægelsen imellem disse tre områder fører til en designproces, hvor designere delibererer og selv-delibererer om hvad der er de mest overbevisende midler i de givne situationer. Ydermere fører det til en proces, hvor designere ikke blot søger at være så overbevisende som muligt men også tager stilling til deres designs iboende ideologi, hvordan det kan påvirke folks overbevisninger og om de kan forsvare dette.

- Baggrund og formål

Formålet er at skabe retoriske værktøjer, der er anvendelige for designere til at overveje valg i designprocessen.

- Aktiviteter og handling

I løbet af ph.d.-projektet underviser jeg og udgiver forskningsartikler for at validere min forskning.

Se artikler under formidling.

- Projektets Metode

Signifikante eksempler fra både designstuderende og professionelle designere introduceres og undersøges ved hjælp af en retorisk hermeneutisk metode, hvilket fører til udviklingen af en retorisk model til design.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventede resultat er en ph.d.-afhandling bestående af tre artikler og en introduktion og konklusion som godkendes.

Det forventes også at afhandlingens tre artikler udgives på ansete internationale tidskrifter.

- Projektets Forventede Effekt

Forhåbentlig leder dette til designere, som bliver bedre til at forklare deres valg, og designundervisere, som bliver bedre til at undervise studerende i at begrunde deres valg i designprocesser.

Tags argumentation | design | designproces | Retorik
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (80)
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Per Halstrøm
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering

Afhandlingen bedømmes af bedømmelsesudvalg bestående af Lektor på KADK, Maria MacKinney-Valentin, Lektor på TU Delft, Pieter Vermaas og Professor i retorik, Christian Kock, Københavns Universitet.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Ph.d.-afhandling samt forskningsartikler i tidskrifterne Artifact Journal og Design Issues

- Resultaternes værdi

De bruges i undervisningen på PBA i Design & Business samt i undervisning på KADK.

- Målgruppen Designforskere, designere og designstuderende
- Vidensprodukter Peer rev. Artikel
Peer rev. Artikel
Peer rev. Artikel
Peer rev. Artikel