Moderne brugergrænseflader

Projekttitel Moderne brugergrænseflader
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Byg | Design | Innovation | IT
Teaser Teknologierne VR/AR/360 video analyseres og afprøves med arkitektfirmaet Urban Power. Opnåede resultater implementeres i moduler på PBA Webudvikling.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson
Lektor
StJe@zealand.dk
60765674
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juni 2017 - 03. juni 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet undersøger feltet “Moderne brugergrænseflader” (primært Virtual Reality:VR, Augmented Reality:AR & 360-grader video/foto) i tæt samarbejde med arkitektfirmaet Urban Power, som ønsker at undersøge potentialer for anvendelse af teknologier inden for feltet.

- Baggrund og formål

Projektet har et tredelt formål. Det primære formål er sammen med arkitektfirmaet Urban Power at undersøge potentiale for kommunikationsformer og formidlingstek-nologi, herunder VR & AR, i den arkitektfaglige praksis. Der lægges op til en løbende, gensidig vidensopbygning inden for feltet. Projektet skal bidrage til at kunne give Urban Power svar på følgende spørgsmål:

 • Giver brug af VR/AR Urban Powers kunder/brugere en bedre brugeroplevelse sammenlignet med Urban Powers traditionelle visualiseringsmetoder?
 • Hvis ovenstående spørgsmål kan besvares med et ’ja’, hvilke værktøjer skal Urban Power da anvende, og hvordan kan de implementeres i det daglige arbejdsflow? Se endvidere under afsnittet ”Projektets metode”. Det sekundære formål er at etablere et samarbejde på tværs af forskellige uddannelser/afdelinger inden for EASJ – her tænkes på samarbejde mellem IT (Webudvikling) og BIM-Lab (Bygningskonstruktør). Ideen er, at begge parter sætter sig ind i forskellige teknologier og formidler dette til den anden part. Dette sparer tid til at sætte sig ind i ny teknologi for hver part. Vidensdeling bidrager til at formidle den opnåede viden til den anden part og giver også mulighed for at reflektere over egen praksis. Desuden forventes BIM-Lab at kunne bidrage med værdifuld input med hensyn til, hvilke processer og værktøjer, de benytter i deres arbejde med visualisering af projekter inden for Bygnings Informations Modellering (BIM). Hvor det kan lade sig gøre, kan der evt. etableres samarbejde mellem de to grupper af studerende (WEB/ Bygningskonstruktør). Det tertiære formål er at inddrage områderne VR/AR/360o video/foto på PBA Webudvikling. Dette er baseret på, at udviklingen har betydet, at, information nu kan udbydes på mange forskellige platforme og medier ud over traditionelle websites, fx tilbyder Facebook 360-grader video samt VR-elementer. Ved at skifte til det praksisnære tema “Moderne brugergrænseflader” vil vi profilere uddannelsen og dens studerende over for virksomheder, som efterspørger viden om nye teknologier.
- Aktiviteter og handling

Projektet forventes at strække sig fra primo juni 2017 – ultimo 2019. Perioden primo juni 2017 til ultimo august 2017 bruges som et forstudie, hvor vi etablerer samarbejdet med Urban Power samt foretager den første, umiddelbare vidensafdækning af feltet (relevant forskning, hvilke teknologier indgår m.v.?). Vidensafdækningen i denne fase foretages som desk research. Perioden primo september 2017 til ultimo december 2017 bruges til vidensindsamling, hvor vi arbejder på at indsamle viden om feltet (se afsnittet “Projektets metode”). Vidensafdækningen vil dels være i form af søgning i relevante forskningsartikler dels afprøvning af relevante teknologier. Vidensafdækningen i denne fase foretages som en blanding af desk research (forskningsartikler) og field research (afprøvning af teknologier). Hele 2018 bruges til sammen med Urban Power at afprøve og indsamle viden om forskellige værktøjer til VR/AR (herunder også 360-grader video/foto). Der startes med at fokusere på lettilgængelige værktøjer med en forholdsvis lav indlæringskurve – her kan fx fokuseres på værktøjer såsom WebVR A-Frame. Efterfølgende vil der blive fokuseret på løsninger baseret på mere avancerede værktøjer med en relativt højere indlæringskurve – her vil løsningerne sandsynligvis være centreret omkring værktøjet Unity. Desuden indsamles løbende data om, hvordan Urban Powers kunder oplever brugeroplevelsen, både for Urban Powers traditionelle visualiseringsmetoder og for VR/AR. Se endvidere under afsnittet ”Projektets metode”. Der samarbejdes med undervisere fra BIM-Lab (Bygningskonstruktør i Næstved). Ideen er, at begge parter sætter sig ind i forskellige teknologier og formidler dette til den anden part. Vi som undervisere på IT forpligter os til at dele vores opnåede viden om WebVR A-Frame med underviserne fra BIM-Lab, mens underviserne fra BIM-Lab forpligter sig til at dele deres viden om processer og værktøjer, de benytter i deres arbejde med visualisering af projekter inden for Bygnings Informations Modellering (BIM), med os. Hvor det kan lade sig gøre, kan der evt. etableres samarbejde mellem de to grupper af studerende (WEB/ Bygningskonstruktør). Med estimeret deadline ultimo august 2018 udarbejdes working paper 1 (litteratur review) – se ”Projektets forventede resultater”. Hele 2019 bruges til sammen med Urban Power at foretage den endelige evaluering, og med estimeret deadline ultimo 2019 udarbejdes working paper 2 (resultater) – se ”Projektets forventede resultater”.

- Projektets Metode

Vi har foretaget en indledende litteratursøgning for at få et overblik over, hvilke forskningsartikler inden for Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR), som vi vil kunne drage nytte af i projektet. Da vores samarbejdspartner (Urban Power) arbejder inden for arkitektur, har vi medtaget termen “arkitektur” som afgrænsende søgeparameter. I working paper 1 (litteratur review) vil vores litteratursøgning blive beskrevet gennem en trinvis tilgang, hvor vi først beskriver den indledende litteratursøgning, efterfulgt af yderligere litteratur fundet og anvendt til undervisning i valgfagsmodulet, og endelig tilføjet litteratur baseret på, hvad der manglede at blive belyst/besvaret under afprøvning af de udarbejdede løsninger. Vidensafdækningen i denne fase foretages som en blanding af desk research (forskningsartikler, relevante ressourcer på nettet) og field research (kurser indenfor VR/AR, afprøvning af relevante teknologier, afprøvning af udarbejdede løsninger). For at kunne sammenligne Urban Powers traditionelle løsninger med de udarbejdede VR/AR løsninger benyttes en fælles interviewguide. Dette gøres for at sikre en ensartet og sammenlignelig feedback mellem de to typer løsninger. Udarbejdelsen af denne interviewguide vil blive yderligere uddybet i working paper 2 (forskningsdesign). Til udarbejdelse af VR/AR løsningerne benyttes studerende på PBA Webudvikling i valgfag på 7. semester. Dette har et dobbelt formål: at de studerende opnår viden om og ekspertise i udarbejdelse af løsninger med brug af VR/AR/360o video/foto (se ”Baggrund og formål for projektet”), samt at der er tilstrækkelige ressourcer til at få udarbejdet en række løsninger, som efterfølgende kan afprøves.

- Projektets Forventede Resultater

Der vil være tale om følgende produkter i forløbet:

 •  Working paper 1: litteratur review med beskrivelse af feltet, litteraturen og forskningsspørgsmålet (5-10 sider). Deadline er ultimo august 2018.
 • Working paper 2: forskningsdesign med beskrivelse af anvendte metoder til undersøgelse & dataindsamling, måden hvorpå forskningsspørgsmålet besvares. Der samles også op på resultaterne,  (5-10 sider) og deadline er ultimo 2019.
 • Valgfagsmodul på PBA Webudvikling 7. semester med fokus på lettilgængelige VR/AR-værktøjer med en forholdsvis lav indlæringskurve (forår 2018).
 • Valgfagsmodul på PBA Webudvikling 7. semester med fokus på mere avancerede VR/AR-værktøjer med en relativt høj indlæringskurve (efterår 2018).
- Projektets Forventede Effekt

Vi forventer følgende effekter af projektet:

 • Arkitektfirmaet Urban Power får belyst potentiale for anvendelse af teknologier inden for feltet inden for deres branche. I tilfælde af et positivt potentiale vil Urban Power også få hjælp til at implementere relevante værktøjer til udarbejdelse af VR/AR løsninger i deres arkitektfaglige praksis
 • Erfaring med samarbejde på tværs af afdelinger/uddannelser inden for EASJ, hvor vidensdeling er i fokus.
 • Kompetencer og færdigheder i anvendelse af cutting-edge teknologi på PBA Webudvikling, som samtidig sikrer en høj grad af praksisnærhed, gennem udarbejdelse af nye teknologiske løsninger for samarbejdspartnere.
Tags #IT | Samarbejde | webudvikling
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Michael Hammel
Homayoon Fayez
Steen Jensen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere BIM-Lab | Urban Power
Finansiering
Resultat

Se under formidlingsform.

Evaluering

Evalueringen vil blive foretaget jf. de tre formål – se ”Baggrund og formål for projektet”.

1. Primært formål: sammen med arkitektfirmaet Urban Power undersøges potentialet for kommunikationsformer og formidlingsteknologi, herunder VR & AR, i den arkitektfaglige praksis

 • Der holdes løbende kontakt (i form af fysiske eller telefonmøder) med Urban Power, hvor brugen af de anvendte værktøjer afstemmes i forhold til Urban Powers arkitektfaglige praksis
 • Afsluttende refleksion (forår 2018 + efterår 2018): Baseret på evaluering af brugeroplevelsen i de studerendes løsninger (udarbejdes ud fra en fælles interviewguide – beskrives yderligere i working paper 2) afholdes der et refleksionsmøde, hvor feedback diskuteres, og der tages beslutning om det videre forløb

2. Sekundært formål: at etablere et samarbejde på tværs af forskellige uddannelser/afdelinger inden for EASJ – her tænkes på samarbejde mellem IT (Webudvikling) og BIM-Lab (Bygningskonstruktør)

 • Ultimo 2018 evalueres på et refleksionsmøde sammen med BIM-Lab, hvordan samarbejdet på tværs af de forskellige afdelinger på EASJ har fungeret, herunder den aftalte vidensdeling

3. Tertiært formål: at inddrage områderne VR/AR/360o video/foto på PBA Webudvikling a. Delphi-evalueringer til måling af de studerendes tilfredshed i de to valgfag.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Da begge interessenter jf. det første formål (Urban Power) og det andet formål (BIMLAB) i projektet hoppede fra, er der ikke lavet nogen afsluttende formidling med disse parter. Der har i processen (før bruddet) været fysisk dialog (Urban Power) og telefonisk dialog (BIMLAB), hvor resultater og den videre proces (her: brud) blev aftalt. Med Roskilde Museum, som projektgruppen valgte som afløser for Urban Power, har projektgruppen haft løbende kontakt både i form af telefonisk dialog og fælles deltagelse i de studerendes præsentationer med feedback på stedet.

- Resultaternes værdi

Da både Urban Power og BIMLAB valgte at afbryde samarbejdet, nåede disse parter ikke at opleve en egentlig tilførelse af værdi. Roskilde Museum har allerede på nuværende tidspunkt givet udtryk for, at de finder de studerendes løsninger (Augmented Reality) spændende, og at de tilfører noget ekstra til de udstillede genstande på museet (middelalderdelen). Endelig har udformningen af valgfaget på PBA Webudvikling gennem flere iterationer givet en profilering af uddannelsen, som indtil nu har betydet, at flere studerende allerede har fået praktikplads og/eller ansættelse i VR/AR-relaterede virksomheder.

- Målgruppen
- Vidensprodukter Workingpaper
Website/blog
Workingpaper