Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling

Projekttitel Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Byg | Innovation | IT | Miljø
Teaser Bæredygtig udvikling, genanvendelse og cirkulær økonomi sikrer et godt og grønt liv til fremtidige generationer og en mulighed for optimering af virksomheder.
Status Igangværende
Ejer  
- Anden Næstved Kommune
- Kontaktperson Mathiias Refnov

mare@zealand.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2018 - 31. december 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet udgøres af to selvstændige, men gensidigt understøttende delprojekter;

 

 1. Innovative SMV’ere, som skal øge antallet af innovative små & mellemstore virksomheder, der på en smart og nytænkende måde udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Denne del udgør 20% af den samlede bevilling.

 

 1. Affaldsoptimering og energireduktion, som skal reducere energiforbruget i Næstved i form af reduktion af affaldsmængder og reduktion af forbrug i bygninger. Denne del udgør 80% af den samlede bevilling.
- Baggrund og formål

Næstved Kommune satser med sin planstrategi for 2016-2027 helhjertet på bæredygtighed, således at fremtidige generationer også kan få et godt og grønt liv.

Heri indgår bl.a. bedre håndtering og reduktion af husholdningsaffald, og der arbejdes målrettet mod at opnå en genanvendelse på 50% af husholdningsaffaldet i 2022.

Bæredygtig byudvikling forudsætter en helhedsorienteret tilgang for både børn og voksne, hvilket understeges af Næstved Kommunes strategi ”Grøn Generation”, hvor målet er, at de kommende generationer i folkeskolen opnår stærke kompetencer inden for innovation og bæredygtighed.

Næstved Kommunes private og offentlige virksomheder spiller en vigtig rolle heri. Ressource City udgør et af fire indsatsområder i Næstved Kommunes Erhvervsstrategi, og formålet med Ressource City er netop at sætte fokus på og udvikle konkrete løsninger for, hvordan lokale virksomheder og iværksættere kan optimere og profitere inden for bæredygtig udvikling, genanvendelse og cirkulær økonomi – hvad end det drejer sig om besparelser ved reduktion af affaldsmængder eller energiforbrug eller udvikling af nye lav/høj teknologiske nicher.

Delprojekt 1:

 • Udviklings- og innovationsforløb for SMV’er med fokus på udvikling af nye produkter/ydelser/metoder/teknologier
 • Markedsafprøvning og tilpasning af de udviklede produkter mv. i forhold til produktionssetup og forretningsudvikling​
 • Evaluering og formidling samt opsamling af virksomhedernes erfaringer og innovative potentialer inden for området

Delprojekt 2:

 • Innovative affaldsløsninger – udvikling og afprøvning af et analyseredskab for affaldssammensætning i bykerner samt etablering af ”intelligente” testaffaldsstationer i Næstved bykerne mhp. teknologi- og produktudvikling
 • Adfærdsmotivering og borgerinddragelse
 • Forbedring af central kildesortering i Næstved
 • Facility Management & afprøvning af nye SMARTE teknologier til reduktion af energiforbrug for kommunens ejendomme

Fjernvarmeeftersyn & udvikling og test af metoder/teknologi til øgning af energieffektiviteten hos fjernvarmeforbrugere i Næstved

- Aktiviteter og handling

Erhvervsakademi Sjælland deltager i følgende aktiviteter under de to delprojekter

 

Delprojekt 1

Hovedaktivitet 2: Call – udvælgelse og opstart

Virksomhederne der skal indgå i udviklings- og innovationsforløb udvælges og matches med branchecoaches.

 

Hovedaktivitet 3: Udvikling og innovationsforløb

Der afholdes workshops og innovationsforløb for de udvalgte virksomheder, omkring udvikling af deres produkt, metode eller proces.

 

Hovedaktivitet 4: Markedsafprøvning og test

Produkterne, metoderne eller processerne markedsafprøves og testes.

 

Delprojekt 2

Hovedaktivitet 6: Energireduktion – Facility management system for kommunens ejendomme

Afklaring af facility management programs systemkrav

Klarlægning af mulige pilotprojekter på anviste projekt ejendomme

Udførelse af pilotprojekterne

Implementering af facility management system

Samkørsel af data fra pilotprojekterne med facility management system

Evaluering

- Projektets Metode

Projektet arbejder med agil projektledelse og metoderne ændres og tilrettes derfor efter, hvilke data og aktiviteter som skal indsamles og udføres

- Projektets Forventede Resultater

Delprojekt 1

Resultatet af delprojekt 1, er formuleret således, at de 40 virksomheder, som der er udvalgt af 400 kontaktet, skal deltage og udfærdige samlet set:

 • 56 innovationsforløb
 • 6 innovationscamps
 • 10 udarbejdede planer
 • 10 produkter/metoder/teknologier markedsintroduceres

Delprojekt 2

- Projektets Forventede Effekt

Det forventes at projektet bidrager med produkter, metoder og processer, som kan bidrage positivt til den bæredygtige profil for Næstved kommune. Produkter, metoder og processer tiltænkes formidlet til andre interessenter, der arbejder inden for de samme områder, som projektet berør.

Tags Affald | bæredygtighed | Genanvendelse | Genbrug | Innovative | teknologi
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
András Acs
Douglas Beaver
Lars Overgaard
Michael Andersen
Thomas Henrik Johnsen
Morten Møller Jensen
Michael Colmorten
Allan Cederwall
Jonas Lynge Nielsen
Mads Oggesen
Sidsel Sander
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere DTU (Danmarks Tekniske Universitet) | Næstved Kommune | Næstved varmeværk | Næstved erhverv | Affaldplus
Finansiering  
- Intern 50%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Workingpaper