InnoValue

Projekttitel InnoValue
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab | Innovation
Teaser Skaber innovationscamps værdi for virksomheder?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Linnea Jacobsen
Udviklingsleder
lija@easj.dk
50762819
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Med dette forskningsprojekt ønsker vi at afdække små og mellemstore virksomheders oplevede værdi og udbytte af deltagelse i Solution- og innovationscamps. Ved disse camps samarbejder erhvervsakademi studerende om løsninger og forslag til forbedringer af virksomheders produkter, strategier, markedsføring ol.

- Baggrund og formål

Små og mellemstore virksomheders succes er tæt knyttet til innovation, og for at øge deres innovationskraft er det vigtigt for virksomhederne at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Heriblandt vidensinstitutioner. Potentialerne i disse samarbejder er dog ofte overset, og udbyttet kan bestå både af nye produktidéer, ny viden og komplimentære færdigheder mm. Erhvervsakademier og universiteter har gennem en lang årrække afholdt et væld af innovationscamps, hvor studerende samarbejder med virksomheder om at skabe nye idéer og løsninger til virksomhederne.  Meget forskning peger endvidere på, at studerende kan opnå tværgående kompetencer gennem denne type innovations- og entreprenørskabsundervisning. Dog er der ikke specifikt kigget på virksomhedernes udbytte og værdi af samarbejdet.

I dette projekt, vil vi gerne sætte fokus på og undersøge om virksomhederne oplever en forøget værdi eller udbytte af camp- samarbejdet. Vi vil bruge denne viden til at blive klogere på, hvordan erhvervsakademierne og de studerende kan bidrage med værdi til virksomheder gennem camp formatet.

- Aktiviteter og handling

Projektplanlægning og opbygning af samarbejdsrelation, forundersøgelse I og I, litteratursøgning, databehandling, formidling og evaluering.

- Projektets Metode

Forundersøgelse I:

Afdækning af virksomhedernes oplevelse af værdi fra afholdte camps i form af tidligere surveys og evalueringer fra EA sektoren.

Udbytte:

Øge forskningsgruppens forforståelse af undersøgelsesfeltet/undersøgelsesobjektet Kvalificering af interviewguide til de første explorative interview

Forundersøgelse II:

Explorative interview af virksomheder (kvalitative enkeltinterview). Eksempelvis 2 virksomheder.

Udbytte:

Kvalificering af vores dataindsamling (modvirkning af subjektivitet og spredning i vores efterfølgende interview)  Fokusområde – bearbejde kvalitative interviews til brug i en mere kvantitativ analyse.

Teori- og model inddragelse:

Artikel og litteraturindsamling med henblik på at inddrage relevante teorier og modeller

Undersøgelse:

Interview af virksomheder (kvalitative enkeltinterview).

- Projektets Forventede Resultater

En evalueringsform som kan bruges i hele EA sektoren

Branding og synliggørelse af EA sektorens rolle i erhvervslivet

- Projektets Forventede Effekt

Øget fokus på hvilken værdiskabelse for virksomheder, der deltager i solution- og innovationscamps med videninstitutioner.

Tags innovationcamps | relationer | Samarbejde | værdiskabelse | virksomheder | virksomhedssamarbejder
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Mathias Lenhold
Lisbeth B. Jepsen

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Maria Glumby
Christina Malm
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Erhvervsakademi Sydvest
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen Primær målgruppe: Udviklere og undervisere erhvervsakademier og videregående vidensinstitutioner Sekundær målgruppe: Ministerier, virksomheder og erhvervsfremmeorganisationer
- Publikationer Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Andet (venligst beskriv)