Infografik – hvad virker bedst og hvorfor?

Projekttitel Infografik – hvad virker bedst og hvorfor?
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Design | IT
Teaser Projektet undersøger, hvad der kan siges at virke bedst i det grafiske udtryk omkring designet af infografik
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson David Olander Engelby
Underviser
DaEn@easj.dk
Ikke oplyst
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2017 - 01. april 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Dette projekt ønsker at undersøge, hvordan man anvender infografik mest optimalt i forhold til designet. For at opnå denne viden, vil projektet både have en videnskabelig og praksis tilgang, som kommer til udtryk ved anvendelsen af teori og inddragelse af studerende til at lave deres egne varianter af infografik med henblik på at teste, hvordan infografikken opleves af målgruppen.

 

- Baggrund og formål

Infografik bliver anvendt i høj grad inden for content marketing på sociale medier – og især inden for nyhedsmedier og faglige tidsskrifter. Af denne årsag findes der mange best practice råd til infografik, og derfor er formålet med dette projekt at arbejde os videnskabeligt-praktisk frem til forbedret praksis omkring den stil og den designmæssige tilgang, der kan siges at være med til at skabe størst interesse for det budskab, en given infografik skal formidle.

- Aktiviteter og handling

Vi kan bidrage til viden om forbedret grafisk design af infografik gennem:

 • Enkle, praktiske forsøg via samarbejde med virksomheder,
  • undervisningspraksis (valgfag på 3. Semester MMD) og
  • studenterbidrag og -produkter samt gennem
  • enkel research med relevante variabler

  … og bygge på eksisterende viden om:

  • Effekten, der kan siges at virke optimalt som aflæselig information og kommunikation gennem de grafiske dele, der optræder i infografik (typografi samt grafiske former/farver.

  … teoretisk/videnskabeligt gennem

  viden om tegn som det er afdækket gennem semiotik, præcist via Kress og Leeuwens forsøg og teorier (Kress & Leeuwen 2006).

- Projektets Metode

Vores hypotese er, at det er infografik, der gør brug af det, man kalder narrative vektorer, dvs. fortæller en historie/proces, der vil være mest effektivt. Dertil kommer selvfølgelig udførelsen af designet – om det kvalitetsmæssigt er nok til at styrke dette.

Til dette formål vil vi arbejde med at teste infografik; de studerende skal lave varianter af deres infografik, baseret på viden om det, der styrker den bedste kommunikation af infografikken (gennem vores undervisning baseret på en formidling af vores tilgang, der passer til det niveau, de er på). Dernæst skal de/vi teste, hvordan infografikken opleves af modtagere/målgruppe.

Selve spørgsmålene/dataindsamlingen vil foregå via det, man kalder en beskrivende forskningstype (virkning og årsag): det er en kvantitativ undersøgelse. Via den kvantitative tilgang kan vi fx stille konkrete spørgsmål, der kan måles via en ordinalskala (kvantitativt, skematisk).

Der vil altså være en tematisk kodning i spørgsmålene, der kan afdække, hvordan infografik virker. Dvs. baseret på respondenternes svar kan vi give virkningen point på en skala.

Vi arbejder med to variabler i vores brug af semiotik til undersøgelsen:

MODUS 1/variabel 1: Enhver semiotisk modus må være i stand til at repræsentere aspekter af verden, som den opleves af mennesker. Denne modus skal repræsentere objekter og objekternes relevans for og tilknytning til den rigtige verden (Kress & Leeuwen 2006: 42). Den rigtige verden er altså uden for selve det system, der repræsenterer dele af verden; som fx infografik der som grafisk system ikke  “er”  verden, men via grafik viser hen til et udvalg af dele og begreber, der “findes” i verden – en pil kan vise en proces fra fx A til B, men det skal være forståeligt for modtageren, at pilen skal tolkes som en “proces” eller i hvert fald en “tidsmarkør”.

 • Første variabel: repræsenterende deltagere/aktøren;

Hvilke dele af infografikkens system vil opleves/designes til at opleves som aktører? Hvordan kan de siges at opleves som aktører, der spiller vigtige roller for forståelsen af budskabet, og hvilke grafiske effekter (viden om kontraster, farver, typografi mm.) kan siges at styrke dette (så det opfattes som primært objekt/designes til dette formål). Se visualisering af dette på side 5 her: https://goo.gl/OnT1Om

MODUS 2/(variabel 2): Dernæst kommer vi til den dynamik, som selve opstillingen/layoutet udtrykker. I den sammenhæng vil det være givende at se på den modus, der kaldes aktørernes placering i det pågældende system. Det, der er mest væsentligt i denne sammenhæng er, at aktører er mere dynamiske, hvis de er forbundet af en vektor. Denne indsigt får Kress og Leeuwen til at kalde disse vektormønstre for narrativer (i denne sammenhæng). Der sker altså en fortælling via aktørernes placering og via deres indbyrdes relation.

 • Anden variabel: Vektormønstre og narrativer; Hvordan kan placeringen af aktører i infografikkens system siges at opleves som det, at de bevirker en sammenhængende dynamik, der skaber en tilsigtet fortælling/formidler et budskab? Hvilke kombinationer af grafiske effekter (viden om kontraster, farver, typografi mm.) kan siges at styrke dette (så det opfattes som et narrativt mønster/designes til dette formål)? Se visualisering af dette på side 6 her: https://goo.gl/OnT1Om
- Projektets Forventede Resultater
 • Working paper 1:

○        Tema: beskrivelse af metode til videnudvikling baseret på pilotprojekt (forår 18/delaflevering 1) samt den viden vi har indsamlet i korrespondance med vores hypotese.

 • Working paper 2

○        Tema: Literature review: Viden på feltet (indtil nu) sat i relation til den viden vi har opnået i projektet.

Business case for det videre arbejde i efterår 18 samt sigte for Working paper 3

 • Working paper 3

Tema: klarlægges i del 2 sammen med formen på den videre undesøgelse af infografik.

- Projektets Forventede Effekt

Viden om forbedring af infografik (anvendt- og nyere viden).

Tags
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
 • - Multimediedesigner, Slagelse (22)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere ER Company, Slagelse | Kommunikationsafdelingen EASJ | Nationalt Videnscenter for Demens
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Workingpaper
Workingpaper