Hop til indhold

Fremtidens servicearbejdsmarked

Projekttitel Fremtidens servicearbejdsmarked
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Turisme
Teaser Forstudiet undersøger karakteristika for S&O-arbejdsmarkedet, og bl.a. hvordan virksomheder kan bruge ordentlige arbejdsforhold som konkurrenceparameter
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Rasmus Nissen
Lektor
ran@cphbusiness.dk
26149431
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2022 - 31. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Forstudiet vil karakterisere det arbejdsmarked, som Serviceøkonomer møder efter endt uddannelse. Forstudiet vil skabe viden omkring, hvordan ansatte i servicebranchen oplever deres ansættelsesforhold, som ofte er kendetegnet ved korttidskontrakter og usikre arbejdsforhold. Derudover er der også en virksomhedsvinkel, idet forstudiet vil undersøge, hvilke overvejelser virksomhederne gør sig i forbindelse med at tilbyde disse forhold til deres ansatte. 

- Baggrund og formål

Baggrunden for forstudiet er, at det arbejdsmarked som SØK-studerende møder efter endt uddannelse er under forandring. En del af denne forandring handler om, at nye beskæftigelsesformer og måder at organisere arbejdet på̊ vinder indpas, hvilket rejser en række problemstillinger. Igennem de senere år har udbredelsen af forskellige former for atypisk og usikker beskæftigelse på det danske arbejdsmarked således vundet frem. Denne forandring går under betegnelsen ”prekarisering”, og handler om usikkerheder ift. ansættelser, arbejdsbetingelser, kvalificering, indkomst og udviklingsperspektiver – med konsekvenser for den enkelte ansatte. Inden for servicesektoren er denne tendens særlig udbredt.  

Formålet med forstudiet er i den forbindelse at undersøge følgende spørgsmål: 

  1. Hvordan ser det aktuelle servicearbejdsmarked ud? Hvilke karakteristika har det, og hvor stort er omfanget af prekært arbejde?  
  2. Hvordan oplever den enkelte arbejdstager at arbejde under prekære arbejdsforhold, og hvilke konsekvenser har det for den enkelte?  
  3. Hvilke overvejelser gør den enkelte virksomhed sig i forhold til at ansætte og tilbyde prekære arbejdsforhold, og hvilke konsekvenser har det for virksomheden?  
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Forstudiet anvender flere metoder til at indsamle viden. Der gennemføres et litteratur review med henblik på at kortlægge den eksisterende viden omkring arbejdsmarkedet og dets udvikling. Derudover gennemføres en survey med Serviceøkonomstuderende, både nuværende og tidligere. Endeligt gennemføres kvalitative ekspertinterviews med relevante aktører, herunder både virksomheder og arbejdsmarkedets organisationer.

- Projektets Forventede Resultater

Forstudiet forventer at afdække det aktuelle servicearbejdsmarkeds karakteristika. Derudover at skabe ny viden omkring dels hvordan den enkelte arbejdstager oplever prekære arbejdsforhold samt konsekvenserne heraf, dels at skabe ny viden omkring virksomhedernes overvejelser omkring de arbejdsforhold som tilbydes. Samlet set vil denne viden både komme Serviceøkonomuddannelsen til gavn, samt de virksomheder som ansætter vores studerende. Forstudiet vil forsøge at give inspiration til aftagerbrancherne ift. at se ordentlige ansættelsesforhold som en konkurrenceparameter i en branche, hvor der er stor mangel på arbejdskraft.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Cphbusiness
Niels Peter Nielsen
Mette Kondrup
Jan Peter Wintersø
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport