Fremtidens finansmedarbejder i små og mellemstore pengeinstitutter

Projekttitel Fremtidens finansmedarbejder i små og mellemstore pengeinstitutter
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Entreprenørskab | Innovation | Økonomi
Teaser Fremtidens krav til medarbejdernes kompetencer
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Jonas
Lorentsen
jlo@easv.dk
4177 5756
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 19. april 2016 - 18. december 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet belyser fremtidens udfordringer for små og mellemstore pengeinstitutter – med særlig fokus på hvordan disse udfordringer afspejler sig i kravene til medarbejdernes kompetencer.

Studerende ved Erhvervsakademi SydVest deltager i projektet, hvor de, i samarbejde med pengeinstitutter, bidrager med at løse konkrete problemstillinger for de involverede pengeinstitutter.

Ved at afdække pengeinstitutternes behov til fremtidens medarbejdere styrker vi ved Erhvervsakademi Sydvest vores studerendes kompetencer, således at de matcher kravene fra sektoren.

 

 

 

 

 

- Baggrund og formål

Der er meget fokus på de fremtidige udfordringer, som påvirker de store pengeinstitutter, og ikke mindst på den måde, hvorpå de forsøger at løse det – eksempelvis ved at centralisere, udlicitere og automatisere traditionelle rådgiveropgaver. Dermed bliver den traditionelle rådgiverfunktion udfordret, og de efterspurgte medarbejderkompetencer ændres.

De små og mellemstore pengeinstitutter prøver derimod at differentiere sig fra de store. De mindre pengeinstitutter markedsfører sig på, at deres rådgivere har en mere personlig relation med den enkelte kunde. Det betyder en langt større grad af tilgængelig for kunderne og for den enkelte rådgiver skal kunne besvare og håndtere en bred vifte af spørgsmål fra deres kunder. Det er derfor interessant at kigge på, hvordan disse pengeinstitutter oplever de muligheder/udfordringer der ligger i blandt andet de nye teknologier, og hvordan det ændrer deres opfattelse af, hvilke kompetencer deres medarbejdere skal have i fremtiden.

Det er interessant at se på, om der er forskel på de ønsker og krav der er til fremtidens medarbejderkompetencer, når man kigger på hhv. de store og de små og mellemstore pengeinstitutter. Dermed kan vi være med til at sikre, at vi får tilrettelagt uddannelsen, så den tilgodeser begge parter.

- Aktiviteter og handling

Ultimo 2016. Netværksmøde/workshop arrangeres med lokale pengeinstitutter. Heraf uddrages deres synspunkter. Indsamling af fremtidige tendenser inden for branchen

Primo oktober 2017 Block chain, Robot teknologi (kunstig intelligens) og alternative betalingsformer på baggrund af artikler og relevante foredrag. Repræsentanter fra bankverdenen inviteres ind som bedømmere.

På baggrund af netvæksmødet planlægges Innovations camp – kun finansøkonom studerende deltager. Projektdeltagerene inviteres også. De studerende skal arbejde med følgende temaer:

November 2017:

Den afsluttende opgave i faget økonomisk metode bruges til at følge op på innovations campen ved at de studerende laver en kvantitativ undersøgelse af ovenstående emner. De studerende afleverer en rapport med deres resultater.

Januar 2018:

Resultaterne fra innovations campen og rapporterne i Økonomisk metode indsamles og på den baggrund laves x antal problemformuleringer. Disse gives til 4. Semesters studerende i praktik, så de kan lave deres hovedopgave ud fra de ønskede problemstillinger.

Maj 2018:

Hovedopgaver afleveres – indeholder en dybdegående undersøgelse af de udvalgte problemstillinger.

August 2018:

På baggrund af det indsamlede materiale laves en rapport, som præsenteres for alle projektdeltagere.

Efteråret 2018:

Resultatet af rapporten implementeres i undervisningen og evt. i de bundne forudsætninger – dette gælder både 1. og 3. Semester.

 

- Projektets Metode

Projektet har karakter af aktionsforskning, hvor vi i den empiriske fase samarbejder med aftagervirksomhederne om emnet samt afprøver blandt EASVs finansøkonomstuderende. Vi har valgt at anvende aktionsforskning, fordi vi gerne vil have en deltagende rolle, fremfor en observatørrolle. Vi ønsker at være en del af den forandring der sker i de små og mellemstore pengeinstitutter, så vi løbende kan justere på uddannelsens indhold.

Afdækningen af pengeinstitutternes umiddelbare krav og behov til fremtidens medarbejdere skal sammen med indsigt i tendensstudier give et billede af medarbejdernes kompetencer i fremtiden.

 

- Projektets Forventede Resultater
  • De små og mellemstore pengeinstitutter bliver mere bevidst om fremtidens krav til kommende medarbejdere.
  • Kravene nedskrives i studieordningen på Finansøkonomi uddannelsen, så pengeinstitutterne er med til at forme fremtidens uddannelse

 

- Projektets Forventede Effekt

Det forventes at vi på EASV får afdækket behov i den finansielle sektor, som der skal højere grad af fokus på uddannelsen. Derudover skal problemstillinger til fremtidige undersøges.

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
  • - Finansøkonom, Esbjerg (100)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Maja Brinck
Christian Dragin-Jensen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Broager Sparekasse | Middelfart Sparekasse | Frøs Herreds Sparekasse | Den Jyske Sparekasse | Ringkøbing Landbobank | Skjern Bank
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport