Hop til indhold

Datadreven beslutningstagen

Projekttitel Datadreven beslutningstagen
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | IT
Teaser Gennem litteratursøgning og interview med virksomhedsledere afdækkes faktorer, der motiverer til at ændre mindset og træffe beslutninger baseret på data
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Bjarne Taulo Sørensen
Adjunkt
bjso@eadania.dk
72291622
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juli 2023 - 30. juni 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Overordnet set ønsker vi at lære at forstå virksomhedens brug af data i beslutningsprocesser. Vi tilstræber at opnå en dybere forståelse for, hvordan virksomheder bruger data til at træffe beslutninger. Dette vil hjælpe os med at identificere forbedringsmuligheder og optimere databrug i fremtidige beslutningsprocesser.

Forud for dette forskningsprojekt er der foretaget en litteratursøgning vedrørende datamodenhedsteorier. Ulempen med disse er blandt andet:

 • Manglende standardisering
 • Manglende fleksibilitet
 • Fokus på teknologi fremfor kultur
 • Mangel på konkrete handlingsanvisninger
 • Utilstrækkelig organisatorisk forankring

Dette har ført til en ændring af fokus og anvendelse af nye teorier, data driven decision making theories, som er mere fleksibel:

 • Systematisk og struktureret tilgang til at træffe beslutninger
 • Inddragelse både målbare og ikke-målbare aspekter, såsom værdier, holdninger og stakeholderbehov
 • Mulighed for at tilpasse sig ændringer og kompleksitet i beslutningsmiljøet
 • Inklusion af menneskelige faktorer
 • Fokus på organisatoriske mål og værdier

 

Ved at følge en systematisk tilgang, inkludere forskellige faktorer, tilpasse sig skiftende behov og adressere menneskelige faktorer, kan beslutningstagningsteorier hjælpe organisationer med at træffe bedre og mere informerede beslutninger.

RS: Vurdere i hvor høj grad case-virksomheden er i stand til at tage datadrevne beslutninger (som proxy for datamodenhed).

- Baggrund og formål

Overordnet set ønsker vi at lære at forstå virksomhedens brug af data i beslutningsprocesser. Vi tilstræber at opnå en dybere forståelse for, hvordan virksomheder bruger data til at træffe beslutninger. Dette vil hjælpe os med at identificere forbedringsmuligheder og optimere databrug i fremtidige beslutningsprocesser.

Vi ønsker at forbedre Dataanalyse-uddannelsen ved at tilpasse de enkelte fag, så de bedre opfylder behovene hos aftagervirksomhederne, både normativt og positivt. Ved at forstå, hvordan virksomheder bruger data i praksis, kan vi justere vores uddannelsesprogram for at sikre, at vores studerende er bedre rustet til at imødekomme virksomhedernes behov og påvirke virksomheder i en mere konstruktiv retning.

Undersøgelsen vil give os værdifulde informationer, som vi kan føje til vores videngrundlag. Vi vil opnå indsigt i den aktuelle praksis og tendenser inden for databrug i erhvervslivet og det offentlige, hvilket vil berige vores undervisning og forskning.

Ved at analysere data fra undersøgelsen vil vi kunne identificere potentielle udviklingsområder, hvor vores studerende kan hjælpe virksomheder i fremtiden. Dette vil skabe muligheder for praktikophold og senere ansættelse for vores studerende, samtidig med at vi kan bidrage til virksomhedernes vækst og udvikling.

Vi ønsker at afdække de hindringer og udfordringer, der eksisterer i forhold til databrug i erhvervslivet og det offentlige. Dette inkluderer faktorer som ansattes viden, generel vilje, virksomhedernes organisation, informationsmodtagere i virksomhederne, rekruttering af kvalificerede kandidater, lovgivning, IT-arkitektur, cybersikkerhed og meget mere. Ved at identificere disse hindringer kan vi arbejde på at overvinde dem og forbedre den generelle databrug i samfundet.

Udover at identificere hindringer ønsker vi også at afdække mulige forbedringsområder i erhvervslivet og det offentlige. Dette kan omfatte områder som ansattes vidensniveau, organisatoriske ændringer, informationsdistribution i virksomhederne, rekrutteringsstrategier, lovgivningsmæssige tiltag, IT-arkitektur og cybersikkerhed. Ved at identificere og adressere disse områder kan vi bidrage til en mere effektiv og innovativ anvendelse af data.

Vi ønsker derudover at undersøge, om der er nogen uoverensstemmelser mellem den faktiske databrug i virksomhederne og de optimale anvendelser af data. Ved at identificere eventuelle gaps eller diskrepanser kan vi finde måder at afhjælpe dem på, enten gennem ændringer i praksis eller ved at tilbyde yderligere træning og ressourcer til virksomhederne.

Undersøgelsen vil give os indsigt i virksomheder, der har behov for studerende med kompetencer inden for dataanalyse. Dette vil give os mulighed for at identificere potentielle praktikpladser, hvor vores studerende kan anvende deres færdigheder og få praktisk erfaring. Dermed kan vi opbygge stærke partnerskaber mellem vores uddannelsesinstitution og virksomhederne.

Ved at udføre denne undersøgelse og basere vores undervisning på aktuel forskning inden for databrug kan vi sikre, at vores studerende får de nyeste og mest relevante faglige oplysninger. Dette vil forbedre kvaliteten af undervisningen og ruste vores studerende til at tackle de reelle udfordringer, de vil møde i deres fremtidige karriere.

Resultaterne fra undersøgelsen giver os mulighed for at markedsføre vores Dataanalyse-uddannelser over for potentielle studerende og virksomheder. Ved at demonstrere, hvordan vores uddannelse adresserer behovene i erhvervslivet, kan vi tiltrække flere studerende og samtidig etablere partnerskaber, der fører til flere praktikpladser og jobmuligheder for vores studerende.

Vi vil aktivt formidle resultaterne fra undersøgelsen til virksomheder og andre relevante interessenter. Dette kan omfatte præsentationer, rapporter eller deltagelse i konferencer og seminarer. Ved at dele vores indsigt og fund kan vi bidrage til vidensdeling og skabe dialog med virksomheder omkring databrug i beslutningsprocesser. Formidlingen giver os også mulighed for at styrke vores relationer og etablere os som en betroet kilde inden for dataanalyse og beslutningsstøtte.

Undersøgelsen vil give os mulighed for at etablere og styrke vores forbindelser til erhvervslivet og relevante organisationer. Ved at engagere os i denne forskning viser vi vores interesse for at forstå og imødekomme deres behov. Dette åbner døre for øget samarbejde, partnerskaber og gensidig udveksling af viden og ressourcer. Gennem øget kontakt og samarbejde kan vi sikre, at vores uddannelsesinstitution er tæt knyttet til erhvervslivet og organisationernes behov og bidrager aktivt til deres succes.

Samlet set er formålet med denne undersøgelse at opnå en dybere forståelse af virksomheders databrug, identificere forbedringsmuligheder, tilpasse vores uddannelse, bidrage til vidensgrundlaget, identificere praktikpladser og jobmuligheder, markedsføre uddannelserne, formidle vigtige fund og styrke vores forbindelser til erhvervslivet og organisationer. Vi tror på, at gennemførelsen af denne undersøgelse vil bidrage til en mere effektiv og innovativ anvendelse af data både i erhvervslivet og den offentlige sektor.

- Aktiviteter og handling

Projektet er inddelt i fem arbejdspakker (WP), som er underinddelt i arbejdsopgaver (T) samt leverancer (D).

 

WP1: Administration

                 T1.1: Deltagelse på styregruppemøder

                 T1.2: Deltagelse i frascatinetværk

 

WP2: Litteratursøgning (juli – oktober)

                 T2.1: Udarbejdelse af søgestrategi

                 T2.2: Søgning af litteratur

                 T2.3: Udvælgelse af litteratur

                 T2.4: Udfærdigelse af bogkapitel: ”Datadreven beslutningstagen”

 

                 D2.1: Bogkapitel

 

WP3: Dataindsamling (oktober – november)

                 T3.1: Udfærdigelse af spørgeguide

                 T3.2: Gennemførelse af interview

                 T3.3: Transskribering

 

WP4: Databehandling (november – januar)

                 T4.1: Analyse af data (NVIVO)

                 T4.2: Udfærdigelse af working paper

 

                D4.1: Working paper

 

WP5: Kommunikation

                T5.1: Forskningens Døgn 24

                T5.2: Anbefalinger til casevirksomhed præsenteres på ledermøde

                T5.3: Formidles til arrangement i regi af House of Industry

- Projektets Metode

Case Study

Forskningsspørgsmål: Hvordan benytter Borg Industries data til at kvalificere beslutninger?

Kvalitative interview med relevante medarbejdere (3-4 stykker)

Undersøge deres data governance, datagrundlag og analytics system (DECAS model)

- Projektets Forventede Resultater

Konkrete videnprodukter:

 • Bogkapitel (litteraturbaseret)
 • Working paper (baseret på litteratur og empiri)
 • Konference oplæg (Measure23)
- Projektets Forventede Effekt

Projektets videnprodukter har potentialet til at skabe værdi på flere niveauer og for forskellige interessenter. Først og fremmest vil de bidrage til vores egen uddannelsesinstitution ved at forbedre undervisningen og tilpasse fagene til virksomhedernes behov. Dette vil give vores studerende en mere relevant og effektiv uddannelse og ruste dem bedre til at imødekomme virksomhedernes krav og påvirke dem positivt. For virksomhederne vil videnprodukterne give indsigt i den aktuelle praksis og tendenser inden for databrug. Dette kan hjælpe dem med at identificere muligheder for forbedring og optimere deres egen databrug i beslutningsprocesser. Ved at adressere hindringer og identificere forbedringsområder kan virksomhederne opnå en mere effektiv og innovativ anvendelse af data, hvilket kan have en direkte indvirkning på deres succes og konkurrenceevne. Desuden vil videnprodukterne have værdi for samfundet som helhed. Ved at bidrage til en mere effektiv og innovativ anvendelse af data kan de medvirke til bedre beslutningsprocesser, øget produktivitet og innovation inden for både erhvervslivet og den offentlige sektor. Dette kan have positive samfundsøkonomiske effekter og bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Endelig vil videnprodukterne også skabe værdi for potentielle studerende og jobansøgere. Ved at demonstrere, hvordan vores uddannelse adresserer virksomhedernes behov og forbedrer databrug i beslutningsprocesser, tiltrækker vi studerende, der søger en relevant og efterspurgt uddannelse. Dermed skabes jobmuligheder og praktikpladser, hvor vores studerende kan anvende deres færdigheder og få praktisk erfaring. Samlet set skaber projektets videnprodukter værdi ved at forbedre uddannelsen, optimere virksomheders databrug, bidrage til samfundets udvikling og skabe jobmuligheder. Disse produkter har potentialet til at skabe en positiv impact på flere niveauer og for forskellige interessenter i form af bedre beslutninger, øget konkurrenceevne og bæredygtig udvikling.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)

- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer