BOOST motivation

Projekttitel BOOST motivation
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Undervisning
Teaser Hvad er der i spil for studerende og undervisere, når perspektivet er motivation og læring blandt studerende på erhvervsakademierne i Danmark?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson


Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 29. januar 2016 - 31. maj 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I projektet undersøges det, om de studerende på erhvervsakademierne i Danmark oplever, at de mangler motivation. I så fald, hvilke konsekvenser har det?

Formålet med projektet er at give konkrete anbefalinger til en motivations- og læringsfremmende pædagogisk praksis på erhvervsakademierne.

Kan undervisere påvirke studerendes motivation positivt?

Projektet skal besvare spørgsmålene:

 1. Hvad er undervisernes opfattelse af de studerendes motivation?
 2. Hvad er de studerende motiveret af og hvorfor?
 3. På baggrund af ovenstående – forslag til pædagogisk praksis/udvikling med fokus på, hvad underviserne på erhvervsakademierne i Danmark konkret kan gøre, for at fremme de studerendes motivation og dermed fremme læring.

Projektet tager afsæt i Dorte Ågårds forskning i motivation, primært på de gymnasiale uddannelser. De studerendes motivation afdækkes ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen afholdes fokusgrupper med studerende og undervisere, og der udarbejdes på denne baggrund forslag til eksperimenter, der afprøves i undervisningen på udvalgte erhvervsakademier med henblik på at undersøge effekten på de studerendes motivation.

På baggrund af disse eksperimenter udarbejdes endelige konklusioner og anbefalinger til fremtidig pædagogisk praksis.

Værktøjsbog til undervisere

Projektets resultater formidles på en konference i foråret 2017. Projektet skal desuden munde ud i en værktøjsbog til undervisere med konkrete råd og anvisninger til motivationsfremmende pædagogik og klasseledelse.

Motivationskrise i uddannelsessystemet?

Der tales meget om motivationskrise i skole- og uddannelsessystemet i øjeblikket. Stadig flere undervisere, også på Erhvervsakademi Aarhus og de øvrige erhvervsakademier, oplever, at det er svært at motivere, engagere og lære de unge noget samtidig med, at mange unge føler sig demotiverede, kæmper med ”at tage sig sammen” eller ”melder sig ud” i en slags individuel protest.

Der findes, så vidt vides, ikke undersøgelser på erhvervsakademiniveau, som direkte adresserer de studerendes motivation og betydning heraf for deres læring.

Samarbejde mellem syv erhvervsakademier og anerkendt motivationsforsker

Syv af de ni erhvervsakademier medvirker i projektet, som ledes af Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med Dorte Ågård, ph.d. og lektor, Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet.

Der indsamles data om studerendes motivation på erhvervsakademierne og efterfølgende udføres pilottests på udvalgte erhvervsakademi. Undervisere fra tre erhvervsakademier deltager i projektgruppen.

Der er etableret et advisory board bestående af repræsentanter fra uddannelsesledelsen på Erhvervsakademi Aarhus, DEA, og VIA University College, som bidrager med løbende sparring i projektperioden.

- Baggrund og formål

Der tales meget om motivationskrise i skole- og uddannelsessystemet i øjeblikket. Stadigt flere undervisere på både Erhvervsakademi Aarhus og de øvrige erhvervsakademier oplever, at det er svært at motivere, engagere og lære de unge noget, samtidig med, at mange unge følger sig demotiverede, de kæmper med “at tage sig sammen” eller “melder sig ud” i en slags individuel protest. Der findes, så vidt vides, ikke undersøgelser på erhvervsakademi-niveau (videregående uddannelser), som direkte adresserer netop disse studerenes motivation og betydningen heraf for deres læring.

Oplever de studerende på erhvervsakademierne i Danmark, at de mangler motivation, og oplever de manglende udbytte af undervisningen? I så fald, hvilke konsekvenser har det?

Formålet med projektet er at give anbefalinger til en motivations- og læringsfremmende pædagogisk praksis på erhvervsakademierne med fokus på undervisernes adfærd, tilgang og relation til de studerende.

- Aktiviteter og handling

Følgende projektaktiviteter vil foretages:

 • Præsentation af projektet på årskonference for markedsføringsøkonomer på alle erhvervsakademier.
 • Indledende kvalificering af spørgeskema på strategidage for undervisere på Erhvervsakademi Aarhus.
 • Kvalificering af spørgeskema på en workshop med projektgruppen.
 • Tilretning og test af spørgeskema.
 • Endeligt spørgeskema fastlægges og godkendes.
 • Spørgeskema distribueres til studerende på erhvervsakademierne.
 • Dataanalyse, bearbedning af data og findings diskuteres.
 • Fokusgrupper med studerende og dernæst med undervisere på baggrund af resultaterne af dataanalysen.
 • Evaluering og udarbejdelse af anbefalinger og forslag til interventioner.
 • Interventioner på fire erhvervsakademier.
 • Observering af undervisning i interventionsperioden.
 • Interviews med studerende og undervisere for at evaluere effekten af interventionerne.
 • Udarbejdelse af endelige konklusioner og anbefalinger til fremtidig pædagogiske praksis.
 • Udarbejdelse af fælles publikation.
 • Udarbejdelse af motivationsværktøjsbog til undervisere.
 • Formidling af resultater.
- Projektets Metode

Gennem både kvantitative og kvalitative undersøgelser søges en forståelse, fortolkning og udlægning af, hvad motivation er, hvordan sammenhængen til læring er. Studerendes opfattelse af motivation og læring afdækkes med det formål, at kunne udlægge og omsætte forståelsen og fortolkningen heraf som konkrete anbefalinger til fremtidig pædagogisk praksis. Forskernes forforståelse og fordomme omkring motivation og opfattelsen af den verserende motivationskrise inddrages aktivt i erkendelsesprocessen. Forforståelsen af motivation er desuden også baseret på Dorte Ågårds forskning, anbefalinger, konkrete spørgeskema og anvisning til observationer og interventioner.

Udvalgte erhvervsakademier udvælger efterfølgende to hold og to undervisere fra hvert hold, som er ”frontløbere” på interventionerne. Der skal være tale om to forskellige hold på markedsføringsøkonom-, finansøkonom- eller multimediedesigneruddannelsen. Disse to undervisere arbejder tæt sammen i løbet af interventionsperioden.

Der tages udgangspunkt i spørgeskemaet, udviklet af Dorte Ågård som tilpasses, så det er relevant for studerende på erhvervsakademierne. Spørgeskemaet udsendes til alle studerende på 2. semester på markedsføringsøkonomuddannelsen på de medvirkende akademier samt multimediedesigner- og finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus. Besvarelserne indsamles og analyseres og på baggrund af resultaterne af dataanalysen, afholdes fokusgrupper – først med studerende og dernæst med undervisere, som kommenterer på de studerendes svar. Dette gentages.

Derefter foretages evaluering, og der udarbejdes anbefalinger og forslag til interventioner af projektgruppen og Dorte Ågård i fællesskab.

Der gennemføres interventioner på de fire akademier. I forbindelse med igangsættelse af interventioner, samles de involverede undervisere til en briefing/workshop med fagligt input, og på baggrund af dette, udarbejder projektgruppen endelige konklusioner og anbefalinger til fremtidig pædagogisk praksis.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at projektet:

 1. bidrager med ny viden om motivation blandt studerende på erhvervsakademierne i Danmark.
 2. omsætter eksisterende forskning og empiri om motivation og læring til ny pædagogisk praksis på erhvervsakademierne i Danmark.
 3. giver underviserne på erhvervsakademierne ny viden og nye redskaber til rammesætning og øget motivation og læring, som eksempelvis klasserumsledelse.
 4. bidrager til øget motivation og læring blandt de studerende og sandsynligvis større arbejdsglæde blandt undervisere.

 

- Projektets Forventede Effekt

På kort sigt forventes det, at projektet kan bidrage til at ændre pædagogisk praksis på de fleste af de medvirkende erhvervsakademier, men også at projektets resultater og konkrete output i form af en motivationsværktøjsbog, formidling og efterfølgende arbejde blandt undervisere kan få indflydelse på tilgangen til motivation og pædagogik i en bredere sammenhæng på de videregående uddannelser i Danmark.

VIA, som er ansvarlig for uddannelse og undervisning af nye undervisere i adjunktforløb, har allerede udtrykt interesse for den viden og resultater, projektet forventes at generere. Derfor kan et perspektiv på længere sigt være, at projektets anbefalinger til pædagogisk praksis kommercialiseres og sælges til eksempelvis VIA og andre uddannelsesinstitutioner. Dermed integreres det i den pædagogiske praksis blandt videregående uddannelser i Danmark.

Tags motivation | pædagogik
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere BOOST motivation


Cph Business
1 medarbejdere

Erhvervsakademi Aarhus
9 medarbejdere

Erhvervsakademi Dania
2 medarbejdere

Erhvervsakademi Lillebælt
2 medarbejdere

Erhvervsakademi Sjælland
2 medarbejdere

Erhvervsakademi Sydvest
3 medarbejdere

IBA Erhvervsakademi Kolding
2 medarbejdere

VIA University College Aarhus
1 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter DEA
- Andre
Partnere Dorte Ågård, Seniorrådgiver, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering

Projektet skal evalueres på de opstillede mål og succeskriterier. Der skal gennemføres en rundspørge blandt erhvervsakademierne cirka et år efter projektets afslutning, hvor der skal spørges ind til den pædagogiske praksis.

Projektet bæres af et vidtgående samarbejde med forsker Dorte Ågård, hvorfor det er væsentligt at vurdere projektets proces i forhold til forløbet af samarbejdet, men ikke mindst læring for begge parter i samarbejdet, projektforløb og resultater.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektets resultater er løbende formidlet gennem en blog om studerendes motivation.

Projektets resultater skal formidles gennem en fælles publikation/artikel samt oplæg. Derudover skal der udarbejdes en motivationsværktøjsbog til undervisere på erhvervsakademierne, som skal formidles.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen Målgrupperne for formidling er studerende og undervisere på erhvervsakademierne i Danmark.
- Publikationer Website/blog
Video, streaming
E-bog
Anden artikel
Anden artikel
Andet (venligst beskriv)
Anden artikel
Anden artikel
Video, streaming
Video, streaming
Video, streaming
Anden artikel