Best practice videomarketing framework for startups and small enterprises targeting Generation Z.

Projekttitel Best practice videomarketing framework for startups and small enterprises targeting Generation Z.
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab | Kommunikation | Undervisning
Teaser Hvordan skal en lille nyopstartet virksomhed benytte sig af videomarketing for at gøre sig interessant for Generation Z?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Thomas Bech Rasmussen
Adjunkt
thra@zealand.dk
28793412
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2020 - 31. august 2023
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Billedet er lånt af Roar Reinert fra 4vFilms.

Ny marketing-forskning fra Hubspot slår endnu engang fast, at store som små virksomheder, der ønsker at nå målgruppen Generation Z, bliver nødt til at promovere sig gennem videomarketing; Ellers mister de kunderne til rivaler, der benytter sig af netop videomateriale. Der er blevet skrevet mange artikler om, hvordan virksomheder skal gøre brug af videomarketing, men hvor mange af disse ”opskrifter” er blevet afprøvet på en målgruppe? Med dette projekt er det intentionen at samle forskning og teori omkring, hvordan videomarketing skal eksekveres i et forsøg på at lave en opstilling af en såkaldt best practice til nye og mindre virksomheder, der ønsker at promovere sig til Generation Z. Med case-virksomheden The Bike Buddies vil de studerende på valgfaget Video Content Creation i Roskilde lave videomateriale baseret på denne best practice-teori, og deres produktioner vil senere hen evalueres af målgruppen gennem et stramt styret evalueringsskema, der kan skaleres til en stor gruppe respodenter.

- Baggrund og formål

Formålet med projektet er at skabe værdi og viden omkring best practice af videomarketing for erhvervene i form af mindre nyopstartede virksomheder, der henvender sig til Generation Z. Der tages udgangspunkt i casevirksomheden The Bike Buddies, men det er intentionen, at case-eksemplet skal forsøge at aflede generaliserbare konklusioner, så andre virksomheder også kan få glæde af forskningen. Måske Zealand også selv kan tage den nye viden med ind i deres marketingstrategier, da de også arbejder med samme målgruppe. Der arbejdes ud fra nedenstående forskningsspørgsmål.

Forskningsspørgsmål: Hvordan kan man som lille nystartet virksomhed promovere sig gennem video?

- Aktiviteter og handling

Projektplanlægning

  • Gennemgang af eksisterende litteratur og teori (i gang).
  • Aftaler og planlægningsmøder med projektets øvrige deltagere (i gang).
  • Planlægning af undervisningsforløb i valgfaget video content creation (i gang).

Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle

  • Opstilling af best practice i form af sammensætning af eksisterende teori og litteratur (starten af september).
  • Lave videoproduktioner i samarbejde med de studerende og The Bike Buddies baseret på denne teori (september-december).
  • Udvikling af et stramt evalueringsværktøj, der kan hjælpe med at indhente systematiske data om brugen af videomarketing (december-marts).
  • Test af video-produktioner på målgruppe (marts-april 2021).

Afslutning

  • Opsamling af data og resultater og færdiggørelse af rapport (maj-juni 2021).

Evaluering

  • Videnskabsteoretisk refleksion over validiteten og pålideligheden af projektets udførelse og resultater samt perspektiver over videre forskning (juli-august 2021).
- Projektets Metode

Før opstillingen af best practice kan verificeres, skal de studerende lave nogle videoproduktioner i samarbejde med case-virksomheden. Det er bl.a. på baggrund af disse produktioner, at projektet i det følgende semester kvantitativt vil konfrontere målgruppen med, hvilke elementer fra videomarketing, der fanger og fastholder deres interesse. Et nyt hold studerende vil være gatekeepers til målgruppen og hjælpe med at skalere undersøgelsen, som vil bestå at lukkede spørgsmål med svar, der nemt kan kvantificeres og derudaf sammenslutte hvilke elementer, der er vigtige for målgruppen, for at videomarketing bliver betegnet som værende en interessant video, der fastholder målgruppens interesse. I analysen vil det være nærliggende at fremlægge resultaterne i diagrammer og dermed lave konklusioner på baggrund af, hvor mange procent af respondenterne, der mener, at specifikke elementer af videoerne er udslagsgivende for deres evaluering af videoerne.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet antager på baggrund af eksisterende teori, at små og nystartede virksomheder bliver nødt til at bruge videomarketing, hvis de skal promovere sig til Generation Z. Projektets øvrige teori omhandler, hvordan virksomheder skal eksekvere deres videomarketing. Her består feltet både af afprøvede og uafprøvede hypoteser, ligesom enkelte retningslinjer for god videomarketing modsiger nogle andre vejledninger, der hævder at være det samme. Yderligere er der mange forskellige videoformater, der anbefales til videomarketing, men de kan vel ikke alle være lige effektive? Det er alle disse forskellige bud, som projektet forventes at samle, afprøve og finde konklusioner på.

- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at især danske mindre og nyopstartede virksomheder får større succes med deres videomarketing.

Tags
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi (50)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere The Bike Buddies | CORO, Co-lab Roskilde | ARGO
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer