Augmented Reality i CAD

Projekttitel Augmented Reality i CAD
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Byg | IT | Teknik | Teknologi
Teaser Anvendelse af AR og CAD til konstruktion af maskiner og byggeri
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Henrik Folker Lund
Lektor
helu@zealand.dk
6056 5672
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. december 2017 - 28. februar 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I dette projekt vil det undersøges om AR er direkte kompatibelt med CAD og hvilke produkter, der kan anvendes til at udføre test i projektet som bedst understøtter projektets mål.

Derudover vil der i projektet blive indkøbt og afprøvet det udstyr, der vurderes mest relevant for projektets overordnede mål; at belyse postulatet om at AR giver hurtigere og mere fejlfri montage af komplekse produkter. Udstyret vil blive en del af BIM Lab i Næstved, hvor studerende fra hhv. Produktionsteknolog, Bygningskonstruktør og Autoteknolog vil afprøve teknologien i forhold til eksterne projekter med industrien/byggebranchen.

- Baggrund og formål

Baggrunden for projektet er SLUSH konferencen i Finland i 2017. Her blev AR præsenteret som en betydningsfuld teknologi for fremtidens ingeniører. Projektgruppen blev inspireret af mulighederne for samarbejde om afprøvning og implementering af AR i industrien, byggeriet og i undervisningen.

Formålet for projektet er udover at tilegne sig ny viden om AR teknologi, og at skabe et bredere samarbejde mellem bygningskonstruktør-, autoteknolog- og produktionsteknologuddannelsen.

- Aktiviteter og handling

December 2017: Der indsamles viden om AR, foretages analyse og udarbejdes literature review

Januar 2018 – september 2018: Empiri: Projektgruppen indkøber og tester udstyr

September 2018 – december 2018: Empiri – Afprøvning af udstyr: Autoteknolog, Bygningskonstruktør og Produktionsteknolog afprøver udstyret i et projektsamarbejde med 2 virksomheder

December 2018 – februar 2019: Resultatet af projektet dokumenteres i et working paper

- Projektets Metode

I et Literature Review vil der blive analyseret software og hardware inden for AR. Derudover vil der blive analyseret og beskrevet hvor langt Autodesk er i forhold AR i dag og i nærmeste fremtid. Konklusionen på literature reviewet vil blive et kvalificeret bud på hvilken software og hardware, der skal indkøbes for at kunne realisere projektet.

I den Empiriske fase, vil projektgruppen indkøbe og afprøve udstyret, samt finde virksomheder, der vil samarbejde om testfasen. Testfasen vil blive udført at studerende fra hhv. autoteknolog, bygningskonstruktør og produktionsteknolog med vejledning af underviserne i projektet.

Det vil være studerende på 3. semester som i deres specialefag arbejder med projektet. Konkret vil testfasen blive udført ved at montere komplekse produkter fra virksomhederne efter kendt metode (2D arbejdstegninger), hvor der foretages et tidsstudie dokumenteret via film. Dernæst kontrolleres antallet af fejl som sammen med tiden noteres.

Efterfølgende vil et nyt produkt af samme sværhedsgrad blive monteret med hjælp fra Augmentet Reality. Fasen dokumenteres igen via film og antallet fejl samt tid noteres.

Efter endt projektforløb vil virksomhederne blive præsenteret for resultatet og der gennemføres evaluering.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt

Den forventede effekt af projektet er at både underviser, studerende og virksomheder får en større indsigt i AR teknologiens muligheder. Herunder hvilket udstyr, der på nuværende tidspunkt, egner sig bedst til direkte kobling med CAD programmerne: Autodesk Inventor og Autodesk Revit. Derudover vil udbyttet af projektet være at få svar på postulatet om at AR giver hurtigere og mere fejlfri montage af komplekse produkter..

Tags AR | hardware | montage | Samarbejde | software | teknologi
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Jacob Christensen
Gert Larsen
Jonas Lynge Nielsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Technordic A/S
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi

Dette Working Paper er relevant for tekniske uddannelser og virksomheder, idet der fokuseres på konkrete eksempler på anvendelse, samt anbefalinger inden for AR teknologien.

- Målgruppen Tekniske uddannelser og virksomheder.
- Vidensprodukter Workingpaper