AMBU byfest i Hobro

Projekttitel AMBU byfest i Hobro
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Innovation
Teaser Studerende fra Erhvervsakademi Dania samarbejder med Ambubyfest i Hobro om nye innovative tiltag
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Jesper Ellingsøe
Adjunkt
jel@eadania.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2015 - 30. oktober 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé
Studerende og undervisere ved Erhvervsakademi Dania i Hobro skal I forbindelse med forberedelserne og afholdelsen af Ambufesten analysere mulighederne for ændringer/investeringer indenfor tre hovedområder:

 

  1. Investering i en permanent scene som kan bruges både i Ambu-dagene og evt. til udlejning/udlån til andre arrangementer i løbet af året.
  2. Udvikling af nye og eksisterende aktiviteter i Ambu regi, blandt andet med henblik på at tiltrække nye målgrupper
  3. Optimal benyttelse af plads, frivillig arbejdskraft samt muligheden for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag for frivillig arbejdskraft.

 

- Baggrund og formål

Hobro er den største by i Mariagerfjord kommune med ca. 12.000 indbyggere. Siden 1920 har Hobro afholdt sin egen byfest, kaldet Ambufesten eller Ambu-dagene (www.ambufest.dk).

Overskuddet fra Ambufesten går til velgørende formål, og var i 1920 med til at finansiere byens første ambulance. Ambufesten afholdes hvert år i uge 35, og strækker sig fra torsdag – søndag. Festlighederne indledes med en stor Open air koncert om torsdagen, og fredag-søndag er der tivoli og andre aktiviteter. Størstedelen af aktiviteterne i Ambu-dagene foregår på selve Ambuparken, som er beliggende centralt i Hobro, mellem Vesterfjord, vester allé og Korsgade.

Ambufesten arrangeres af frivillig arbejdskraft. Ambukomiteen er ansvarlig for festen. Komiteen vælger en bestyrelse, som varetager den daglige ledelse. Med reference til bestyrelsen er der nedsat en række udvalg af folk i og udenfor komiteen, som har ansvaret for en række delaktiviteter (eksempelvis musik, optog, markedsføring).

Ambufesten trækker mange gæster fra Hobro og det nærmeste opland. Der bor ca. 35.000 indbyggere i en radius på 15 km. fra Hobro.

Hvert år lejes og opbygges en ny scene til afholdelse af bl.a. torsdagskoncerten i festugen. Det er temmelig tidskrævende og omkostningstungt, og scenen er kun tilgængelig i Ambudagene. Det er derfor ikke muligt at bruge scenen gennem resten af året til andre arrangementer.

- Aktiviteter og handling

Selve projektfasen forløber med afsæt i følgende tidsplan:

 

August:

– Indledende møder med og besøg hos Ambu komiteen for nærmere planlægning af projektets indhold.

– Møde mellem undervisere om den pædagogiske planlægning og implementering af projektet.

– Introduktion af projektet for de studerende.

– 25.08.2015 Introduktion til kreative teknikker og gruppedannelse.

– 26.08.2015 Besøg på Ambuparken med de studerende, og oplæg af Niels Juul Axelsen.

 

September

07.09.2015:

-Oplæg af en delegation med bl.a. Torben Ladefoged, hvor problemstillinger præsenteres.

-Fokus på innovative kompetencer samt at indgå i gruppedynamikker, der har til formål at arbejde med et innovativt mindset i opgaveløsningen V/undervisere.

-De studerende samles i grupper og arbejder innovativt med CIS modellen.

 

-08.09.2015-09.09.2015

-Selve projektfasen, hvor de studerende arbejder intensivt med casen. Der er mødepligt for alle studerende og deltagende undervisere. Underviserne fungerer som facilitatorer for deres grupper.

 

-10.09.2015

-Afrunding af projektfasen og fremlæggelse for dommerkomiteen med deltagelse af Ambu komiteen, afsluttes med fællesspisning og præmieuddeling om aftenen.

- Projektets Metode

Projektet er et praksisnært innovationsprojekt, hvor der er arbejdet med didaktiske metoder til involvering af studerende i konkret udviklingsarbejde for en eksisterende virksomhed. Der har været fokus på værktøjer til idégenerering samt idéudvikling, hvilket har fordret en faciliterende frem for en mere klassisk instruerende underviserrolle.

 

- Projektets Forventede Resultater
Vi forventer som minimum følgende:

– På baggrund af samarbejdet får Ambu udbytte i form af innovative løsninger på en konkret problemstilling.

– Der forventes, at de studerende gennem innovativ tilgang kan medvirke til at sikre Ambufestens fortsatte eksistens og udvikling.

– De studerende får mulighed for at med en praktisk analyse af Ambuorganisationens forskelligartede problemstillinger, samt anvende uddannelsens teoretiske læringsmål i fremstillingen af et løsningsforslag.

– De studerende får afprøvet og udviklet innovative kompetencer. De studerende skal se en tydelig kobling mellem teori og praksis.

 

 

- Projektets Forventede Effekt

– Undervisernes involvering i Ambuorganisationens problemstillinger, sammen med kravet om at sikre at de studerende arbejder med uddannelsens målsætninger, giver på sigt underviserne større indsigt i hvordan undervisningen kan planlægges under hensyntagen til erhvervslivets behov og praktiske problemstillinger.

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
  • - Finansøkonom, Hobro (60)
  • - Logistikøkonom, Hobro (10)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Dania
Bo Sundvang
Jan Wolf Rasmussen
Sonja Juhl Madsen
- Virksomhedsrepræsentanter Ambulancedagene i HobroTorben Ladefoged

Fonden for afholdelse af ambulancedagene i Hobro
Torben Ladefoged
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat

Flere af ideerne vil i varieret omfang blive inddraget i de kommende års planlægning. Torben Ladefoged lægger dog speciel vægt på følgende
3 idéer:
Etablering af en permanent “Grøn scene”, gennem samarbejde med Hobro virksomheden Eurowind. Forslaget bidrager til at gøre Ambufesten CO2 neutral og inkluderer både input til scenens fysik samt finansiering og investering.
Processen og forslagene har skærpet motivationen for en fast scene.
Styrket profil gennem sociale medier, herunder anvendelse af eksempelvis markedsføringsøkonom- eller cand. Merc. Studerende, som er i gang med at skrive deres hovedopgave.
Indførelse af en Ambu Cup om søndagen, hvor lokale virksomheder konkurrerer mod hinanden. Der er desuden konkrete forslag til sportsaktiviteter, og promovering af Ambu cuppen.
b. Hvordan og i hvilket omfang projektet har bidraget til at koble den almindelige undervisning med praksis.
Flere af teorierne, som de studerende har lært i fag som erhvervsøkonomi og markedsføring, har været direkte anvendelige i projektarbejdet. Der kan nævnes konkrete eksempler:
*Analyse af regnskaber og forståelse af nøgletal, som bl.a. soliditet.
*Opstille budgetforudsætninger og investeringskalkuler. Beregne en investeringers rentabilitet, og følsomhed på dens forudsætninger.
*Vurdering af fordele og ulemper ved forskellige typer af finansiering.
*Definition af målgruppe i forbindelse med eksisterende og nye aktiviteter.
De studerende har lært hvordan innovative processer i erhvervslivet er koblet sammen med fag som erhvervsøkonomi, markedsføring og logistik. De har også fået et indblik i hvilke overvejelser man som virksomhed i praksis er nød til at gøre, inden der træffes en beslutning. Bl.a. alle de interne og eksterne forhold der spiller ind, f.eks. organisationens værdisæt.
Ambu komiteen lagde meget vægt på festens værdier. De studerende lærte hvor vigtig en rolle værdier spiller, for en organisation som Ambu festen, når der skal udvikles nye aktiviteter (familie og tradition), og når der skal investeres i nye aktiver (være selvkørende uden kommunal indblanding, og bevare en høj soliditet, for at sikre festen mod dårlige år).

De studerende har i forbindelse med projektet lært teorier som CIS modellen, C-bokse, Brainwriting og Mindmapping. Gennem arbejdet med Ambufesten, er de studerende blevet tvunget til at bruge de innovative teorier i praksis. De fik et program, struktureret over CIS modellen, med delmål som de skulle arbejde med, hvori bl.a. de nævnte teorier indgik.
Ideer nævnt ovenfor som “Grøn Scene”, Sociale medier og Ambu cup, er udviklet af de studerende. Ambu komiteen har udtrykt stor interesse for at implementere disse ideer i fremtiden.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Andet (venligst beskriv)