3D Virtuel Prototyping i beklædningsbranchen

Projekttitel 3D Virtuel Prototyping i beklædningsbranchen
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Design | Teknologi
Teaser Hvordan kan 3D virtuel prototyping implementeres som en relevant teknologi for KEA Design studerende og på sigt i den danske modebranche.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Lotte Nerup
Adjunkt
lotn@kea.dk
23255560
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 31. oktober 2018 - 30. april 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der undersøges 3D Virtuel Prototyping i beklædningsbranchen i forhold til relevante teknologier. Hvilke erfaringer der ligger i udvalgte danske og internationale virksomheder samt danske og internationale uddannelsesinstitutioner. Under en testworkshop med KEA studerende fra to uddannelser og specialeretninger fordelt på 2., 4. og 6. semester undersøges det hvilke kompetencer og færdigheder der er nødvendige for at kunne arbejde med 3D VP. Til planlægning og afholdelse af workshoppen er 5 adjunkter fra Sustainable Fashion og Pattern Design en del af projektet. Resultatet af workshoppen vil vise hvordan og hvornår 3D VP skal ind i pensum på Sustainable Fashion og Pattern Design-uddannelserne. Projektets resultat er en anbefaling til den danske modebranche og KEA i muligheder og brug af 3D VP.

- Baggrund og formål

Industri 4.0 påvirker de fleste brancher og vi har længe været nysgerrige på hvad og hvordan industri 4.0 vil påvirke beklædningsbranchen.

Under Copenhagen fashion summit 2018 og Websummit 2017 samt flere branche relaterede rapporter og artikler nævnes 3D VP til beklædning.

3D VP er interessant i forbindelse med design- og konstruktionsprocesserne, fordi det giver mulighed for nye arbejdsprocesser og har en bæredygtig vinkle der er meget relevant i en branche der er den næstmest forurenende i verden.

Formålet er at undersøge om og hvordan 3D VP er relevant for beklædningsbranchen og uddannelsesinstutioner inden for Sustainable Fashion og pattern Design.

- Aktiviteter og handling

Der afholdes løbende styregruppemøder og arbejdsgruppemøder med workshop arbejdsgruppen.

Testworkshoppen med KEA studerende afholdes slut marts og start april.

- Projektets Metode

Projektet startes op med desk research med fokus på at indhente empiri om 3D VP software udbydere, artikler og rapporter der behandler emnet og uddannelsesinstitutioner der har erfaring med at arbejde med 3D VP.

Herefter tager Berit Konstante Nissen og Lotte Jørgsholm Nerup på field research til Hong Kong for at interviewe software udbydere, beklædningsvirksomheder der er førende inden for 3D VP og uddannelsesinstitutionen SCAD der har erfaringer med brug af 3D VP i pensum.

Tilbage i DK afholdes flere skypemøder med dybdegående interviews med udvalgte undervisere og uddannelsesinstitutioner der alle er i gang med at bruge eller implementere 3D VP i pensum.

Der er yderligere besøgt virksomhederne UTG i Ikast og Atacac i Göteborg for at udføre dybdegående interviews og observere arbejdsmetoder med 3DVP.

For at indsamle empiri om hvilke færdigheder og kompetencer det vil være optimalt at have for at få det bedste læringsudbytte af 3DVP undervisning afholdes i marts/april en testworkshop med 12 studerende fra 2.,4. og 6. semester fra Sustainable Fashion og pattern Design. Underworkshoppen vil der blive brugt videnskabelige metoder som survey, observatører, deltagende observatører og fokusgruppe interviews. Workshoppen afrundes med evalueringsmøde mellem alle deltagende adjunkter.

alt empiri analyseres metodisk for at blive brugt til en skriftlig anbefaling af brug af 3DVP til den danske modebranche og uddannelsesinstitutioner indenfor beklædning og konstruktion.

- Projektets Forventede Resultater

Projektets resultat er en anbefaling til den danske modebranche og KEA i muligheder og brug af 3D VP. Resultatet skal testes med beklædningsbranchen i en workshop med deltagere udvalgt af Dansk Mode og Textil.

 

- Projektets Forventede Effekt

Fra foråret 2020 udbyder KEA Design valgfag i 3D VP og der udvikles IDV-kurser, som sættes i udbud af KEA Kompetence til den danske beklædningsbranche.

Tags 3D skitsering | 3D virtuel prototypin | 3D VP | beklædning | CAD simulering | fashion | mode | New skills | pattern design | sustainability | Sustainable Fashion | teknologi
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (12)
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Lotte Nerup
Berit Konstante Nissen
Penille Dalmose Christensen
Regitze Nehammer
Karin Eggert Rosenqvist
Karoline Thilo
Mette Tarp
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 80%
- Ekstern 20% | Danske offentlige kilder | Andre offentlige kilder (fx tipsmidler)
Resultat
  • Konklusion:

Projektets research viser meget tydeligt at 3D visualisering er en relevant teknologi for design, pattern og tekniske designstuderende. Relevansen består i at der ikke er nogen tvivl om at 3D VP bliver brugt i modebranchen, på internationalt plan, og at teknologien har mange uudnyttede og til dels uudforskede muligheder samt en formodet positiv impact i et bæredygtigheds perspektiv. Da teknologien er relativt ny for mange modevirksomheder, formodes det at give gode  jobmuligheder for dimittender med 3D visualisering skills. Med disse skills åbnes der op for helt nye jobområder, som design af digital beklædning til gaming industrien og virtual garments til et menneskes digitale tvilling, en avatar der er en 3D bodyscanning af et menneskes krop.

For at blive en god 3D VP designer viser empirien entydigt at det kræver en høj grad af forståelse for 2D mønsterkonstruktion, form og fit forståelse samt forståelse for tekstile materialers fysiske egenskaber. Det positive er at empirien ligeledes peger på at disse egenskaber kan styrkes ved bru-gen af 3D visualiseringssoftware pga. hurtige iterative processer. Indsigter der tyder på, at det vil være værdifuldt for den studerende tidligt på studiet at starte med grundlæggende skills indenfor 2D mønsterkonstruktion, form og fit forståelse samt materialelære, efterfulgt af undervisning i 3D Visualisering, hvilket sammenlagt kan føre til et højt kompetenceniveau ved afslutning af studiet.

  • Som afslutning på projektet er der i projektrapporten formuleret anbefalinger ift. implementering af teknologien 3D VP til virksomheder og KEA.
  • Projektets resultater har genereret ny viden, der har påvirket KEA Designs beslutning om at udbyde den ny specialeretning SFT på AK-Designteknolog og PBA i design og Business.

 

Evaluering

Projektet har løbende været evalueret.

Styregruppen har løbende evalueret projektet med U-cheferne for designteknologen og PBA i design og Business samt under projektets styregruppemøder.

Under og efter testworkshop med studerende evaluerede de deltagende studerende teknologien 3D VP i forhold til sværhedsgrad, kompetencer og egne færdigheder. Testworkshoppen blev afsluttet med fokusgruppe interviews, fordelt på henholdvis Pattern Design og Sustainable Fashion studerende. Testworkshoppens projektdeltagere (styregruppen og 5 adjunkter) evaluerede efterfølgende testworkshoppen og dens empiri, der indgår i projektrapporten.

Under pilotworkshoppen med deltagere fra den danske modebranche blev der dagligt afholdt en mundtlig evaluering i plenum og pilotworkshoppen blev afsluttet med en individuel skriftlig evaluering. Empirien indgår som en del af projektrapporten.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen Den primære målgruppe er den danske modebranche og KEA design. Projektets viden skal formidles til den danske modebranche via pilotworkshoppen, projektrapporten, artikler og oplæg afholdt hos danske modevirksomheder. Til KEA Design skal projektets viden formidles via pilotworkshop med studerende, projektrapporten, artikler, interne oplæg (Kea design, medarbejderdag, Applied research roadshow), videndeling under tilrettelæggelse af undervisningsmoduler i 3D VP. Den sekundærer målgruppe er andre designuddannelser i Danmark.
- Publikationer Rapport
Anden artikel
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)