Hop til indhold

”Fra målbar til mærkbar ledelse”

Projekttitel ”Fra målbar til mærkbar ledelse”
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Undervisning
Teaser Der investeres massivt i uddannelse af ledere, men virker det? Hvordan kan det mærkes i det daglige at en leder har gennemgået en akademiuddannelse i ledelse?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi IBA Erhvervsakademi Kolding
- Kontaktperson Trine Schøler-Eriksen & René Boisen
Adjunkt
tser@iba.dk/ rebo@iba.dk
2174 0781/ 2684 1490
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 03. januar 2022 - 29. september 2023
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé
 • Hvilket udgangspunkt har projektet i eksisterende viden og forskning?

Litteraturgennemgangen viser at til trods for at der er skrevet meget om ledelse, går eksisterende forskning mest på uddannelse af topledelsen samt de øverste lag af mellemledelsen. Uddannelse af teamledelse og de nedre lag af mellemledelse på akademiniveau er ikke beskrevet.

 • Forskningsspørgsmål og evt. undersøgelsesspørgsmål

I dette casestudie søger vi af afdække hvordan uddannelse af mellemledere bidrager til en dansk virksomhed som DSV. Med andre ord, hvordan kan uddannelse af mellemledere på akademiniveau mærkes i det daglige?

 • Hvilken effekt der er mellem en gennemført lederuddannelse og en mærkbar forskel for lederen der har gennemført uddannelsen?
 • Hvordan kan det konkret mærkes for lederens leder?
 • Hvordan kan det konkret mærkes for lederens medarbejdere?
- Baggrund og formål
 • Hvordan projektet understøtter videnbehov og videngrundlaget i de relevante uddannelser

Det er vigtigt for undervisere på akademiuddannelsen i ledelse at vide hvordan uddannelsen gør en forskel i praksis og dermed kunne være opmærksom på og forholde sig til hvad det er de studerende kan bruge i deres hverdag. Det er vigtig viden i tilrettelæggelse af undervisningen og for at sikre et studentercentreret læringsforløb.

 • Hvordan projektet skaber værdi for relevante erhverv og virksomheder

En virksomhed der investerer i uddannelse af medarbejdere, vil altid have interesse i at vide om det virker. Ligeledes vil virksomheder og organisationer der står overfor at skulle investere i uddannelse sidde med spørgsmålet om hvad der kan forventes af udbytte.

Undersøgelsen bidrager dermed til at belyse hvilke forventninger man som virksomhed kan have til udbyttet af en uddannelse af en mellemleder på akademiniveau.

Uddannelser som projektet er relevant for:

Vores valg er gået på AU niveau og med fokus på ledelse. Fagene nedenfor er dem, som DSV har sammensat til deres mellemledere.

 • De tre grundfag inden for AU i ledelse
  • Ledelse i praksis
  • Organisation og arbejdspsykologi
  • Det strategiske lederskab
 • Øvrige fag
  • Samtalen som redskab
  • Forandringsledelse

 Desuden mener vi at undersøgelsen er relevant for alle ledelsesfag på akademiniveau.

- Aktiviteter og handling

I det følgende er der en kort beskrivelse af forskningens udvikling i punktform:

 1. Temaet og retningen for forskningsprojektet blev besluttet.
 2. Der blev udarbejdet et litteraturstudie for at se, om/hvad der var skrevet om temaet.
 3. Projektets metode og videnskabsteoretiske ståsted blev beskrevet.
 4. Virksomhed for single-case-studie blev udvalgt og godkendt af virksomheden, DSV.
 5. Interviewdesign/guide blev udarbejdet.
 6. Dataindsamling blev gennemført i form af interviews, med udvalgte respondenter.
 7. Databearbejdning, tematisering og kodning blev foretaget.
 8. Selve FUI-projektet blev skrevet færdigt.
 9. Afrapportering vil blive gennemført i GATE 4 til IBA, DSV, EAVIDEN og relevante fagområder.
- Projektets Metode

Studiet er lavet som et single case-studie hos den danske logistik virksomhed DSV hvor mellemlederne har en strategisk betydning, lederansvar og hvor virksomheden gennem mange år har kørt et struktureret uddannelsesprogram af lederne på akademiniveau.

Data er indsamlet gennem kvalitative, semi-strukturerede interviews af 3 ledere der har gennemført uddannelsen, deres ledere og repræsentanter for deres medarbejdere.

I udformningen af spørgedesignet var vi inspireret af Maxwell´s interaktive undersøgelsesdesignmodel(Maxwell 2013) hvor faktorerne, mål, metode, begrebsramme og validitet hænger nøje sammen med spørgerammen. Mål og spørgeramme blev derfor dels holdt op imod den eksisterende forskning der blev afdækket i litteraturgennemgangen, og dels mod DSVs interne begrebsramme og begrebsrammerne i studieordningen for AU i ledelse:

Data blev indsamlet som feltnoter hvor nøgleord og nøgleudsagn efterfølgende blev samlet i temaer og præsenteret i delkonklusioner.

 

Her beskrives projektets teori.

Paradigmatisk tilgang

 1. Fænomenologisk samt
 2. Socialkonstruktionistisk (aktørtilgang) Kenneth Gergen

Vi er gået deduktivt og induktivt til værks i et semi-struktureret interview.

Vi har udvalgt fem temaer, hvor vi spørger ind i forhold til vores spørgeramme.

 1. Tema: En åben induktiv tilgang til lederen selv, i forhold til egen opfattelse af hvordan lederuddannelsen kan mærkes, og hvilken forskel den har gjort?
 2. Tema: En induktiv tilgang suppleret med deduktive spørgsmål til ”Leading your self”.
 3. Tema: En induktiv tilgang suppleret med deduktive spørgsmål til ”Leading your team”.
 4. Tema: En induktiv tilgang suppleret med deduktive spørgsmål til ”Leading your business”.
 5. Tema: En åben induktiv tilgang til lederen selv, omkring næste trin for videre udvikling og hvilke fokuspunkter der skal fokuseres på i fremtiden?

Videnskabsteoretisk valgte vi et fænomenologisk og socialkonstruktionistisk ståsted.

 

Fænomenologisk

Edmund Husserl (1859-1938) tysk filosof og står fader til den fænomenologiske filosofi.

Vi har valgt denne retning, idet man betragter denne filosofiske retning som en erfaringsfilosofi. Vi ønsker at undersøge, hvorpå noget viser sig.

Ifølge Husserl er det filosofiens opgave at give en fordomsfri beskrivelse af det, som viser sig.

Det betragter vi som fænomener i virksomheden.

Socialkonstruktionisme  

Kenneth Gergen (1934- ) amerikansk psykolog og professor og har været førende indenfor socialkonstruktionismen.

Vi har her taget fat i sociologien, hvor tesen er, at virkeligheden er en social konstruktion. Vi konstruerer selv vores verden igennem relationer med andre mennesker.

Vi er interesserede i hvordan den enkelte leder har anvendt sin nye viden i den sociale konstruktion han/hun befinder sig i.

 

Litteraturliste til referencerne i projektbeskrivelsen

 12103@au.dk (n.d.) LEAP – Ledelsesadfærd og Performance / Leadership and Performance [online] available from <https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/leap-ledelsesadfaerd-og-performance> [2 June 2023]

Dahler-Larsen, P. (2010) At fremstille kvalitative data. 2. udgave, 2. opl. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Dexter, B. and Prince, C. (2007) ‘Evaluating the Impact of Leadership Development: A Case Study’. Journal of European Industrial Training 31 (8), 609–625

Galanou, E. and Priporas, C.-V. (2009) ‘A Model for Evaluating the Effectiveness of Middle Managers’ Training Courses: Evidence from a Major Banking Organization in Greece’. International Journal of Training and Development 13 (4), 221–246

Maxwell, J.A. (2013) Qualitative Research Design: An Interactive Approach. 3rd ed. Applied social research methods v. 41. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter DSV
- Andre
Partnere Henrik Fleron, HR Direktør, DSV | Hanne Obling, HR Business Partner, DSV
Finansiering
Resultat

Der er skrevet mange artikler om ledelse, men ikke rigtig noget om effekten af uddannelse af mellem- og teamledere på akademiniveau, hvilket blev undersøgt i dette case studie hos den danske logistikvirksomhed DSV. DSV blev hovedsagelig valgt ud fra det faktum at deres mellemledere har en anerkendt strategisk betydning i at nå virksomhedens strategier og mål, at deres mellemledere har medarbejderansvar og at virksomheden gennem mange år har kørt et struktureret uddannelsesprogram af disse ledere på AU niveau.

Studiet var udformet som et single-casestudie hvor data blev indsamlet gennem semistrukturerede interviews af tre ledere der havde gennemgået akademiuddannelsen i ledelse, deres ledere og medarbejderrepræsentanter. Dataene blev belyst ud fra en socialkonstuktionistisk og fænomenologisk tilgang.

Denne metode gjorde at vi undersøgte ledelsesfænomenet i en ”real-world” kontekst hvor grænserne mellem fænomenet og konteksten ikke altid var klare, da respondenten ikke kunne tages ud af sin kontekst.

I vores overvejelser omkring validitet, så vi på Dahler-Larsens (Dahler-Larsen 2010) tre validitetskriterier:

 1. Håndværksmæssigt validitet, hvor vi har sikret os at afdække litteraturen, at være tro mod vores videnskabsteoretiske ståsted og at klæde respondenterne på i forbindelse med de aftalte interviews.
 1. Kommunikativ validitet, hvor respondenterne dels blev spurgt til om udsagn og ordlyd var forstået korrekt og dels blev informeret om at de ville få resultatet at se.
 1. Gennemsigtig validitet, hvor tydeligheden i den analytiske proces har været afgørende.

 

Problemformulering lød som følger:

I dette casestudie søger vi af afdække hvordan uddannelse af mellemledere bidrager til virksomheden. Med andre ord, hvordan kan uddannelse af mellemledere på akademiniveau mærkes i det daglige?

 • Hvilken effekt der er mellem en gennemført lederuddannelse og en mærkbar forskel for lederen der har gennemført uddannelsen?
 • Hvordan kan det konkret mærkes for lederens leder?
 • Hvordan kan det konkret mærkes for lederens medarbejdere?

Resultaterne af undersøgelsen udmøntede sig i fem temaer, rangeret i størrelse efter antal nøgleord respondenterne brugte:

 • Eget lederskab
 • Struktur og teamudvikling
 • Kommunikation
 • Strategi
 • Next step

Ledelse går grundlæggende ud på at opnå strategier og mål gennem andre. Undersøgelsen viser at uddannelse af mellemledere på akademiniveau i case-virksomheden DSV, har gjort en mærkbar forskel i lederens praksis.

Lederne, deres ledere og deres medarbejdere oplever at lederne er blevet:

 • Bedre til planlægning af lederskabet
 • Mere motivereret for at udvikle driften gennem medarbejdere
 • Bedre til at afstemme forventninger med teamet og at få teamet til at forstå hinanden
 • Bedre til at få medarbejdere til at tage ejerskab
 • Bedre til at skabe struktur omkring planlægning og opfølgning
 • Bedre til at involvere medarbejdere i strategien
 • Bedre til at kommunikere mere målrettede opgaver

Mange af temaerne, nøgleordene og udsagn bekræftes af andre studier af effekten af uddannelse af ledere, men dog på enten diplom- eller masterniveau. De mange centrale nøgleord og temaer bekræftet i dette casestudie på tværs af ledere, ledernes ledere og ledernes medarbejdere gør at det kan konkluderes at uddannelse af mellemledere på akademiniveau, har gjort en mærkbar forskel i ledernes praksis i DSV, hvor mellemledere er en væsentlig parameter i at nå virksomhedens strategier og mål.

Både litteraturen og respondenterne i dette studie peger dog på at for at få det maksimale udbytte af uddannelsen, bør der afsættes tid til refleksion så lederen har tid til at bearbejde det lærte. Derudover peger flere på at der hvor der sker maksimalt udbytte er hvor lederens leder er en aktiv og deltagende medspiller i lederens uddannelse.

 

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Formidling af projektet
Vi har en ambition om følgende formidlingsplan:

• Den 20. juni 2023, bliver der afholdt Videndag på IBA, og der vil vi være repræsenteret med et oplæg på ca. 25 minutter.
• Efterår 2023, tilbud om gæsteunderviser på ledelsesfag, specielt HRM og kompetenceudvikling.
• I uge 35, 2023, gennemføres der interview af projektlederne af vores journalist på IBA, med henblik på at lave en artikel om vores projekt.
• I september 2023, vil vi afholde en afrapportering af hele projektet til vores case-virksomhed, DSV. Det vil blive gennemført for minimum deres HR-direktør og deres HR Business Partner. Fra IBA vil projektejeren og projektlederne være repræsenteret.
• I oktober lægges det op på EAVIDEN
• I oktober vil vi formidle artiklen ved følgende erhvervskanaler:
o Business Kolding
o Business Esbjerg
o Erhvervshus Sydjylland
Vi forudser og forbereder et efterspil i form af foredrag ved ovenstående erhvervskanaler og iværksætter dette på forespørgsel.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer