Organisering af “miljø”rigtig samarbejde

Organisering af samarbejde mellem kommune og forsyning i relation til klimaprojekter

De seneste års ændrede klimaforhold har betydet nye og anderledes opgaver for kommuner og forsyningsvirksomheder. Hyppigere og kraftigere regnskyl har presset den eksisterende infrastruktur, mens stigende vandstande og oversvømmelser af private kældre, offentlige veje og parker er presserende problemer. For at kunne håndtere den nye klimasituation, fordres der derfor innovative løsningsmodeller.

Håndtering af de nye klimaforhold kan blandt andet ske ved at lave klimatilpasningsløsninger i form af eksempelvis større kloaker, bassiner og vandløb, hvor vand opsamles og bortledes. I dette arbejde kan kommunen lidt forenklet siges at have ansvaret over jorden, mens forsyningsselskaberne har ansvaret under jorden, og traditionelt set har det derfor været forsyningsselskaberne, som har haft ansvaret for klimasikring.  I de seneste år er der imidlertid kommet stigende fokus på mere helhedsorienterede løsninger, hvor de spildevandstekniske løsninger kombineres med funktioner over jorden, og dette nødvendiggør at kommunen og forsyningen i højere grad samarbejder om projektet. Sammentænkning af kommunens og forsyningens område muliggør både bedre og mere langsigtede løsninger, samt mere innovative modeller, hvor tekniske anlæg eksempelvis tænkes sammen med byfornyelse eller kombineres med rekreative områder.

Aktørerne fra kommune og forsyning er vant til at koordinere almindelige driftsprojekter inden for spildevandsløsninger, men som klimatilpasningsprojekterne skal udvikle helhedsorienterede og innovative løsninger på komplekse problemstillinger, fordrer disse projekter i højere grad et tættere samarbejde. Det er således nødvendigt at forstå, hvordan dette samarbejde organiseres for at bringe aktørernes forskellige viden i spil, så dette kan forenes i fælles løsninger, der reflekterer forening af flere aktørers ekspertise.

Dette projekt vil derfor undersøge, hvorledes organiseringen af samarbejdet mellem kommune og forsyning påvirker beslutningsprocessen og løsningsmodeller i klimaprojekterne.

Vælg et tema eller søg efter projekter