National klinisk retningslinje (NKR) for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Projekttitel National klinisk retningslinje (NKR) for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Sundhed
Teaser Projektet vil give borgere i landet de behandlingstilbud, som de retmæssigt har krav på, således de atter kan blive aktive samfundsdeltagere
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Ivan Nisted
Lektor
ivn@eadania.dk
+45 72291124
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2019 - 01. marts 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Afsættet for aktuelle projekt er, at der ikke findes en samlet national koordineret indsats over for borgere, der får langvarige følgevirkninger af hjernerystelse. Der er store regionale variationer i hvilket tilbud, disse borgere får, hvilket bl.a. skyldes at der ikke er klare retningslinjer.

Viden fra praksis, synscentraler og kommunikationscentre inddrages i projektets indledende fase.

Dernæst foretages systematisk litteratursøgning for at identificere samtlige fagfællebedømte randomiserede interventionsstudier. Disse vurderes ud fra Sundhedsstyrelsen retningslinjer ved etablering af nationale kliniske retningslinjer efter GRADE-systemet. Samtlige deltagere i arbejdsgruppen har forinden været på Sundhedsstyrelsen GRADE-kursus.

Den systematiske videnindsamling følger Sundhedsstyrelsen og Cochrane-centrets retningslinjer:

 1. Identifikation af guidelines for hjernerystelse – Globalt
 2. Identifikation af oversigtsartikler, metaanalyser og egentlige Cochrane-reviews
 3. Identifikation af originalstudier med grad 1 & 2 fra Sundhedsstyrelsen evidenshierarki

Pkt. a) og b) kvalitetsvurderes med henblik på, at disse studier kan bidrage til den systematiske søgning efter pkt. c)

Artikler under pkt c) søges og kvalitetsvurderes. Al litteratursøgning udføres af Sundhedsstyrelsens søgespecialister.

Vurdering af littetur foregår via COVIDENCE – anonymiseret og med krav om konsensus for litteratur medtages i analyser.

Metaanalyser og anbefalinger udarbejdes på baggrund af den identificerede litteratur

Aktuelle projekt sammenfatter al publiceret viden inden for området, der lever op til de strengeste videnskabelige krav (Sundhedsstyrelsens evidensniveau A) og kondenserer denne viden til kliniske retningslinjer. Der findes en række behandlingstilbud til borgere med senfølger af hjernerystelse – og forskningsspørgsmålene er alle udformet, således hvert behandlingstilbud vurderes som et tillæg til anden behandling, fx ’Bør psykologisk behandling i tillæg til anden behandling til personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse’.

Herved får den enkelte sagsbehandling/kliniker præcis viden, om den konkrete behandling forventes at gavne borgeren.

Outcome vil være nationale kliniske retningslinjer for non-farmakologisk behandling af patienter med senfølger af hjernerystelse dels i form af et af Sundhedsstyrelsen bestemt format for nationale kliniske retningslinjer, dels en videnskabelig publikation i et internationalt tidsskrift.

- Baggrund og formål

Ca. 25.000 danskere rammes hvert år af en hjernerystelse. Heraf oplever mellem 5 og 15 procent af de ramte langvarige følger med store konsekvenser for deres arbejdsliv og privatliv. Det kan derfor have store samfundsmæssige omkostninger, hvis en hjernerystelse ikke bliver behandlet og håndteret korrekt.

Professionen er aktuelt meget tilbageholdende med hensyn til at tilbyde behandling til denne gruppe borgere. Der efterlyses retningslinjer, som professionen kan handle ud fra, og da en del af behandlingen vil kunne varetages i privatregi i erhvervet, vil retningslinjerne kunne danne grobund for vækst i erhvervet.

Projektet vil tilvejebringe viden om effekt af behandling af synsrelaterede gener hos patienter med senfølger af hjernerystelse, fordi dette er et område med begrænset eksisterende evidens og denne viden er efterspurgt i professionen og noget, vi også bør prioritere som uddannelse.

Projektet kortlægger evidensen og udleder kliniske retningslinjer, som er central for uddannelsesudbuddet. Uden sikker viden, kan der ikke leves op til de sundhedsvidenskabelige krav om evidensbaseret undervisning. Uddannelsesudbuddet får gennem projektet specialistviden om området, hvilket er central for den fortsatte udvikling af dette fagområget.

 

- Aktiviteter og handling
 • Identifikation af indsatsområder i Danmark. I alt 7 indsatser, som efterfølgende er formuleret som 7 spørgsmål med to hovedansvarlige fra arbejdsgruppen på hvert spørgsmål.
 • Identifikation af konsensusrapporter, litteraturoversigter
 • Kvalitetsvurdering af konsensusrapporter & litteraturoversigter ud fra den videnskabelige kvalitet af hovedansvarlige samt fagkonsulent Heidi Graff
 • Identifikation af søgeord til identifikation af videnskabelige artikler (Cochrane-reviews, randomiserede interventionsstudier (RCT) og kohortestudier.
 • Hovedansvarlige og fagkonsulent laver videnskabelig vurdering af al litteratur på baggrund af Sundhedsstyrelsen vurderingssystem GRADE.
 • Inkluderede studier sammenholdes i metaanalyser
 • Anbefalinger udledes på baggrund af metaanalyser og kvalitetsvurdering af studierne i fra GRADE-protokol.
 • Samtlige vurdering etableres ved konsensus i arbejdsgruppen
 • Tekst til den Nationale Kliniske Retningslinje forfattes, kommenteres og revideres af arbejdsgruppen i samarbejde med fagkonsulent.
 • National klinisk Ketningslinje (NKR) sendes i høring hos referencegruppen, eksterne eksperter fra udlandet og Sundhedsstyrelsen.
 • NKR revides på baggrund af høringssvar
 • NKR udgives.
- Projektets Metode

Meta-analyse af fagfællebedømte RCT-studier ud fra Sundhedsstyrelsen retningslinjer og kvalitetsvurdering af studier

Analyser baseres udelukkende på kontrollerede randomiserede interventionsstudier, hvor endpoints bestemmes med symptomsmåleskemaer og psykofysiske undersøgelser, hvorfor projektet videnskabsteoretiske afsæt er post-positivistisk. Der suppleres dog i rapporten med fund fra kvalitative studier.

Projektets empiri består af RCT-studier (SST-grade A) og som supplement kohortestudier (SST-grade B).

- Projektets Forventede Resultater

Nationale kliniske retningslinjer som udgives af Sundhedsstyrelsen

En international peer-reviewed artikel. 

 

- Projektets Forventede Effekt

Projektets forventede effekt er at opnå rettigheder til ensartet og evidensbaseret behandling af borgere med senfølger af hjernerystelse.

Tags
Deltagere
Partnere Dansk Center for Hjernerystelse | Sundhedsstyrelsen | Aarhus Universitet | Syddansk Universitet | Københavns Universitet | Hjernerystelsesforeningen
Finansiering
Resultat

National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse

Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse indeholder 7 anbefalinger til behandling af hjernerystelse. 

En af anbefalingerne drejer sig om optometrisk samsynstræning. Forskningen viser nemlig, at man efter hjernerystelse ofte får problemer med synet.

Efter godt et års arbejde er alle videnskabelige artikler om behandling af synsproblemer som følge af hjernerystelse blev læst, grundigt vurderet og sammenfattet ud fra den protokol, som Sundhedsstyrelsen anvender, når effekt af behandling skal vurderes.

Resultaterne er lovende; selvom samtlige videnskabelige studier enten har få deltagere eller metodiske mangler, så indikerer studierne samstemmende, at visuel træning har positiv effekt på patienter med fx konvergensinsufficiens som senfølge af hjernerystelse.

Netop på synsområder bygger resultaterne ikke på det højeste niveau af evidens, da det først er inden for de senere år, at man er begyndt at inddrage visuel træning som en del af behandlingen.

Derfor er det vigtigt at få igangsat randomiserede behandlingsstudier til evaluering af effekten af visuel træning på denne gruppe af patienter. Og her kan Erhvervsakademi Dania godt igen være stolte over at bidrage til vidensopbygningen. Lektor Marianne Ledet Maagaard har været proaktiv og etableret samarbejde med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden. Hendes forskningsprojekt, som er et randomiseret kontrolleret studie af behandlingseffekten af visuel træning for patienter med konvergensinsufficiens som følge af hjernerystele, igangsættes i forsommeren 2021.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Rapport
Peer rev. Artikel