’Internationalisation at home’

Projekttitel ’Internationalisation at home’
Projekttype Pædagogiske udviklingsprojekter
Frascati Nej
Tema Kommunikation | Undervisning
Teaser Internationale kompetencer til alle studerende! 25 anbefalinger til implementeringen af Internationalisation at Home på Cphbusiness
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Carina Burhøj
Lektor
carb@cphbusiness.dk
3615 4722
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2014 - 01. november 2016
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektets formål er at kortlægge hvordan danske og internationale hold sammen kan løfte studiemiljøet og kvaliteten i Cphbusiness’ uddannelser. På baggrund af kortlægningen leveres anbefalinger til, hvordan vi på Cphbusiness kan optimere og udfolde denne ambition både i teams og på uddannelserne.

 

Projektet vil evaluere gevinsten ved at have både danske og internationale hold, herunder hvad det betyder for læringsmål og læringselementer, og hvad det kræver af internationale kompetencer hos underviserne, der skal supportere et sådant internationalt læringsmiljø – samt, hvordan det gøres operationaliserbart i de enkelte teams på uddannelserne. Kort sagt hvordan vurderes værdien af, at have internationale studerende i vores uddannelsesmiljø og hvordan kan dette skærpes og dermed være med til at skabe en merværdi for alle studerende.

 

Herudover skal projektet bruges til at udvikle alle Cphbusiness’ uddannelser og læringsaktiviteter gennem samlæsning/ projekter på tværs af danske og internationale hold således, at vores kommende dimittender besidder de (internationale) kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Tesen er, at dette ikke alene opnås ved at ’oversætte’ danske uddannelser til engelsk, men at de internationale hold i tillæg hertil tilfører værdifulde netværk og oplevet kulturforståelse gennem blandede studiegrupper mv.

- Baggrund og formål

Projektet tager udgangspunkt i Campus Lyngby’s virkelighed. Der vil være høj fokus på inddragelse af studerende og undervisere på såvel rene danske forløb som de internationale forløb. Som eksempel herpå kan nævnes fokusgrupper med studerende, interview af undervisere, evaluering af tidligere og planlagte læringsaktiviteter med et internationalt aspekt.

 

Det antages, at projektgruppen har brug for input og inspiration fra eksterne parter, fx uddannelsesinstitutioner og virksomheder i DK eller udlandet, inden projektet afsluttes, således at projektets anbefalinger ikke alene beror på Lyngbys interne erfaringer.

- Aktiviteter og handling

FASE 1:

 1. November 2014: Workshop med 30 studerende fra MAK/MEK, MUL (3. semester) + PBA Sport (1. semester)
 2. December 2014: Spørgeskema om opnåede internationale kompetencer sendes til de danske studerende på internationale hold som opfølgning på workshoppen

 

FASE 2:

 1. Februar-maj 2015: Underviserne i Lyngby skal meddele projektgruppen, hvilke internationale læringsaktiviteter/forløb, der gennemføres i forårssemestret og der afholdes individuelle mini-møder med de ansvarlige på uddannelserne (Carina merkantile KVU, Simon PBA, Ian IT)
 2. April-juni 2015 databehandling af indsamlede data
 3. Maj/juni 2015: spørgeskema udvikles og sendes til aftagervirksomheder (med hjælp fra cph studie og karrierer)
 4. April- 2015 dialog med andre uddannelsesinstitutioner i DK samt samarbejdspartnere fra udlandet (med hjælp fra det internationale kontor) . Format og omfang aftales med projektejer og styregruppe har indflydelse på budget til møder/rejser arbejdet er kickstartet i Rouen april/15.
 5. August-2015: Projektgruppen undersøger og indhenter allerede publicerede erfaringer og sætter dette i spil ifht. Egne analyser

 

FASE 3:

 1. Maj: på udviklingsdage initieres med udgangspunkt i planlægningsoplægget fra KRI/LBP : konkrete læringsforløb der sigter mod at styrke de studerendes internationale kompetencer min. 1 pr. semester
 2. August-Februar 2016 Spørgeskema til Lyngbys undervisere udvikles, og spørgeskemaundersøgelsen gennemføres. Undersøgelsen suppleres med efterfølgende workshops med underviserne, hvor gevinster og udfordringer ved internationale læringsaktiviteter diskuteres.
 3. Marts 2016: Undersøgelsens resultater præsenteres for underviserne i Lyngby på et fællesmøde i august – og der gives feedback til projektgruppen før den færdige rapport og anbefalingerne leveres

 

FASE 4:

 1. Forår-Efterår 2016: Projektgruppen samler projektets del elementer og udarbejder en status rapport samt kommer med inspirationshæfte (hvidbog)

Der forventes desuden deltagelse i eksterne arrangementer/ekskursioner for at forstærke projektets fundament, indsigt og implementerings værdi

- Projektets Metode

Projektet deles op i fire faser:

 1. Pre study (feasibility study) – indsigt i de studerendes syn på internationale forløb og behovet for internationale kompetencer og databehandling
 2. Analyse:
  • af det aktuelle arbejde med internationale læringsprocesser på Campus Lyngby
  • Det internationale landkort (hvor kommer vores studerende fra), klassesammensætninger på de internationale forløb
  • af aftagervirksomhedernes forventninger/ønsker til de studerendes internationale erhvervskompetencer
  • dialog med andre uddannelsesinstitutioners syn på internationale forløb og kompetence behov
 3. Eksperimenter og dialog med undervisere
  • Initiering af konkrete eksperimenter/læringsforløb for alle uddannelser på alle semestre
  • Spørgeskemaundersøgelse og workshop med udvalgte undervisere
 4. Opsamling og udarbejdelse af inspirationshæfte (hvidbog)

De fire faser foregår som en flydende og iterativ proces.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
 • Projektet skal komme med anbefalinger til internationale læringsaktivitete(samlæsning og projekter på tværs af danske og internationale hold hjemme på Cphbusiness), og hvordan man som underviserteam på uddannelsen kan tilrettelægge og gennemføre dette – herunder do’s and dont’s. Ønsket er, at anbefalingerne skal kunne anvendes på alle CPH business uddannelser.
 • Projektet skal synliggøre de internationale kompetencer, som (danske) studerende opnår i et uddannelsesmiljø, der ønsker at være er defineret som internationalt
 • Projektet skal også redegøre for hvilke kompetencekrav de internationale læringsmiljøer fordrer af underviserne og teamet,
 • Projektets resultater skal samles som en række anbefalinger. Resultaterne skal også kunne bruge af MEDIA, når de skal styrke markedsføring af det internationale element i vores uddannelser over for potentielle danske studerende
Tags
Deltagere  
- Studerende Cphbusiness (50)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering

 

 

 

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Workingpaper
Workingpaper