Hop til indhold

Effekten af filterglas ved rehabilitering retinitis pigmentosa

Optimal synsrehabilitering kan potentielt forøge svagtsynspatienters funktionsevne med bedret livskvalitet og nedsat risiko for fald-ulykker til følge.

Effekten af filterglas ved rehabilitering retinitis pigmentosa

Effekten af filterglas rehabilitering retinitis pigmentosa

Effekten af filterglas rehabilitering retinitis pigmentosa samt aldersrelateret makuladegenerationer, er dette projekts omdrejningspunkt.

Baggrund for Effekten af filterglas rehabilitering

Sygdomme i øjets nethinde er de hyppigste årsager til svagsynethed og blindhed i den vestlige verden. Trods de senere års gennembrud i behandlingen af disse sygdomme, ender en stor del af patienterne med et varigt synshandicap. Disse patienter kan tilbydes afprøvning af optiske hjælpemidler via de kommunale hjælpemiddelcentraler. Hjælpemidlerne tilpasses efter synsnedsættelsens karakter. Det kan f.eks. afhænge af, om det er centralsynet eller det perifere syn, der er påvirket. Denne indsats er imidlertid hæmmet af, at der er meget ringe evidens for, hvordan og hvor meget disse hjælpemidler virker.

Aktuel viden om Effekten af filterglas rehabilitering

Et af de hyppigt anvendte optiske hjælpemidler er brilleglas med filteregenskaber. Korte (blåviolette) bølgelængder sorteres fra lyset, inden det rammer øjet. Rationalet bag dette tiltag er, at blåviolet lys kan medføre blænding og nedsætte synskvaliteten. Især synshandicappede skulle være følsomme over for disse blændingsgener. Det er imidlertid ikke klargjort, hvorfor dette princip både skulle virke på personer med sygdomme i centralsynet. F.eks. aldersrelateret maculadegeneration (AMD) og patienter med sygdomme, der primært rammer det perifere syn, som f.eks. retinitis pigmentosa (RP).

Den sparsomme evidens for anvendelse af filterglas skyldes, at de fleste tilgængelige studier ikke er gennemført efter strikte videnskabelige principper. Ved at anvende en fast protokol, have en præcis definition af patientpopulation og filterglastype. Ved at have foretaget styrkeberegning og inkludere det nødvendige patientantal. Ligesom at der har været uklare effektmål.

Aktuelle projekt

Aktuelle projekt har til formål at undersøge, hvilken effekt bortfiltrering af kortbølget lys (< 511 nm) eller den samme lysmængde. Disse fordelt ligeligt over hele lysspektret påvirker objektive og subjektive parametre. Bla. ved hhv. AMD med centralsynspåvirkning og RP med påvirkning af det perifere syn.

30 AMD-patienter med synsstyrke under 0,3 og 30 RP patienter med koncentrisk indsnævret synsfelt til < 10 grader inddrages. Disse rekrutteres fra øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital. AMD-patienterne  rekrutteres i forbindelse med forundersøgelse i øjenafdelingens AMD-klinik. RP patienterne vil blive inviteret blandt nyhenviste patienter. Alternativt fra en database på ca. 250 patienter, der tidligere er undersøgt på øjenafdelingen.

På baggrund af pilotforsøg kunne der foretages en styrkeberegning. Denne viste, at med filter ML511 ville der skulle undersøges 22 patienter med synsstyrke på 0,3. Dette for at finde en signifikant forskel i kontrastfølsomheden på 0.075 log kontrastsensitivitet, under antagelse af en p<0,05 og en statistisk styrke på 0,8.

Perspektiver

Undersøgelsen vil skabe evidens for anvendelse af filterglas ved AMD og RP. Derfor vil den kunne hjælpe med til at målrette anbefalingerne vedrørende filterglas til disse patienter. Potentielt vil dette kunne reducere antallet af faldulykker hos synshandicappede. Ved at  sammenligne effekten af filterglas på patienter med AMD og RP, kan man endvidere bidrage til forståelse. En udvidet forståelse af effekten af filterglas på sygdomme, der primært rammer nethindens centrale eller perifere dele. Endelig vil undersøgelsen kunne danne grundlag for yderligere systematiske undersøgelser af effekten af filterglas ved nethindesygdomme.

Du kan læse om et lignende projekt her.

Vælg et tema eller søg efter projekter