Datadreven Forretningsudvikling

Projekttitel Datadreven Forretningsudvikling
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation | IT | Teknologi
Teaser Styrk dit ledelsesmæssige beslutningsgrundlag gennem datadreven forretningsudvikling. Analyse vil løfte sløret for, hvordan SMVer kan styrke vækstpotentialet.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Miriam Ruth Sørensen
Lektor
mirs@cphbusiness.dk
+45 3615 4839
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2020 - 31. juli 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Gennem løbende interview med udvalgte case virksomheder vil dette FoU-projekt analysere og løfte sløret for, hvordan danske SMVer arbejder med datadreven forretningsudvikling. Projektet sætter konkret fokus på, hvordan SMVer arbejder med dataindsamling, -sortering, og -analyse. Projektets formål er at afdække, hvordan SMVer strategisk arbejder med at udvælge datakilder samt til hvilket formål. Projektet vil også forsøge at afdække, hvilke kompetencer og organisatoriske processer, der er nødvendige for at kunne styrke det ledelsesmæssige beslutningsgrundlag gennem datadreven forretningsudvikling.

- Baggrund og formål

Projektet fokuserer på vækstpotentialet i datadrevne forretningsmodeller ved at afdække anvendelsen af datadreven forretningsopbygning (set i lyset af virksomhedernes overordnede forretningsmodeller samt strategiske målsætninger) hos de virksomheder, der benytter sig af E-handel, eller har ønske om at udnytte E-handel som platform fremover. Regeringspolitisk er dette emne interessant, da virksomheder i Danmark af regeringen og interesseorganisationer opfordres til at anvende datadreven forretningsudvikling. Fx har regeringen afsat 20 millioner støttekroner fra SMVDigital som en del af regeringens strategi for Danmarks digitale vækst i 2018. I marts 2019 viste statusrapporten over Strategi for Danmarks digitale vækst, at særligt SMV’erne er mindre gode til at bruge de nye teknologier til bl.a. datadreven forretningsopbygning og -udvikling.

Anvendelse af datadreven forretningsudvikling understøtter virksomhedernes kerneforretning/aktiviteter uanset branche og datagrundlag.  Pt er det ikke tilstrækkelig undersøgt, hvilke barrierer der for små og mellemstore virksomheder måtte være for at komme i gang med indsamling og bearbejdning af data samt datadreven forretningsudvikling. Overordnet set drejer dette projekt sig derfor om at afklare, om virksomhederne har de nødvendige kompetencer til at sortere, kategorisere og analysere data i praksis. Det forventes, at virksomhederne pt ikke besidder de nødvendige kompetencer hertil, hvorfor data ikke indgår optimalt i den digitaliseringsproces, der gør virksomheden datadrevet. Det forventes, at kompetencer inden for talforståelse og statiske redskaber spiller en central rolle.

Projektet bygger på en hypotese om, at mange virksomheder pt ikke har forudsætningerne in-house til analyse og tolkning af data mhp. at forstå mønstre og kausalitet i data. Hypotesen er derfor, at der er et vækstpotentiale i systematisk brug af data, som værdiskabende aktivitet, med henblik på at styrke virksomhedens forretningsgrundlag.

- Aktiviteter og handling
  • Kvalitative interview (aktionsbaseret forskning) i løbet af forår samt efterår 2020.
  • Udarbejdelse af projektrapport.
  • Involvering af studerende på uddannelsen PBA i E-handel på Cphbusiness med det formål at komme med løsningsforslag til en digital medie strategi samt konkrete forslag til content baseret på de studerendes dataanalyse af data fra fx Google Analytics og andre releavnate datakilder. Løsningsforslaget udarbejdes på vegne af en dansk SMV, der primært har aktivitet inden for E-handel.
  • Udarbejdelse af guide ”Sådan kommer du i gang med datadreven forretningsudvikling”.
  • Afvikling af ”gå-hjem-møder” med udgangspunkt i guiden ”Sådan kommer du godt i gang med datadreven forretningsudvikling”.
  • Udarbejdelse af undervisningscases på basis af projektets findings.
- Projektets Metode
  • Desk-research samt litteratur studie ved brug af tesarus-tilgang samt systematisk litteratursøgning.
  • Eksplorativ longitudinal analyse ved brug af aktionsbaseret forskning med to runder kvalitative interview med danske SMVer. Første runde interview gennemføres i foråret 2020, mens anden runde interview gennemføres i efteråret 2021.
  • Case-virksomhed tilgang anvendes til at beskrive samt analysere udvalgte danske SMVers tilgang til dataindsamling, – bearbejdning, samt –analyse og de heraf afledte konsekvenser ift. nødvendige ressourcer og kompetencer.
  • Respondenter (case virksomheder) planlægges udvalgt i samarbejde med FDIH, CBS samt AAU.
- Projektets Forventede Resultater

Når projektet er gennemført, formidles projektets oparbejdede viden i form af bl.a. case-beskrivelse er af de udpegne virksomheder, deres tilgang til anvendelse og analyse af data samt deres overordnede forretningsmodeller samt strategiske målsætninger. Derfor planlægges i forlængelse heraf ”gå-hjem-møder” på Cphbusiness for virksomheder med et ønske om at lade sig inspirere til, hvordan eksisterende data kan spille en aktiv rolle i kerneforretningen gennem datadrevne forretningsmodeller. Udgangspunktet for ”gå-hjem-møderne” forventes at bestå af en 5 siders rapport indeholdende de centrale ”take aways” fra case-beskrivelserne som kan distribueres til SMV´ere; en slags ”Sådan kommer du godt i gang med datadreven forretningsudvikling”.

- Projektets Forventede Effekt

Konkret forventes det, at projektets impact vil finde sted i form SMVers mulighed for at kunne anvende og implementere tiltag, der har til formål at understøtte SMVer ved anvendelsen af dataaanalyse til brug for forretningsudvikling med udgangspunkt i guiden ”Sådan kommer du godt i gang med datadreven forretningsudvikling”.

Guiden udformes på basis af erfaringer fra og analyse af, hvordan udvalgte danske SMVer anvender dataanalyse i praksis samt hvilke organisatoriske processer samt strategiske og operationelle kompetencer, der er behov for, hvis en virksomhed ønsker at udvikle sine forretningsområder på basis af analyse af data indsamlet fra interne og eksterne datakilder.

Det forventes, at denne viden kan være medvirke til at minimere SMVers udgifter til eksterne konsulenter.

Tags
Deltagere  
- Studerende Cphbusiness (50)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter